Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44747
Назва: Аспекти будівельного права Російської імперії в “Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (видання 1866 р.) та працях тогочасних російських юристів
Інші назви: Aspects of legislation on construction in the code on criminal and corrective punishments of 1866 in studies of contemporary russian lawyers
Аспекты строительного права российской империи в “уложении о наказаниях уголовных и исправительных” (издание 1866 г.) и трудах Российскихюристов того времени
Автори: Макарчук, Володимир
Makarchuk, Vladimir
Макарчук, Владимир
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Макарчук В. Аспекти будівельного права Російської імперії в “Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (видання 1866 р.) та працях тогочасних російських юристів / Володимир Макарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 30–37.
Bibliographic description: Makarchuk V. Aspects of legislation on construction in the code on criminal and corrective punishments of 1866 in studies of contemporary russian lawyers / Vladimir Makarchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 30–37.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.15
Теми: історія будівельного права
будівельне право Російської імперії
правові санкції
history of legislation on construction
legislation on construction in Russian Empire
legal sanctions
история строительного права
строительное право Российской империи
правовне санкции
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 30-37
Початкова сторінка: 30
Кінцева сторінка: 37
Короткий огляд (реферат): Розглянуто норми чинного в Російській імперії у ХІХ ст. будівельного права та правові (кримінальні й адміністративні) санкції щодо його порушників.
The study considers the issues of legislation of Russian Empire of XIX century on construction and related activities as well as criminal and administrative sanctions for violation of such legislation
Рассмотрены нормы действующего в ХІХ в. в Российской империи строительного права и правовые (уголовные и административные) санкции в отношении нарушителей его норм.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44747
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Макарчук В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://www.efremova.info/word/bechevnik.html#.WdSBVo-0OUk
Перелік літератури: 1. Макарчук В. С. Основи римського приватного права [Текст] : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – К.: Атіка, 2003. – 255 с.
2. Стукаленко Ольга. Історичні та правові передумови виникнення і становлення будівельної галузі на території України // Jurnalul jurіdic national : teorie si practica. – 2016, № 3 (19). – С. 107–110.
3. Корнилов А. Курс исторіи Россіи ХІХ в. Часть ІІІ. – М.: Изданіе М. и С. Сабашниковых, 1918. – 330 с., додатки.
4. Комар Є. Формування вітчизняної господарсько-правової системим регулювання будівельної діяльності протягом ІХ–ХХІ століть // Держава і право. – 2014. – Вип. 64. – с. 116–121.
5. Таганцев Н. С. Уложеніе о наказаніях уголовных и исправительных по изданию 1866 года. – С.-Петербург: Изданія книжного магазина для иногородних, 1873. – 783 с., ХІІ
6. Бунге Н.Х. “Полицейское право. Введение в государственное благоустройство // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. – К.: Либідь, 2010. Кн. 1. – С. 3–352.
7. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.efremova.info/word/bechevnik.html#.WdSBVo-0OUk
8. Антонович А. Я. Конспект лекций по полицейскому праву// Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. – К.: Либідь, 2010. Кн. 1. – С. 353–410.
9. Цытович Н. М. Лекции по полицейскому праву // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. – К.: Либідь, 2010. Кн. 2., С. 5–178.
References: 1. Makarchuk, V. S. Osnovy ryms'koho pryvatnoho prava [Tekst] : Navch. Posibnyk. – K. : Atika, 2003. – 255 p.
2. Stukalenko Ol'ha. Istorychni ta pravovi peredumovy vynyknennya i stanovlennya budivel'noyi haluzi na terytoriyi Ukrayiny // Jurnalul juridic national : teorie si practica. – 2016, No. 3 (19), pp. 107 – 110.
3. Kornilov A. Kurs istorii Rossii XIX vieka. Chast' III. – Moskva: Izdanie M. i S. Sabashnikovykh, 1918. – 330 p.
4. Komar Ye. Formuvannya vitchyznyanoyi hospodars'ko-pravovoyi systemy rehulyuvannya budivel'noyi diyal'nosti protyahom XIX – XXI stolit' // Derzhava i pravo. – 2014. – Vyp. 64. – p. 116 – 121.
5. Tahantsev N.S. Ulozhenie o nakazaniyakh ugolovnykh i ispravitel'nykh po izdaniyu 1866 goda. – S.- Peterburh: Izdaniya knizhnogo magazina dlia inogorodnikh, 1873. – 783 p., XII
6.Bunhe N.Kh. “Politseiskoe pravo. Vvedenie v gosudarstviennoie blagoustroistvo // Politseys'ke pravo v Universyteti Svyatoho Volodymyra : u 2 kn. – K.: Lybid', 2010. Kn. 1, pp. 3–352.
7. https://www.efremova.info/word/bechevnik.html#.WdSBVo-0OUk
8. Antonovich A. Ya. Konspekt lektsiy po politseiskomu pravu/ / Politseys'ke pravo v Universyteti Svyatoho Volodymyra : u 2 kn. – K.: Lybid', 2010. Kn. 1, pp. 353–410.
9. Tsitovich N.M. Lektsii po politseiskomu pravu // Politseys'ke pravo v Universyteti Svyatoho Volodymyra : u 2 kn. – K.: Lybid', 2010. Kn. 2, p. 5–178.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.