Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44743
Назва: Порядок формування, структура та повноваження двопалатного парламенту в Україні
Інші назви: Order of formation, structure and authority of the two parliament in Ukraine
Порядок формирования, структура и полномочия двухпалатного парламента в Украине
Автори: Ковальчук, Олена
Kovalchuk, Olena
Ковальчук, Елена
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Ковальчук О. Порядок формування, структура та повноваження двопалатного парламенту в Україні / Олена Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 286–291.
Bibliographic description: Kovalchuk O. Order of formation, structure and authority of the two parliament in Ukraine / Olena Kovalchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 286–291.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.533
Теми: двопалатний парламент
структура парламенту
повноваження парламенту
закон
палати парламенту
депутати
голова обласної ради
вибори
bicameral parliament
parliament structure
powers of the parliament
law
parliamentary chamber
deputies
chairman of the regional council
elections
двухпалатный парламент
структура парламента
полномочия парламента
закон
палаты парламента
депутаты
председатель областного совета
выборы
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 286-291
Початкова сторінка: 286
Кінцева сторінка: 291
Короткий огляд (реферат): Дослідження присвячено розглядові проблемних питань запровадження двопалатного парламенту в Україні. Запропоновано формувати Верховну Раду України з двох палат: нижньої – Палати представників і верхньої – Палати регіонів, щоб нижня Палата складалася зі 189 депутатів, верхня з 27 депутатів. Загалом парламент налічував би 216 депутатів. Депутатом нижньої палати може бути громадянин України, який на день виборів досяг 35 років, верхньої – 40 років, та повинні проживати в Україні останні десять років. Нижню – Палату представників формувати на основі пропорційної системи. Для проведення голосування утворювати 27 багатомандатних округів і від кожного округу обирати по 7 депутатів. Вибори проводити за відкритими партійними списками, а виборчу квоту визначати окремо в кожному виборчому окрузі. Для розподілу мандатів між партіями – кількість голосів виборців за кожну окрему партію, що подолала 10 % бар’єр ділити на виборчу квоту. Верхню – Палату регіонів формувати виключно з голів обласних рад, яких обирати не депутатами відповідної ради, а громадянами відповідної територіальної громади за мажоритарною системою відносної більшості.
The research is devoted to the consideration of problematic issues of the introduction of a bicameral parliament in Ukraine. It is proposed to form the Verkhovna Rada of Ukraine from two chambers: the lower one – the House of Representatives and the upper – the Chamber of Regions, so that the lower chamber consisted of 189 deputies, and the upper chamber – 27 deputies. In total, the parliament would have 216 deputies. A lower house’s deputy may be a citizen of Ukraine, who on the day of elections has reached 35 years of age, the upper one is 40 years old and must have lived in Ukraine for the last ten years. Lower – the House of Representatives to form on the basis of a proportional system. For voting, to form 27 multi-mandate constituencies and to elect seven deputies from each district. Elections to be held on open party lists, and the election quota should be determined separately in each constituency. For distribution of mandates between parties – the number of votes for each individual party that has exceeded 10% barriers to divide the election quota. Upper – the Chamber of Regions to form solely from the heads of regional councils, which are not elected by deputies of the relevant council, but by the citizens of the respective territorial community according to the majority system of the relative majority.
Исследование посвящено рассмотрению проблемных вопросов введения двухпалатного парламента в Украине. Предлагается формировать Верховную Раду Украины с двух палат: нижней – Палаты представителей и верхней – Палаты регионов, чтобы нижняя палата состояла из – 189 депутатов, верхняя из – 27 депутатов. В общем парламент насчитывал бы – 216 депутатов. Депутатом нижней палаты может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 35 лет, верхней – 40 лет, и должны проживать в Украине последние десять лет. Нижнюю – Палату представителей формировать на основе пропорциональной системы. Для проведения голосования образовывать 27 многомандатных округов и от каждого округа избирать по 7 депутатов. Выборы проводить по открытым партийным спискам, а избирательную квоту определять отдельно в каждом избирательном округе. Для распределения мандатов между партиями – количество голосов избирателей за каждую отдельную партию, которая преодолела 10% барьер делить на избирательную квоту. Верхнюю – Палату регионов формировать исключительно из председателей областных советов, которых избирать не депутатами соответствующего совета, а гражданами соответствующей территориальной общины по мажоритарной системе относительного большинства.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44743
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Ковальчук О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365-14/print
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Перелік літератури: 1. Воронов М. М. Двопалатний парламент: досвід зарубіжних країн та ідеї запровадження в Україні / М. М. Воронов, Г. В. Зубенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1062. Серія “ПРАВО”. – Випуск № 14. – 2013. – С. 50–54.
2. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посіб. / В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін, С. М. Пашков; за ред. В. М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 467 с.
3. Закон України “Про політичні партії в Україні” від 05 квітня 2001 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365-14/print.
4. Конституція України від 28 червня 1996 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
References: 1. Voronov M. M., Zubenko G. V. Dvopalatny`j parlament: dosvid zarubizhny`x krayin ta ideyi zaprovadzhennya v Ukrayini // Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni V. N. Karazina # 1062. Seriya “PRAVO”. – Vy`pusk # 14. – 2013. – S. 50 – 54 [Bicameral Parliament: the experience of foreign countries and the idea of introduction in Ukraine].
2. Konsty`tucijne (derzhavne) pravo zarubizhny`x krayin: navch. posib. / V. M. Beschastny`j, O. V. Filonov, V. M. Subbotin, S. M. Pashkov; za red. V. M. Beschastnogo. – 2-ge vy`d., ster. – K.: Znannya, 2008. – 467 s. [Constitutional (state) law of foreign countries]
3. Zakon Ukrayiny` “Pro polity`chni partiyi v Ukrayini” vid 05 kvitnya 2001 roku: [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365-14/print [Law of Ukraine “On Political Parties in Ukrain”].
4. Konsty`tuciya Ukrayiny` vid 28 chervnya 1996 roku: [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [Constitution of Ukraine].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.