Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44740
Назва: Можливості вдосконалення базисних порядків попередження порушення та оперативного відновлення правового статусу соціосуб’єктів
Інші назви: The possibility of improving basic orders basic orders o prevent violations and prompt restoration of the legal status of sociocubjects
Возможности совершенствования базисных порядков предупреждения нарушения и оперативного восстановления правового статуса социосубъектов
Автори: Тунтула, Олександра
Шличек, Олександра
Tuntula, Alexandra
Shlychek, Alexandra
Тунтула, Александра
Шлычек, Александра
Приналежність: Чорноморського національного університету імені Петра Могили
Black Sea National University named after Peter Graves
Бібліографічний опис: Тунтула О. Можливості вдосконалення базисних порядків попередження порушення та оперативного відновлення правового статусу соціосуб’єктів / Олександра Тунтула, Олександра Шличек // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 265–271.
Bibliographic description: Tuntula A. The possibility of improving basic orders basic orders o prevent violations and prompt restoration of the legal status of sociocubjects / Alexandra Tuntula, Alexandra Shlychek // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 265–271.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342
Теми: попередження порушення і відновлення правового статусу соціосуб’єктів
загальний нагляд органів прокуратури
Конституційний кодекс України
Кодекс конституційного судочинства України
the prevention of violation and restoration of the legal status of sociosubjects
the general supervision of the prosecutor’s office
the Constitutional Code of Ukraine
the Code of Constitutional Proceedings of Ukraine
предупреждение нарушения и восстановление правового статуса социосубъектов
общий надзор органов прокуратуры
Конституционный кодекс Украины
Кодекс конституционного судопроизводства Украины
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 265-271
Початкова сторінка: 265
Кінцева сторінка: 271
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто наслідки позбавлення органів прокуратури функції загального нагляду. Звернуто увагу на неналежне виконання цього завдання “гарячими лініями губернаторів”. Розкрито сутність бюрократичних порядків відновлення правового статусу соціосуб’єктів. Запропоновано нову доктрину суду у вигляді конституційної, адміністративної, антикримінальної, трудової, де-факто майново- договірної і де-юре майново-договірної судової палати Верховного Суду України та обласних судів і у вигляді такої ж спеціалізації суддів місцевих судів.
The article considers the consequences of depriving the prosecutor’s office of the function of general supervision. Attention is drawn to the inadequate performance of this task by the “hot lines of governors”. The essence of bureaucratic procedures for restoring the legal status of sociosubjects is revealed. A new doctrine of the court is proposed in the form of constitutional, administrative, anticriminal, labour, de-facto property and contractual and dejure property and contractual court chamber of the Supreme Court of Ukraine and regional courts and in the form of the same specialization of judges of local courts.
В статье рассмотрены последствия лишения органов прокуратуры функции общего надзора. Обращено внимание на ненадлежащее выполнение этой задачи “горячими линиями губернаторов”. Раскрыта сущность бюрократических порядков восстановления правового статуса социосубъектов. Предложена новая доктрина суда в виде конституционной, административной, антикриминальной, трудовой, де-факто имущественно-договорной и де-юре имущественно-договорной судебной палаты Верховного Суда Украины и областных судов и в виде такой же специализации судей местных судов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44740
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Тунтула О., Шличек О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19
http://www2.nerc.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v001z710-97/page
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon0.rada
http://zakon3.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-vr
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2136-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14/parao56#o56
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1789-12/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/
Перелік літератури: 1. Кириченко О. А. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни “Теорія держави і права”: навч. посібник для спеціальності 052 “Політологія”, ОКР “Бакалавр” / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 272 с.
2. Кириченко О. А. Курс лекцій зі спецкурсу “Новітній правовий статус студентської молоді”: навч. посібник для предметної спеціальності 014.03 “Середня освіта. Історія” освітньої програми “Історія, правознавство” ОКР “Бакалавр” / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 228 с.
3. Кириченко О. А. Злочини проти життя та здоров’я особи. Лекція № 2. Курс лекцій із Особливої частини Антикримінальної галузі права України: навіч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : – МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 64 с.
4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р., № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 35–36, № 37. – ст. 446, із змінами, згідно із законом України від 21.12.2016 р., № 1798-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
5. Конституція України. Закон України від 28.06.1996 р., №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 02.06.2016 р., №1401-VIII ВВР, 2016, №28, ст.532 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр
6. Кримінальний кодекс України: від 05.04.2001 р., № 2341-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25–26, ст. 131, зі змінами, згідно із законом України від 13.07.2017 р., № 2136-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
7. Новітня концепція реформування судової влади України: навч. посібник / Є. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – 60 с.
8. Про безоплатну правову допомогу. Закон України від 02.06.2011 р., №3460-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 51, ст. 577, зі змінами згідно закону України від 21.12.2016 р., № 1798-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
9. Про внесення змін до Закону України “Про прокуратуру”. Закон України від 12.07.2001 р., №2663-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 44, ст. 233 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3130-12
10. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя). Закон України від 02.06.2016 р., №1401-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, №28, ст. 532 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19
11. Про врегулювання взаємовідносин енергопостачальних компаній та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (житлово-будівельних кооперативів). Розпорядження Національної комісії врегулювання електроенергетики України від 28.11.2011 р., №215-p [Електронний ресурс]. – http://www2.nerc.gov.ua/ control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=123557&cat_id=45596
12. Про звернення громадян. Закон України від 02.10.1996 р., №393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст. 256, зі змінами згідно закону України від 02.06.2016 р., № 1404-VIII, ВВР, 2016, № 30, ст. 542 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/ 96-вр
13. Про Конституційний Суд України. Закон України від 13.07.2017 р., №2136-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, №35, ст. 376 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 2136-19
14. Про місцеві державні адміністрації. Закон України від 09.04.1999 р., №586-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 20–21, ст. 190, із змінами згідно із законом України від 14.03.2017 р., 1923-VIII (1923-19) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 586-14/parao56#o56
15. Про прокуратуру. Закон України від 05.11.1991 р., №1789-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 53, ст. 793, втратила чинність переважна більшість норм згідно закону України від 14.10.2014 р., №1697-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
16. Про прокуратуру. Закон України від 14.10.2014 р., №1697-VII // (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2–3, ст. 12, зі змінами згідно закону України від 21.12.2016 р., № 1798-VIII, ВВР, 2017, № 7–8, ст. 50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
17. Регламент Конституційного Суду України. Рішення Конституційного суду України від 05.03.1997 р., зі змінами, згідно рішення КС України від 13.06.2013 р., № 23-р/2013 (v023p710-13) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v001z710-97/page
18. Тунтула А. С. Система новых доктрин и концепций правового статуса молодежи: приглашение к дискуссии / А. С. Тунтула, А. Ю. Шличек // The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права. – Міжнар. наукометричні бази Index Copernicus International, HeinOnline. - 2017. – № 38. – С. 46-66 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/ 2017/04/shlychek_tuntula_38.pdf
References: 1. Kyrychenko O. A. Kurs innovatsiynykh lektsiy z navchal’noyi dystsypliny “Teoriya derzhavy i prava”: navch. posibnyk dlya spetsial’nosti 052 “Politolohiya”, OKR “Bakalavr” / O. A. Kyrychenko, O. S. Tuntula. – Mykolayiv : MNU imeni V. O. Sukhomlyns’koho, 2017. – 272 s.
2. Kyrychenko O. A. Kurs lektsiy zi spetskursu “Novitniy pravovyy status student·s’koyi molodi”: navch. posibnyk dlya predmetnoyi spetsial’nosti 014.03 “Serednya osvita. Istoriya” osvitn’oyi prohramy “Istoriya, pravoznavstvo” OKR “Bakalavr” / O. A. Kyrychenko, O. S. Tuntula. – Mykolayiv : MNU imeni V. O. Sukhomlyns’koho, 2017. – 228 s.
3. Kyrychenko O. A. Zlochyny proty zhyttya ta zdorov"ya osoby. Lektsiya N 2. Kurs lektsiy iz Osoblyvoyi chastyny Antykryminal’noyi haluzi prava Ukrayiny: navich. posibnyk / O. A. Kyrychenko, O. S. Tuntula. –Mykolayiv : – MNU imeni V. O. Sukhomlyns’koho, 2017. – 64 s.
4. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny vid 06.07.2005 r., N 2747-IV // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). – 2005. – N 35–36, N 37. – st. 446, iz zminamy, z·hidno iz zakonom Ukrayiny vid 21.12.2016 r., N 1798-VIII. Availableat: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 2747-15
5. Konstytutsiya Ukrayiny. Zakon Ukrayiny vid 28.06.1996 r., N 254k/96-VR // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1996, N 30, st. 141, iz zminamy, z·hidno iz zakonom Ukrayiny vid 02.06.2016 r., N 1401-VIII VVR, 2016, N 28, st. 532. Availableat: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/254k/96-vr
6. Kryminal’nyy kodeks Ukrayiny: vid 05.04.2001 r., N 2341-III // Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2001, N 25–26, st. 131, zi zminamy, z·hidno iz zakonom Ukrayiny vid 13.07.2017 r., N 2136-VIII. Availableat: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
7. Novitnya kontseptsiya reformuvannya sudovoyi vlady Ukrayiny: navch. posibnyk / Ye. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. O. Korostashova, Yu. O. Lantsedova, O. S. Tuntula; za nauk. red. O. A. Kyrychenka. – Mykolayiv: Vyd-vo ChDU im. P. Mohyly, 2010. – 60 s.
8. Pro bezoplatnu pravovu dopomohu. Zakon Ukrayiny vid 02.06.2011 r., N 3460-VI // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2011, N 51, st. 577, zi zminamy ·hidno zakonu Ukrayiny vid 21.12.2016 r., N 1798-VIII. http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/3460-17.
9. Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny “Pro prokuraturu”. Zakon Ukrayiny vid 12.07.2001 r., N 2663-III // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2001, N 44, st. 233. Availableat: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/3130-12.
10. Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny (shchodo pravosuddya). Zakon Ukrayiny vid 02.06.2016 r., N 1401-VIII // Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2016, N 28, st. 532. Availableat: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1401-19.
11. Pro vrehulyuvannya vzayemovidnosyn enerhopostachal’nykh kompaniy ta ob"yednan’ spivvlasnykiv bahatokvartyrnykh budynkiv (zhytlovobudivel’nykh kooperatyviv). Rozporyadzhennya Natsional’noyi komisiyi vrehulyuvannya elektroenerhetyky Ukrayiny vid 28.11.2011 r., N 215-p. Availableat: http://www2.nerc.gov.ua/ control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id= 123557&cat_ id=45596.
12. Pro zvernennya hromadyan. Zakon Ukrayiny vid 02.10.1996 r., N 393/96-VR // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1996, N 47, st. 256, zi zminamy z·hidno zakonu Ukrayiny vid 02.06.2016 r., N 1404-VIII, VVR, 2016, N 30, st. 542. Availableat: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-vr.
13. Pro Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny. Zakon Ukrayiny vid 13.07.2017 r., N 2136-VIII // Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2017, N 35, st. 376. Availableat: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2136-19.
14. Pro mistsevi derzhavni administratsiyi. Zakon Ukrayiny vid 09.04.1999 r., N 586-XIV // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1999, N 20–21, st. 190, iz zminamy z·hidno iz zakonom Ukrayiny vid 14.03.2017 r., 1923-VIII (1923-19). Availableat: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14/parao56#o56.
15. Pro prokuraturu. Zakon Ukrayiny vid 05.11.1991 r., N 1789-XII // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1991, N 53, st. 793, vtratyla chynnist’ perevazhna bil’shist’ norm z·hidno zakonu Ukrayiny vid 14.10.2014 r., N 1697-VII. Availableat: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1789-12/
16. Pro prokuraturu. Zakon Ukrayiny vid 14.10.2014 r., N 1697-VII // (Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2015, N 2-3, st. 12, zi zminamy z·hidno zakonu Ukrayiny vid 21.12.2016 r., N 1798-VIII, VVR, 2017, N 7-8, st. 50. Availableat: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/
17. Rehlament Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny. Rishennya Konstytutsiynoho sudu Ukrayiny vid 05.03.1997 r., zi zminamy, z·hidno rishennya KS Ukrayiny vid 13.06.2013 r., N 23-r/2013 (v023p710-13). Availableat: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v001z710-97/page.
18. Tuntula A. S. Systema novitnih doktryn y kontseptsyy pravovoho statusa molodezhy: pryhlashenye k dyskussyy / A. S. Tuntula, A. Yu. Shlychek // The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoyevropeys’koho prava. – 2017. – N 38. – S. 46–66.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.