Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44753
Назва: Дослідження поздовжньої стискаючої сили у неоднорідному поїзді під час гальмування у кривій ділянці колії
Інші назви: Research of longitudinal compressive force in heterogeneous train when braking in curved track section
Автори: Кузишин, А. Я.
Батіг, А. В.
Приналежність: Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
Бібліографічний опис: Кузишин А. Я. Дослідження поздовжньої стискаючої сили у неоднорідному поїзді під час гальмування у кривій ділянці колії / А. Я. Кузишин, А. В. Батіг // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 51. — С. 53–61.
Bibliographic description: Kuzishin A. Ia. Research of longitudinal compressive force in heterogeneous train when braking in curved track section / A. Ya. Kuzyshyn, A. V. Batih // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 51. — P. 53–61.
Є частиною видання: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (51), 2017
Журнал/збірник: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 51
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 629.4.014.4
629.4.015
531.3
Теми: динамічна поздовжня сила
гальмівна хвиля
порожній вагон
завантажений вагон
гальмівна сила
гальмівний коефіцієнт
витискання вагона
час гальмування
dynamic longitudinal force
braking wave
empty car
braking force
braking coefficient
car squeezing
braking time
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 53-61
Початкова сторінка: 53
Кінцева сторінка: 61
Короткий огляд (реферат): Досліджується виконання необхідної умови вкочування колеса колісної пари на головку рейки неоднорідного поїзда, сформованого з порожніх та завантажених вагонів на основі спрощеного алгоритму обчислення поздовжніх стискаючих сил. Досліджений розподіл максимальних стискаючих сил у перерізах поїзда за екстреного та службового гальмування. Для визначення поздовжньої динамічної стискаючої сили складаються диференціальні рівняння руху центрів мас головної і хвостової частин поїзда. Встановлюється поперечний переріз, у якому необхідно визначити поздовжні зусилля, час проходження гальмівної хвилі по поїзду і час проходження гальмівної хвилі до визначеного поперечного перерізу, різниця швидкостей центрів мас головної та хвостової частин поїзда. На основі отриманих результатів розраховується максимальне значення поздовжньої динамічної стискаючої сили, яка діє на конкретний вагон. У розрахунках радіус кривої, підвищення зовнішньої рейки та швидкість руху поїзда приймаються сталими величинами. Об’єктом дослідження є вантажний поїзд, сформований з тридцяти порожніх та тридцяти завантажених вагонів, який рухається на кривій ділянці колії. Досліджуються величини поздовжніх динамічних стискаючих сил, які виникають у конкретному перерізі цього поїзда під час застосування машиністом службового та екстреного гальмування. Був досліджений розподіл максимальних стискаючих сил в перерізах поїзда під час застосування машиністом службового та екстреного гальмування. Виконано перевірку необхідної умови вкочування колеса колісної пари на головку рейки для тридцятого порожнього вагона під час застосування службового та екстреного гальмування. Доопрацьований алгоритм спрощеного розрахунку найбільших поздовжніх сил в перерізах неоднорідного поїзда під час гальмування. Визначені стискаючі зусилля у поїзді та перевірено умову вкочування колеса на рейку під час руху на кривій ділянці колії. Показано, що нераціональне формування поїзда може призвести до виникнення зусиль, за яких сходження вагонів з рейок є можливим. Отримані результати можуть застосовуватися для встановлення причин сходження рухомого складу з рейок під час проведення залізнично-транспортних експертиз, а також для проведення оцінкових розрахунків під час формування поїздів.
The article is aimed to determination of necessary condition of wheel rolling onto the rail head for heterogeneous train made up of empty and loaded cars using a simplified algorithm for computing the longitudinal compressive forces. It was investigated the distribution of the maximal compressive forces in the train sections during emergency and service braking. To determine the dynamic longitudinal compressive force the differential equations of the mass center movement of the fore and tail parts of the train are formulated. The cross section is set in which it is necessary to determine the longitudinal force, the time of passage of the braking wave along the train and the time of the passage of braking wave to the defined cross-section, the difference of mass centers velocities of the fore and tail train parts. Based on the results the maximum value of the dynamic longitudinal compressive force acting on a particular car is calculated. In calculating the radius of the curve elevation and train speed are taken as the constant values. Object of research is a freight train formed of thirty empty and thirty loaded cars moving in the curved track section. The article studies the dynamic values of longitudinal compressive forces that occur in a particular section of the train during service and emergency braking. It was studied the distribution of maximum compressive forces in the cross sections of the train during service and emergency braking. The check of execution of necessary condition of wheel rolling onto the rail head for thirtieth empty car during service and emergency braking was completed. The algorithm of simplified calculation of the maximal longitudinal forces in heterogeneous cross sections of the train when braking was improved. There were determined compressive forces in the train and checked the conditions of wheel rolling onto the rail when moving in a curved track section. It was shown that the irrational train forming can result in efforts, which can cause cars derailment. The obtained results can be used to establish the causes of rolling stock derailment during the railway-transport expertises, as well as to conduct estimating calculations when forming the trains.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44753
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка“, 2017
©Кузишин А. Я., Батіг А. В., 2017
Перелік літератури: 1. Блохин Е. П. Продольные нагрузки при переходных режимах движения поезда // Залізничний транспорт України. – 2000. – №3. – С. 8–11.
2. Блохин Е. П., Манашкин Л. А. Динамика поезда (нестационарные продольные колебания). – М.: Транспорт, 1982. – 222 с.
3. Вершинский С. В. Продольная динамика вагонов в грузовых поездах // Тр. ЦНИИ МПС. – М.: Трансжелдориздат, 1957. – Вып. 143. – 263 с.
4. Вершинский С. В., Данилов В. Н., Хусидов В. Д. Динамика вагона. – М.: Транспорт, 1991. – 360 с.
5. Гребенюк П. Т., Долганов А. Н., Скворцова А. И. Тяговые расчеты. – М.: Транспорт, 1987. – 271 с.
6. Динамическая нагруженность грузового поезда при его движении по переломам продольного профиля пути в режимах выбега и торможения / Н. Е. Науменко, И. Ю. Хижа, Ю. Г. Соболевская, Е. Г. Богомаз // Техническая механика. – 2010. – № 4. – С. 86 – 90.
7. Железные дороги. Общий курс / М. М. Филиппов, М. М. Уздин, К. А. Подвязкин [и др]. – М.: Транспорт, 1968. – 272 с.
8. К вопросу определения коэффициента запаса устойчивости от выжимания легковесных вагонов / А. А. Швец, К. И. Железнов, А. С. Акулов [и др.] // Вісн. Дніпропет. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ,2015. – Вип. 6 (60). – С. 134–148.
9. Лазарян В. А. Динамика вагона. Устойчивость движения и колебания. – М.: Транспорт, 1964. – 254 с.
10. Мугинштейн Л. А. Влияние продольных сил на опасность сходов порожних вагонов в поездах / Л. А. Мугинштейн, Ю. С. Ромен // Вестник ВНИИЖТ. – 2011. – № 3. –С. 3 – 6.
11. Нагруженность вагонов-цистерн при переходных режимах движения поездов / Г. И. Богомаз, Н. Е. Науменко, А. Н. Пшинько, С. В. Мямлин. – К., 2010. – 215 с.
12. Науменко Н. Е. Оценка влияния схемы формирования неоднородного грузового поезда на динамическую нагруженность конструкций вагонов при переходных режимах движения / Н. Е. Науменко, И. Ю. Хижа, Е. Г. Богомаз // Техническая механика. – 2012. – № 2. – С. 7–13.
13. Сокол Э. Н. Дифференциальные уравнения движения поезда на участке подготовки к торможению // Матер. докл. науч.-техн. конф. “Фізичні методи та засоби контролю матеріалів та виробів”, 5–10 березня 1996 р., м. Славське – К.; Львів, 1996. – С. 107–108.
14. Сокол Э. Н. Определение остановочного пути железнодорожного поезда // Залізничний транспорт України. – 2001. – № 2. – С. 23–25.
15. Сокол Э. Н. Сходы с рельсов и столкновения подвижного состава (Судебная экспертиза. Элементы теории и практики). – К.: Транспорт України, 2004. – 386 с.
16. Experimental research on stability of heavy-load locomotive under longitudinal compressive force and wheelrail interaction / Li G, Zu H, Chu G, Zhang Z. // Railway Locomotive & Car. – 2013. – No. 33. – P. 16–25.
17. Stokłosa, J. Simulation study of longitudinal forces in the coupling device of heavy freight trains / J. Stokłosa, M. Jaśkiewicz // Advances in Science and Technology Research Journal. – 2014. – Vol. 8. – P. 24–30.
18. Wu, Q. Longitudinal dynamics and energy analysis for heavy haul trains / Wu Q., Luo, S., Cole, C. // J. of Modern Transportation. 2014. – Vol. 22, Iss. 3. – P. 127–136.
19. Пшинько, А. Н. Евгений Блохин. Научно- педагогическая и общественная деятельность [Текст] / А. Н. Пшинько, А. И. Кулиш // Профессор Блохин Евгений Петрович. – Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2013. – С. 4–11.
20. Расчеты и испытания тяжеловесных поездов [Текст]: моногр. / Е. П. Блохин, Л. А. Манашкин, Е. Л. Стамблер [и др.]; под ред. Е. П. Блохина. – М.: Транспорт, 1986. –263 с.
21. Определение возможных причин схода цистерн с опасным грузом [Текст] / А. Н. Пшинько, Е. П. Блохин, С. В. Мямлин, В. А. Воропай, Г. В. Евдомаха // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези доп. 69 наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 21–22 трав. 2009 р. / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, Cхід. наук. центр трансп. акад. України. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 51–54.
22. От материальной точки до нелинейной пространственной многомассовой модели поезда [Текст] / Е. П. Блохин, К. И. Железнов, Л. В. Урсуляк // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 30. – С. 36–47.
23. Некоторые аспекты определения устойчивости незагруженных вагонов от выжимания их продольными силами в грузовых поездах / А. А. Швец, К. И. Железнов, А. С. Акулов, А. Н. Заболотный, Е. В. Чабанюк // Наука та прогрес транспорту. – 2015. – № 4 (58). – С. 175–189.
24. Взаимодействие пути и грузовых вагонов при движении тяжеловесных длинносоставных поездов / Ю. С. Ромен, В. А. Коваль, М. А. Левинзон // Подвижной состав и путь в условиях интенсификации работы железных дорог: сб. науч. тр. / ВНИИЖТ. – М., 1989. – № 20–29.
25. К вопросу о влиянии продольных усилий, действующих на боковую раму тележки грузового вагона, на показатели его вертикальной динамики [Електронний ресурс] / В. Ф. Ушкалов, Ю. С. Ромен, А. В. Заверталюк, В. И. Рубан // Вісник Дніпро- петровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2005. – Вип. 8. – С. 112–114.
References: 1. Blokhin E. P. Prodolnye nahruzki pri perekhodnykh rezhimakh dvizheniia poezda, Zaliznichnii transport Ukraini, 2000, No 3, P. 8–11.
2. Blokhin E. P., Manashkin L. A. Dinamika poezda (nestatsionarnye prodolnye kolebaniia), M., Transport, 1982, 222 p.
3. Vershinskii S. V. Prodolnaia dinamika vahonov v hruzovykh poezdakh, Tr. TsNII MPS, M., Transzheldorizdat, 1957, Iss. 143, 263 p.
4. Vershinskii S. V., Danilov V. N., Khusidov V. D. Dinamika vahona, M., Transport, 1991, 360 p.
5. Hrebeniuk P. T., Dolhanov A. N., Skvortsova A. I. Tiahovye raschety, M., Transport, 1987, 271 p.
6. Dinamicheskaia nahruzhennost hruzovoho poezda pri eho dvizhenii po perelomam prodolnoho profilia puti v rezhimakh vybeha i tormozheniia, N. E. Naumenko, I. Iu. Khizha, Iu. H. Sobolevskaia, E. H. Bohomaz, Tekhnicheskaia mekhanika, 2010, No 4, P. 86 – 90.
7. Zheleznye dorohi. Obshchii kurs, M. M. Filippov, M. M. Uzdin, K. A. Podviazkin [i dr], M., Transport, 1968, 272 p.
8. K voprosu opredelenyia koeffytsyenta zapasa ustoichyvosty ot vyzhymanyia lehkovesnykh vahonov, A. A. Shvets, K. Y. Zheleznov, A. S. Akulov [and other], Visn. Dnipropet. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana, Dnipropetrovsk,2015, Iss. 6 (60), P. 134–148.
9. Lazarian V. A. Dinamika vahona. Ustoichivost dvizheniia i kolebaniia, M., Transport, 1964, 254 p.
10. Muhinshtein L. A. Vliianie prodolnykh sil na opasnost skhodov porozhnikh vahonov v poezdakh, L. A. Muhinshtein, Iu. S. Romen, Vestnik VNIIZhT, 2011, No 3. –P. 3 – 6.
11. Nahruzhennost vahonov-tsistern pri perekhodnykh rezhimakh dvizheniia poezdov, H. I. Bohomaz, N. E. Naumenko, A. N. Pshinko, S. V. Miamlin, K., 2010, 215 p.
12. Naumenko N. E. Otsenka vliianiia skhemy formirovaniia neodnorodnoho hruzovoho poezda na dinamicheskuiu nahruzhennost konstruktsii vahonov pri perekhodnykh rezhimakh dvizheniia, N. E. Naumenko, I. Iu. Khizha, E. H. Bohomaz, Tekhnicheskaia mekhanika, 2012, No 2, P. 7–13.
13. Sokol E. N. Dyfferentsyalnye uravnenyia dvyzhenyia poezda na uchastke podhotovky k tormozhenyiu, Mater. dokl. nauch.-tekhn. konf. "Fizychni metody ta zasoby kontroliu materialiv ta vyrobiv", 5–10 bereznia 1996 y., m. Slavske – K.; Lviv, 1996, P. 107–108.
14. Sokol E. N. Opredelenye ostanovochnoho puty zheleznodorozhnoho poezda, Zaliznychnyi transport Ukrainy, 2001, No 2, P. 23–25.
15. Sokol E. N. Skhody s relsov i stolknoveniia podvizhnoho sostava (Sudebnaia ekspertiza. Elementy teorii i praktiki), K., Transport Ukraini, 2004, 386 p.
16. Experimental research on stability of heavy-load locomotive under longitudinal compressive force and wheelrail interaction, Li G, Zu H, Chu G, Zhang Z., Railway Locomotive & Car, 2013, No. 33, P. 16–25.
17. Stokłosa, J. Simulation study of longitudinal forces in the coupling device of heavy freight trains, J. Stokłosa, M. Jaśkiewicz, Advances in Science and Technology Research Journal, 2014, Vol. 8, P. 24–30.
18. Wu, Q. Longitudinal dynamics and energy analysis for heavy haul trains, Wu Q., Luo, S., Cole, C., J. of Modern Transportation. 2014, Vol. 22, Iss. 3, P. 127–136.
19. Pshinko, A. N. Evhenii Blokhin. Nauchno- pedahohicheskaia i obshchestvennaia deiatelnost [Text], A. N. Pshinko, A. I. Kulish, Professor Blokhin Evhenii Petrovich, Dnepropetrovsk: Izd-vo Dnepropetr. nats. un-ta zh.-d. transp. im. akad. V. Lazariana, 2013, P. 4–11.
20. Raschety i ispytaniia tiazhelovesnykh poezdov [Text]: monohr., E. P. Blokhin, L. A. Manashkin, E. L. Stambler [and other]; ed. E. P. Blokhina, M., Transport, 1986. –263 p.
21. Opredelenye vozmozhnykh prychyn skhoda tsystern s opasnym hruzom [Text], A. N. Pshynko, E. P. Blokhyn, S. V. Miamlyn, V. A. Voropai, H. V. Evdomakha, Problemy ta perspektyvy rozvytku zaliznychnoho transportu: tezy dop. 69 nauk.-prakt. konf., Dnipropetrovsk, 21–22 trav. 2009 y., Dnipropetr. nats. un-t zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana, Ckhid. nauk. tsentr transp. akad. Ukrainy, Dnipropetrovsk, 2009, P. 51–54.
22. Ot materyalnoi tochky do nelyneinoi prostranstvennoi mnohomassovoi modely poezda [Text], E. P. Blokhyn, K. Y. Zheleznov, L. V. Ursuliak, Visn. Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana, Dnipropetrovsk, 2009, Iss. 30, P. 36–47.
23. Nekotorye aspekty opredeleniia ustoichivosti nezahruzhennykh vahonov ot vyzhimaniia ikh prodolnymi silami v hruzovykh poezdakh, A. A. Shvets, K. I. Zheleznov, A. S. Akulov, A. N. Zabolotnyi, E. V. Chabaniuk, Nauka ta prohres transportu, 2015, No 4 (58), P. 175–189.
24. Vzaimodeistvie puti i hruzovykh vahonov pri dvizhenii tiazhelovesnykh dlinnosostavnykh poezdov, Iu. S. Romen, V. A. Koval, M. A. Levinzon, Podvizhnoi sostav i put v usloviiakh intensifikatsii raboty zheleznykh doroh: sb. nauch. tr., VNIIZhT, M., 1989, No 20–29.
25. K voprosu o vlyianyy prodolnykh usylyi, deistvuiushchykh na bokovuiu ramu telezhky hruzovoho vahona, na pokazately eho vertykalnoi dynamyky [Electronic resource], V. F. Ushkalov, Yu. S. Romen, A. V. Zavertaliuk, V. Y. Ruban, Visnyk Dnipro- petrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana, 2005, Iss. 8, P. 112–114.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.