Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44739
Назва: Особливості проведення судово-медичної експертизи лікарських помилок
Інші назви: Features of judicial-medical examination of medicinal errors
Особенности проведения судебно-медицинской экспертизы врачебных ошибок
Автори: Сибірна, Рома
Сибірний, Андрій
Sybirna, Roma
Sybirnyj, Andrew
Сибирная, Рома
Сибирный, Андрей
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Lviv Polytechnic National University
Lviv National Medical University them Danila Galitsky
Бібліографічний опис: Сибірна Р. Особливості проведення судово-медичної експертизи лікарських помилок / Рома Сибірна, Андрій Сибірний // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 259–264.
Bibliographic description: Sybirna R. Features of judicial-medical examination of medicinal errors / Roma Sybirna, Andrew Sybirnyj // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 259–264.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 616
340.62
Теми: судово-медична експертиза
лікарські помилки
права пацієнтів
професійні правопорушення
forensic medical examination
medical mistakes
patients’ rights
professional offenses
судебно-медицинская экспертиза
врачебные ошибки
права пациентов
профессиональные правонарушения
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 259-264
Початкова сторінка: 259
Кінцева сторінка: 264
Короткий огляд (реферат): Здійснено аналіз особливостей проведення судово-медичних експертиз у ході слідства у провадженнях про лікарські помилки. У випадках притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників за професійні правопорушення в обов’язковому порядку слід призначати проведення комісійної судово-медичної експертизи. Обґрунтовано необхідність розробки логічної моделі стандартів проведення та аргументації висновків експертизи якості надання медичної допомоги.
The analysis of forensic medical examinations conducting peculiarities in the course of the investigation into medical errors has been carried out. In cases of prosecution of medical professionals for professional offenses, the commission of forensic medical examination should be appointed as a compulsory procedure. The necessity of elaboration of the logical model of standards of conducting and argumentation of conclusions of examination of the quality of medical assistance provision is substantiated.
Проведен анализ особенностей судебно-медицинских экспертиз в ходе следствия по делам о врачебных ошибках. В случаях привлечения к уголовной ответственности медицинских работников за профессиональные правонарушения в обязательном порядке не обходимо назначать проведение комиссионной судебно- медицинской экспертизы. Обоснована необходимость разработки логической модели стандартов проведения и аргументации результатов экспертизы качества предоставления медицинской помощи.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44739
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Сибірна Р., Сибірний А., 2017
Перелік літератури: 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.
2. Кримінальний-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9–10, № 11–12, ст. 88.
3. Закон України “Про судову експертизу” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст. 232.
4. Правила проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної експертизи. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 1995 року. № 6.
5. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.95 р. № 6.
6. Марчук А. І. Раптова смерть від хвороб органів травлення у дітей / А. І. Марчук // Судово-медична експертиза. – 2010. – № 1. – С. 31–35.
7. Михайличенко Б. В. Визначення можливості смертельно поранених до самостійних доцільних дій / Б. В. Михайличенко // Судово-медична експертиза. – 2010. – № 4. – С. 18–23.
8. Концевич І. О. Судово-медична експертиза з встановлення ступеня тяжкості тілесних пошкоджень / І. О. Концевич // Судово-медична експертиза. – 2010. – № 6. – С. 39–42.
9. Кибальник А. Г. Актуальные проблемы уголовной ответственности медицинских работников / А. Г. Кибальник, Я. В. Старостина // Жіночий лікар. – 2008. – № 5. – С. 44–49.
10. Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17–18 квітня 2008 р.). – Львів: Вид-во ЛОБФ “Медицина і право”, 2008. – 352 с.
11. Концевич І. О. Судова медицина : підручник для студентів мед. закладів / І. О. Концевич, Б. В. Михайличенко. – К.: Вища освіта, 2011. – 286 с.
References: 1. Konstytutsiya Ukrayiny. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1996, No. 30, st. 141.
2. Kryminalnyy-protsesualnyy kodeks Ukrayiny // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2013, No. 9–10, No. 11–12, st. 88.
3. Zakon Ukrayiny “Pro sudovu ekspertyzu” // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1994, No. 28, st. 232.
4. Pravyla provedennya komisiynykh sudovo-medychnykh ekspertyz v byuro sudovo-medychnoyi ekspertyzy. – Zatverdzheno nakazom Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny vid 17 sichnya 1995 roku No. 6.
5. Instruktsiya pro provedennya sudovo-medychnoyi ekspertyzy. – Zatverdzheno nakazom Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny vid 17.01.95 r. No. 6.
6. Marchuk A. I. Raptova smert vid khvorob orhaniv travlennya u ditey / A. I. Marchuk // Sudovomedychna ekspertyza. – 2010. – No. 1. – S. 31–35.
7. Mykhaylychenko B. V. Vyznachennya mozhlyvosti smertelno poranenykh do samostiynykh dotsilnykh diy / B. V. Mykhaylychenko // Sudovo-medychna ekspertyza. – 2010. – No. 4. – S. 18–23.
8. Kontsevych I.O. Sudovo-medychna ekspertyza z vstanovlennya stupenya tyazhkosti tilesnykh poshkodzhen / I. O. Kontsevych // Sudovo-medychna ekspertyza. – 2010. – No. 6. – S. 39–42.
9. Kybalnyk A. H. Aktualnye problemy uholovnoy otvet·stvennosty medytsynskykh rabotnykov / A.H.Kybalnyk, YA. V. Starostyna // Zhinochyy likar. – 2008. – No. 5. – S. 44–49.
10. Medychne pravo Ukrayiny: pravovyy status patsiyentiv v Ukrayini ta yoho zakonodavche zabezpechennya: Mater II Vseukr. nauk.-prakt. konf. (17–18 kvitnya 2008 r.). – Lviv: vyd-vo LOBF “Medytsyna i pravo”, 2008. – 352 s.
11. Kontsevych I. O. Sudova medytsyna: Pidruchnyk dlya studentiv med. Vuziv / I. O. Kontsevych, B. V. Mykhaylychenko // K.: Vyshcha osvita, 2011. – 286 s.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.