Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44749
Назва: Проблема визначення поняття публічної влади в теорії держави і права
Інші назви: The problem of defining the concept of public power in the theory of state and law
Проблема определения понятия общественной власти в теории государства и права
Автори: Ковальчук, Софія
Kovalchuk, Sofia
Ковальчук, София
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
National University “Lviv Polytechnic”
Бібліографічний опис: Ковальчук С. Проблема визначення поняття публічної влади в теорії держави і права / Софія Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 47–51.
Bibliographic description: Kovalchuk S. The problem of defining the concept of public power in the theory of state and law / Sofia Kovalchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 47–51.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 341
Теми: влада
суспільство
публічна влада
державна влада
установча влада
громадянське суспільство
суспільна влада
публічність
power
society
public authority
state power
constituent power
civil society
public authority
publicity
публичная власть
государственная власть
учредительная власть
власть местного самоуправления
общественная власть
публичность
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 47-51
Початкова сторінка: 47
Кінцева сторінка: 51
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано питання природи та змісту публічної влади, наукові підходи до розуміння цього поняття, з’ясовано структуру публічної влади, ознаки та основні форми реалізації. Зокрема звернено увагу на співвідношення суспільно-політичної, державної та публічної влади. Визначено спільні та відмінні риси, зокрема автор розглядає характер такої влади, суб’єктний склад та територію. Запропоновано авторське визначення поняття публічної влади.
The issues of the public authority nature and content are analyzed, and the scientific approaches of this concept understanding are characterized in this scientific article. On the basis of this, the public power structure, features and the main implementation forms are clarified. In particular, attention is drawn to the correlation of socio-political, state and public authorities. The common and distinctive features are determined, in particular, the author draws attention on the nature of the exercise of such power, the subject structure and territory. Author's definition of the public authority concept is proposed.
Проанализированы вопросы природы и смысла публичной власти, научные подходы к пониманию этого понятия. На основании этого определены структура публичной власти, черты и основные формы реализации. В частности, обращается внимание на соотношение общественно-политической, государственной и публичной власти. Определяются общие и отличительные черты, рассмотрены характер осуществления такой власти, субъектный состав и территория. Предлагается авторское определение понятия публичной власти.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44749
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Ковальчук С., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_64_21
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/68/2016;
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/68/2016
Перелік літератури: 1. Гегель Г. Философия права. – М., 1990. –524 с.
2. Селіванов А. Публічна влада і громадянин в умовах застосування судової адміністративної юрисдикції (проблеми теорії і практики) // Право України. – 2006. – № 9. – С. 28 – 33.
3. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно- функциональные вопросы) : учеб. пособие / Г. В. Атаманчук – М. : ОАО “НПО “Экономика””, 2000 – 303 с.
4. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К., 1998. – Т. 5: П–С. – 2003. – 736 с.
5. Байтин М. И. Государство и политическая власть / М. И. Байтин. – Сарат, 1972. – 239 с.
6. Каск Л. И. О признаках государства / Л. И. Каск // Правоведение. – 1963. – № 1. – С. 26–37.
7. Ким А. И. Государственная власть и народное представительство в СССР / А. И. Ким. – Томск, 1975. – 216 с.
8. Газье А. Публичное право Франции и России: пересечение и параллели / А. Газье, Э. В. Талапина // Известие вузов. Правоведение. – 2003. – No 3. – С. 30–54.
9. Югов А. А. Конституционные начала публичной власти: российское измерение / А. А. Югов // Российский юридический журнал. – 2005.– № 1. – С. 43–53.
10. [Електронний ресурс] / I. М. Жаровська // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 64. – С. 153–159. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_64_21
11. Рішення Конституційного Суду України № 6-рп/2005 від 5 жовтня 2005 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05
12. Максакова Р. М. Конституційно-правові проблеми організації та реалізації установчої влади в Україні: монографія / Р. М. Максакова. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. – 436 с.
13. Постанова Кабінету Міністрів “Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні” 26 лютого 2016 року №68/2016 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/68/2016;
References: 1. Hehel H. Fylosofyia prava. – M., 1990. –524 s.
2. Selivanov A. Publichna vlada i hromadianyn v umovakh zastosuvannia sudovoi administratyvnoi yurysdyktsii (problemy teorii i praktyky) // Pravo Ukrainy. – 2006. – No. 9. – S. 28 – 33.
3. Atamanchuk H. V. Hosudarstvennoe upravlenye (orhanyzatsyonno-funktsyonalnыe voprosы) : ucheb. posobye / H. V. Atamanchuk – M.: OAO “NPO “Эkonomyka””, 2000 – 303 s.
4. Yurydychna entsyklopediia : v 6 t. / redkol.: Iu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. – K., 1998. – T. 5: P–S. – 2003. – 736 s.
5. Baityn M. Y. Hosudarstvo y polytycheskaia vlast / M. Y. Baityn. – Sarat, 1972. – 239 s.
6. Kask L. Y. O pryznakakh hosudarstva / L. Y. Kask // Pravovedenye. – 1963. – No. 1. – S. 26–37.
7. Kym A. Y. Hosudarstvennaia vlast y narodnoe predstavytelstvo v SSSR / A. Y. Kym. – Tomsk, 1975. – 216 s.
8. Haze A. Publychnoe pravo Frantsyy y Rossyy: peresechenye y parallely / A. Haze, Э. V. Talapyna // Yzvestye vuzov. Pravovedenye. – 2003. – No 3. – S. 30–54.
9. Yuhov A. A. Konstytutsyonnыe nachala publychnoi vlasty: rossyiskoe yzmerenye / A. A. Yuhov // Rossyiskyi yurydycheskyi zhurnal. – 2005.– No. 1. – S. 43–53.
10. [Elektronnyi resurs] / I. M. Zharovska // Aktualni problemy derzhavy i prava. – 2012. – Vyp. 64. – S. 153-159. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_64_21.
11. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy No. 6-rp/2005 vid 5 zhovtnia 2005 roku [Elektronnyi resurs] / Verkhovna Rada Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05.
12. Maksakova R.M. Konstytutsiino-pravovi problemy orhanizatsii ta realizatsii ustanovchoi vlady v Ukraini: monohrafiia/ R.M. Maksakova – Zaporizhzhia: Klasychnyi pryvatnyi universytet, 2012. – 436 s.
13. Postanova Kabinetu Ministriv “Pro spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini” 26 liutoho 2016 roku №68/2016 [Elektronnyi resurs] / Verkhovna Rada Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/68/2016.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.