Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44748
Назва: Конституціоналізм і українська модель конституціоналізму: до проблеми формування національної державно-правової традиції
Інші назви: Constitutionalism and ukrainian model of constitutionalism: to the problem of formation of national state-legal trade
Конституционализм и украинская модель конституционализма: к проблеме формирования национальной государственно-правовой традиции
Автори: Терлюк, Іван
Terlyuk, Ivan
Терлюк, Иван
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
National University “Lviv Polytechnic”
Бібліографічний опис: Терлюк І. Конституціоналізм і українська модель конституціоналізму: до проблеми формування національної державно-правової традиції / Іван Терлюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 38–46.
Bibliographic description: Terlyuk I. Constitutionalism and ukrainian model of constitutionalism: to the problem of formation of national state-legal trade / Ivan Terlyuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 38–46.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 321.01
342.413
Теми: українська національна державність
український конститу- ціоналізм
державно-правова традиція
Ukrainian national statehood
Ukrainian constitutionalism
state-legal tradition
украинская национальная государственность
украинский конституционализм
государственно-правовая традиция
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 38-46
Початкова сторінка: 38
Кінцева сторінка: 46
Короткий огляд (реферат): Досліджено феномен конституціоналізму та української моделі конститу- ціоналізму в контексті формування національної державно-правової традиції. Вислов- лено думку, що основною формулою побутування української моделі консти- туціоналізму є ідея забезпечення прав і свобод людини через обмеження державної влади, передовсім, засобами парламентаризму, місцевого самоврядування й організацією державних відносин з чітким поділом повноважень. Наголошується на тому, що в основі української національної державно-правової традиції – особливе ставлення українців до свободи як центральної ознаки конституціоналізму.
The phenomenon of constitutionalism and the Ukrainian model of constitutionalism in the context of the formation of the national state-legal tradition is researched. The opinion is that the main formula for the existence of the Ukrainian model of constitutionalism is the idea of ensuring human rights and freedoms through the restriction of state power, in the first place, by means of parliamentary, local self-government and the organization of state relations with a clear division of powers. It is emphasized that in the basis of the Ukrainian nationallegal tradition, the special attitude of Ukrainians towards freedom as a central feature of constitutionalism.
Исследуется феномен конституционализма и украинской модели конститу- ционализма в контексте формирования национальной государственно-правовой традиции. Высказывается мнение, что основной формулой существования украинской модели конституционализма является идея обеспечения прав и свобод человека посредством ограничения государственной власти, прежде всего, средствами парла- ментаризма, местного самоуправления и организации государственных отношений с четким разделением полномочий. Подчеркивается, что в основе украинской национальной государственно-правовой традиции – особое отношение украинцев к свободе – центральной составляющей конституционализма.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44748
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Терлюк І., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://constitution.garant.ru/science-work/modern/1776651/chapter/4/#block_400
http://www.constitution.org/cmt/mcilw/mcilw.htm
http://krytyka.com/cms/front_content.php?idart=1018
http://khpg.org.index.php?id=1363603231
http://constitution.garant.ru/
http://krytyka.com/cms/
Перелік літератури: 1. Бориславська О. Сутність конституціоналізму: конституціоналізм як ідеологія, доктрина і практика обмеженого правління / О. Бориславська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Вип. 61. – С. 247–256.
2. [Стецюк П.] Демократія та конституціоналізм / Петро Стецюк // Основи демократії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. А. Ф. Колодій. 3-тє вид., онов. і допов. – Львів: Астролябія, 2009. – С. 296–320.
3. Про дефініцію “конституціоналізм”, окрім названих вище, див. докл. зокрема: Циверенко Г. П. Основні підходи до визначення поняття “конституціоналізм” у сучасній науковій думці / Г. П. Циверенко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2009. – № 1. – С. 171–175 та ін.
4. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм: монографія / В. М. Шаповал. – К : Салком ; Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.
5. Савчин М. В. Конституціоналізм і природа конституції: монографія / М. В. Савчин. –Ужгород : Ліра, 2009. – 372 с.
6. Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм: монографія / А. Р. Крусян. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.
7. Стецюк П.Б. Конституційний Суд України як суб’єкт формування сучасного українського конституціоналізму (до постановки проблеми) / П. Б. Стецюк // Право України. – 2010. – №6. – С. 70–74.
8. Актуальні проблеми конституційного права України [текст] : підручник. / за заг. ред. проф. Олійника А. Ю. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 554 с.
9. ТодыкаЮ. Н. Конституционное право Украины: учеб. пособие / Ю. Н. Тодыка, О. Ю. Тодыка. – Харьков: Райдер, 2003.
10. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції / С. Шевчук. – Харків: Консум, 2002. – 296 с.
11. Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность: 2-е изд. [Электронный ресурс] / С. А. Авакян. – М.: РЮИД, “Сашко”, 2000. – Режим доступа: http://constitution.garant.ru/science-work/modern/1776651/chapter/4/#block_400
12. Головатий С. П. Верховенство права: український досвід [Текст]. – Кн. 3 / С. Головатий. – К.: Фенікс, 2006. – С. 1277–1747.
13. McKllwain C. Constitutionalism, Ancient and Modern. – Ithaka, N.Y.: Cornell University Press. – 1940. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.constitution.org/cmt/mcilw/mcilw.htm
14. Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / Андраш Шайо; пер. с венг. А. П. Гуськовой, Б. В. Сотина. – М.: Юристь, 1999. – 292 с.
15. Забокрицький І. І. Основні аспекти сучасного розуміння конституціоналізму / І. І. Забокрицький // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. “Юридичні науки”. – 2015. – №827. – С. 53–60.
16. Орзих М. Ф. Категориальное определение перспектив науки конституционного права / М. Ф. Орзих // Наука конституційного права України: сучасний стан та напрямки розвитку: [матеріали виступів учас. “круглого столу” / за ред. А. П. Гетьмана). – X.: Право, 2009.
17. Див.: Конституція незалежної України : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Спілка юристів України; ред. В. Ф. Погорілко, Ю. С. Шемшученко, В. О. Євдокимов [та ін.]. – К.: [б.в.], 2000. – 426 с.
18. Новий тлумачний словник української мови: [В 4 т.] / [Укл.: В. Яременко, О. Сліпушко]. – Т. 2: Ж-О. – К.: Вид-во “Аконіт”, 1999. – 910 с.
19. Юридична енциклопедія: [В 6 т.] / [Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. – Т. 2: Д-Й. – К.: Укр. енцикл., 1999. – 744 с.
20. Скакун О. Ф. Український конституціоналізм / О. Ф. Скакун // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. - К.: Довіра: Ґенеза, 1996. - 942 с.
21. Стецюк П. Про дефініцію категорії “конституціоналізм” / П. Стецюк // Вісник Львів, ун-ту. Серія юридична. 2004. – Вип. 39. – С. 171–180.
22. Андрусяк Т. Здобутки українського конституціоналізму та сучасний конституційний розвиток України / Т. Андрусяк // Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матеріали учасників третьої науково-практичної конференції (м. Львів, 19 травня 2017 р.). – Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2017. – С. 51–56.
23. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI - початку XVIII століття / Наталя Яковенко. – К.: Laurus, 2012. – 472 с.
24. Паньонко І. М. Органи влади Запорізької Січі: монографія / І. М. Паньонко. – Львів: ЛьвДУВС, 2006. – 144 с.
25. Терлюк І. Я. Українська національна держава: штрихи до історіософії проблеми / І. Я. Терлюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. “Юридичні науки”.– 2016. – № 845. – С. 496–502.
26. Орзих М. Ф. Конституционное право Украины: учеб.-метод. пособие. – О., 2003.
27. Речицкий Вс. Прості цінності конституціоналізму [Електронний ресурс] // Критика. Статті. Число 1-2, 2011 – Режим доступу: http://krytyka.com/cms/front_content.php?idart=1018. Його ж. Зародження і розвиток українського органічного конституціоналізму [Електронний ресурс] // Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. – Режим доступу: http://khpg.org.index.php?id=1363603231
28. Мірошниченко М. І. Генезис національних правових систем: теоретико-методологічний аспект: Монографія / М. І. Мірошниченко. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 271 с.
29. Арановский К. В. Конституционная традиция в российской среде / К. В. Арановский. – СПб., 2003. – 658 с.
References: 1. Boryslavs'ka O. Sutnist' konstytutsionalizmu: konstytutsionalizm yak ideolohiya, doktryna i praktyka obmezhenoho pravlinnya. [Sutnist' konstytutsionalizmu: konstytutsionalizm yak ideolohiya, doktryna i praktyka obmezhenoho pravlinnya]. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Category of law. Vol. 61. 2015, pp. 247–256.
2. Stetsyuk P. Demokratiya ta konstytutsionalizm. Osnovy demokratiyi: Pidruchnyk dlya studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv. [Demokratiya ta konstytutsionalizm. Osnovy demokratiyi: Pidruchnyk dlya studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv]. A. F. Kolodiy Publ. Vol. 3. L'viv, 2009, pp. 296–320.
3. H. P. Tsyverenko. Osnovni pidkhody do vyznachennya ponyattya “konstytutsionalizm” u suchasniy naukoviy dumtsi. Pro definitsiyu “konstytutsionalizm” [Osnovni pidkhody do vyznachennya ponyattya “konstytutsionalizm” u suchasniy naukoviy dumtsi] Derzhava ta rehiony. Category of law. Vol. 1. 2009, pp. 171–175 and others.
4. Shapoval V.M. Suchasnyy konstytutsionalizm: monohrafiya. [Suchasnyy konstytutsionalizm: monohrafiya]. Kiev : Salkom ; Yurinkom Inter, 2005, p.560.
5. Savchyn M. V. Konstytutsionalizm i pryroda konstytutsiyi: [Konstytutsionalizm i pryroda konstytutsiyi]. Monohrafiya. Uzhhorod, Lira, 2009, p. 372.
6. Krusyan A. R. Suchasnyy ukrayins'kyy konstytutsionalizm: monohrafiya. [Suchasnyy ukrayins'kyy konstytutsionalizm: monohrafiya]. Kiev. Yurinkom Inter. 2010, p. 560.
7. Stetsyuk P. B. Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny yak sub"yekt formuvannya suchasnoho ukrayins'koho konstytutsionalizmu (do postanovky problemy). [Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny yak sub"yekt formuvannya suchasnoho ukrayins'koho konstytutsionalizmu (do postanovky problemy)]. Pravo Ukrayiny. Vol.6. 2010, pp. 70–74.
8. Oliynyk A. Yu. Aktual'ni problemy konstytutsiynoho prava Ukrayiny. [Aktual'ni problemy konstytutsiynoho prava Ukrayiny]. Pidruchnyk. Kiev. “Tsentr uchbovoyi literatury”. 2013, p. 554.
9. Todika Yu. N. Konstytutsyonnoe pravo Ukrayny: Uchebnoe posobye. [Konstytutsyonnoe pravo Ukrayny: Uchebnoe posobye]. Khar'kov: Rayder. 2003.
10. Shevchuk S. Osnovy konstytutsiynoyi yurysprudentsiyi. [Osnovy konstytutsiynoyi yurysprudentsiyi]. Kharkiv: Konsum. 2002, p. 296.
11. Avak'yan S. A. Konstytutsyya Rossyy: pryroda, evolyutsyya, sovremennost': 2-edition. [Konstytutsyya Rossyy: pryroda, evolyutsyya, sovremennost': 2-edition]. Moscow. RYuYD, “Sashko” Publ. 2000. Electronic resource available at: http://constitution.garant.ru/ science-work/modern/1776651/chapter/4/#block_400
12. Holovatyy S. P. Verkhovenstvo prava: ukrayins'kyy dosvid. [Verkhovenstvo prava: ukrayins'kyy dosvid]. Kiev, Feniks Publ. Vol.3. 2006, pp. 1277–1747.
13. McKllwain C. Constitutionalism, Ancient and Modern. [Constitutionalism, Ancient and Modern]. Ithaka, N. Y.: Cornell University Press. 1940. Electronic resource available at: http://www.constitution.org/cmt/mcilw/mcilw.htm
14. Shayo A. Samoohranychenye vlasty (kratkyy kurs konstytutsyonalyzma). [Samoohranychenye vlasty (kratkyy kurs konstytutsyonalyzma)]. Translated from hung. A. P. Hus'kovoy, B. V. Sotyna. Moscow. Yuryst'. 1999, p. 292.
15. Zabokryts'kyy I. I. Osnovni aspekty suchasnoho rozuminnya konstytutsionalizmu.[Osnovni aspekty suchasnoho rozuminnya konstytutsionalizmu]. Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Zbirnyk naukovykh prats'. Yurydychni nauky. L'viv: Publication of L'vivs'koyi politekhniky. Vol. 827. 2015, pp. 53–60.
16. Orzykh M. F. Katehoryal'noe opredelenye perspektyv nauky konstytutsyonnoho prava. Nauka konstytutsiynoho prava Ukrayiny: suchasnyy stan ta napryamky rozvytku. [Katehoryal'noe opredelenye perspektyv nauky konstytutsyonnoho prava. Nauka konstytutsiynoho prava Ukrayiny: suchasnyy stan ta napryamky rozvytku). Kharkiv.: Pravo, 2009.
17. V. F. Pohorilko, Yu. S. Shemshuchenko, V. O. Yevdokymov and others. Konstytutsiya nezalezhnoyi Ukrayiny : navch. posib. dlya stud. yuryd. spets. vyshchykh zakl. Osvity. NAN Ukrayiny, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho, Spilka yurystiv Ukrayiny. [Konstytutsiya nezalezhnoyi Ukrayiny : navch. posib. dlya stud. yuryd. spets. vyshchykh zakl. osvity]. Kiev: 2000, p. 426.
18. Yaremenko, O. Slipushko. Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy.[ Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy]. Vol. 4. 2nd edition. Kiev. “Akonit” Publ. 1999, p. 910.
19. Redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) and others. Yurydychna entsyklopediya. [Yurydychna entsyklopediya]. 2nd edition. D-Y. Kiev. “Ukr. entsykl.”. 1999, p. 744.
20. Skakun O. F. Ukrayins'kyy konstytutsionalizm. Mala entsyklopediya etnoderzhavoznavstva. [Ukrayins'kyy konstytutsionalizm. Mala entsyklopediya etnoderzhavoznavstva.]. NAN Ukrayiny. In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho; Redkol.: Yu. I. Rymarenko (vidp. red.) and others. Kiev. Dovira: Geneza. 1996, p. 942.
21. Stetsyuk P. Pro definitsiyu katehoriyi “konstytutsionalizm”. [Pro definitsiyu katehoriyi “konstytutsionalizm”].Visnyk L'viv of university. Category of law. Vol. 39. 2004, pp. 171–180.
22. Andrusyak T. Zdobutky ukrayins'koho konstytutsionalizmu ta suchasnyy konstytutsiynyy rozvytok Ukrayiny. Teoriya i praktyka konstytutsionalizmu: ukrayins'kyy ta zarubizhnyy dosvid: materialy uchasnykiv tret'oyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. (L'viv, 19th of May, 2017.). [Zdobutky ukrayins'koho konstytutsionalizmu ta suchasnyy konstytutsiynyy rozvytok Ukrayiny. Teoriya i praktyka konstytutsionalizmu: ukrayins'kyy ta zarubizhnyy dosvid: materialy uchasnykiv tret'oyi naukovopraktychnoyi konferentsiyi. (L'viv, 19th of May, 2017.)]. L'viv. INPP NU “L'vivs'ka politekhnika”. 2017, pp. 51–56.
23. Yakovenko N. Dzerkala identychnosti. Doslidzhennya z istoriyi uyavlen' ta idey v Ukrayini XVI pochatku XVIII stolittya. [Dzerkala identychnosti. Doslidzhennya z istoriyi uyavlen' ta idey v Ukrayini XVI pochatku XVIII stolittya]. Kiev. Laurus. 2012, p. 472.
24. Pan'onko I. M. Orhany vlady Zaporiz'koyi Sichi: monohrafiya. [Orhany vlady Zaporiz'koyi Sichi: monohrafiya]. L'viv. L'vDUVS. 2006, p. 144.
25. Terlyuk I. Ya. Ukrayins'ka natsional'na derzhava: shtrykhy do istoriosofiyi problemy. [Ukrayins'ka natsional'na derzhava: shtrykhy do istoriosofiyi problemy]. Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Zbirnyk naukovykh prats'. Vol. 845. Category of law studies. L'viv, Vydavnytstvo L'vivs'koyi politekhniky. 2016, pp. 496–502.
26. Orzykh M. F. Konstytutsyonnoe pravo Ukrayny: Ucheb.-metod. posobye. [Konstytutsyonnoe pravo Ukrayny: Ucheb.-metod. posobye.], 2003.
27. Rechytskyy Vs. Prosti tsinnosti konstytutsionalizmu. Krytyka. [Prosti tsinnosti konstytutsionalizmu. Krytyka]. Articles. Chyslo 1–2. 2011 Electronic resource available at: http://krytyka.com/cms/ front_content.php?idart=1018. Yoho zh. Zarodzhennya i rozvytok ukrayins'koho orhanichnoho konstytutsionalizmu. Prava Lyudyny v Ukrayini. [Yoho zh. Zarodzhennya i rozvytok ukrayins'koho orhanichnoho konstytutsionalizmu. Prava Lyudyny v Ukrayini]. Informatsiynyy portal Kharkivs'koyi pravozakhysnoyi hrupy. Electronic resource available at: http://khpg.org.index.php?id=1363603231.
28. Miroshnychenko M. I. Henezys natsional'nykh pravovykh system: teoretyko-metodolohichnyy aspekt: Monohrafiya. [Henezys natsional'nykh pravovykh system: teoretyko-metodolohichnyy aspekt: Monohrafiya].Kiev. Universytet “Ukrayina”. 2007, p. 271.
29. Aranovskyy K. V. Konstytutsyonnaya tradytsyya v rossyyskoy srede. [Konstytutsyonnaya tradytsyya v rossyyskoy srede]. Kiev. V. SPb. 2003, p. 658.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.