Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44741
Назва: Конституювання юридичної концепції народного суверенітету в європейській правовій традиції кінця ХІХ – початку ХХ століття
Інші назви: Legal concept of national sovereignty constitution in terms of european legal tradition of the late ХІХ and early ХХ centuries
Конституирование юридической концепции народного суверенитета в европейской правовой традиции конца ХІХ – начала ХХ века
Автори: Богів, Ярина
Bohiv, Yarina
Богив, Ярина
Приналежність: Національного університету “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Богів Я. Конституювання юридичної концепції народного суверенітету в європейській правовій традиції кінця ХІХ – початку ХХ століття / Ярина Богів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 272–280.
Bibliographic description: Bohiv Y. Legal concept of national sovereignty constitution in terms of european legal tradition of the late ХІХ and early ХХ centuries / Yarina Bohiv // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 272–280.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.12
Теми: народний (національний) суверенітет
публічна влада
представницьке правління
форми безпосередньої демократії
юридичний механізм забезпечення народного суверенітету
national sovereignty
public authority
representative government
forms of direct democracy
legal mechanism of ensuring national sovereignty
народный (национальный) суверенитет
публичная власть
представительское правление
формы непосредственной демократии
юридический механизм обеспечения народного суверенитета
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 272-280
Початкова сторінка: 272
Кінцева сторінка: 280
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена аналізу ідей вчених юристів кінця ХІХ – початку ХХ століття (А. Есмена, Л. Дюгі, М. Оріу), які розробили юридичну концепцію народного суверенітету і заклали основи європейської моделі конституціоналізму. При розгляді концепцій народного суверенітету А. Есмена, Л. Дюгі, М. Оріу встановлено особливості розуміння правової природи та змісту народного суверенітету; досліджено юридичні механізми забезпечення принципу народного суверенітету та роль в цьому процесі органів публічної влади; проаналізовано основні форми участі народу у здійсненні суверенітету та їх правові межі.
The article is dedicated to the analysis of academic lawyers’ ideas of the late XIX and early XX centuries (A. Esmein, L. Duguit, M. Hauriou) who developed a popular sovereignty legal concept and formed the basis of constitutionalism European model. During the consideration of national sovereignty concepts of A. Esmein, L. Duguit, M. Hauriou the peculiarities of understanding the legal nature and content of popular sovereignty are established; the legal mechanisms for ensuring the principle of national sovereignty and the role of public authorities in this process are investigated; the basic forms of participation of the people in the implementation of sovereignty and their legal limits are analyzed.
Статья посвящена анализу идей ученых юристов конца ХІХ – начала ХХ века (А. Есмена, Л. Дюги, М. Ориу), которые разработали юридическую концепцию народного суверенитета и заложили основы европейской модели конституционализма. При рассмотрении концепций народного суверенитета А. Есмена, Л. Дюги, М. Ориу установлены особенности понимания правовой природы и содержания народного суверенитета; исследовано юридические механизмы обеспечения принципа народного суверенитета и роль в этом процессе органов публичной власти; проанализированы основные формы участия народа в осуществлении суверенитета и их правовые пределы.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44741
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Богів Я., 2017
Перелік літератури: 1. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права / Ж.Ж. Руссо / Политические сочинения : трактаты ; пер. с фр. – К. : Дух і Літера, 2000. – С. 153–284.
2. Эсмен А. Общие основания конституционного права / А. Эсмен ; пер. с фр. ; под ред. В. Дерюжинского. – СПб. : Издание О. Н. Поповой, 1897. – 357 с.
3. Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства / Л. Дюги; пер. А. Ященко, В. Краснокутского, Б. Сиромятникова ; предисл. П. Новгородцева. – М. : Типогр. Тва И. Д. Сытина, 1908. – 958 с.
4. Розанвалон П. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / П. Розанвалон; пер. з фр. Є. Марічева. – К.: Вид. дім “КиєвоМогилянська академія”, 2009. – 287 с.
5. Ориу М. Основы публичного права / М. Ориу ; пер. с фр.; под ред. Е. Пашуканиса, Н. Челяпова. – М.: Издательство коммунистической академии, 1929. – 760 с.
References: 1. Russo Zh.Zh. Ob obshchestvennom dohovore, yly Pryntsypы polytycheskoho prava [On the social contract, or the Principles of Political Law].Kyiv, Dukh i Litera Publ,2000, pp. 153–284.
2. Эsmen A. Obshchye osnovanyya konstytutsyonnoho prava [General grounds for constitutional law]. O. N. Popovoy Publ., 1897. 357 p.
3. Dyuhy L. Konstytutsyonnoe pravo. Obshchaya teoryya hosudarstva [Constitutional law. General theory of the state]. Moscow, 1908. 958 p.
4. Rozanvalon P. Demokratychna lehitymnist’. Bezstoronnist’, reflektyvnist’, nablyzhenist ‘[Democratic legitimnist. Unilateralism, reflectivity, nablizhenist].Kyiv, Dim “KyyevoMohylyans’ka akademiya” Publ., 2009, 287 p.
5. Oryu M. Osnovы publychnoho prava [Public law fundamentals]. Moscow,Kommunystycheskoy akademyy Publ., 1929, 760 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.