Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44737
Назва: До питання реорганізації органів публічної влади Польщі: історико-правовий аналіз
Інші назви: As for the issue of reorganization of public authorities in Poland: historical and legal analysis
К вопросу реорганизации органов публичной власти Польши: историко-правовой анализ
Автори: Мельниченко, Богдана
Melnychenko, Bogdana
Мельниченко, Богдана
Приналежність: Національного університету “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Мельниченко Б. До питання реорганізації органів публічної влади Польщі: історико-правовий аналіз / Богдана Мельниченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 254–258.
Bibliographic description: Melnychenko B. As for the issue of reorganization of public authorities in Poland: historical and legal analysis / Bogdana Melnychenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 254–258.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.4
94
Теми: реформування органів публічної влади
адміністративно- територіальна реформа
децентралізація державної влади
reforming of public authorities
administrative and territorial reform
decentralization of state power
реформирование органов публичной власти
административно-территориальная реформа
децентрализация государственной власти
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 254-258
Початкова сторінка: 254
Кінцева сторінка: 258
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено зміни в системі публічно-правового управління Польщі; упорядкування адміністративно-територіального устрою; запровадження нових механізмів та процедур діяльності органів влади.
The article analyzes the changes in the system of public law of Poland; arrangement of the administrative-territorial system; the introduction of new ways and procedures for the activity of the authorities.
В статье исследуются изменения в системе публично-правового управления Польши; упорядочение административно-территориального устройства; внедрение новых механизмов и процедур деятельности органов власти.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44737
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Мельниченко Б., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://dialogs.org.ua/ru/cross/page3636.html
http://europa.eu/
Перелік літератури: 1. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу : [навч. посіб.] / І. А. Грицяк. – К. : К.І.С., 2006. – 300 с.
2. Funkcjonowanie i aparat Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów : seria Materiały reformy administracji publicznej / wyd. Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej. – Warszawa : Urząd rady Ministrów, 1993. – 158 s.
3. Адміністративна реформа у Польщі: напрямки змін та реальні результати [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ru/cross/page3636.html.
4. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі / [Я. Гонцяж, Н. Гнидюк, О. Куленкова, В. Гуменюк] ; за заг. ред. Я. Гонцяжа. – К. : Міленіум – Вид-во УАДУ, 2001. – 184 с.
5. Струтинський В. Політична відповідальність правлячих еліт у посткомуністичному суспільстві : етичний вимір проблеми / В. Струтинський // Політичні та соціологічні студії. Збірник наукових праць / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, кафедра політології та соціології. – Чернівці : Місто, 2000. – С. 165–176.
6. Ustawa o Аdministracji : z dnia 4 wrzesnia 1997 r. // Dzennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. – 1997. – No. 141. – Poz. 943.
7. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн : [підручник] / В. М. Шаповал. – [4-те вид., стер. ]. – К. : АртЕк, 2001. – 264 с.
8. Regular Report 2002 from the Commission on Slovakia’s progress towards accession [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa.eu/ generalreport/en/rgset.htm.
9. Ustawa o służbie cywilnej : 18 grudnia 1998 r. // Dziennik Ustaw. – 1999. – No. 49. – Poz. 483.
10. Paradowska J. Pełniący obowiązki / J. Paradowska // Polityka. – 2 czerwca 2001. – S. 22–24.
11. Rydlewski G. Integracja europejska jako wyzywanie dla administracji publicznej w Polsce / Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej / G. Rydlewski ; [red. E. Haliżak]. – Warszawa, 2004. – S. 63–84.
References: 1. Hrytsyak I. A. Pravo ta instytutsiyi Yevropeys’koho Soyuzu [The law and institutions of the European Union], Кyyiv, 2006. 300 p.
2. Funktsionuvannya i aparat Rady ministriv i Prem"yer-ministra [Materials of the reform of public administration], Varshava, 1993. 158 p.
3. Administratyvna reforma u Pol’shchi: napryamky zmin ta real’ni rezul’taty Administrative reform in Poland: directions for change and real results]. Avalable at: http://dialogs.org.ua/ru/cross/page3636.html.
4. Ya. Hontsyazh. Samovryaduvannya ta terytorial’na orhanizatsiya vlady v Pol’shchi [Self-government and territorial organization of power in Poland], Кyyiv, Milenium, Vyd-vo UADU, 2001. 184 p.
5. Strutyns’kyy V. Politychna vidpovidal’nist’ pravlyachykh elit u postkomunistychnomu suspil’stvi : etychnyy vymir problem. Politychni ta sotsiolohichni studiyi. Zbirnyk naukovykh prats’ [Political responsibility of the ruling elites in the postcommunist society: the ethical dimension of the problem], Chernivtsi, 2000. pp. 165–176.
6. Zakon pro Administratsiyu vid 4 veresnya 1997 roku [Administrative Law – 04/09/97], Zbirnyk zakonodavstva Pol’shchi, 1997, vol. 141, pp. 943.
7. Shapoval V.M. Konstytutsiyne pravo zarubizhnykh krayin [Constitutional law of foreign countries], Кyyiv, ArtEk, 2001. 265 p.
8. Rehulyarnyy zvit 2002 Komisiyi pro prohres Slovachchyny do vstupu [Slovakia – Regular Report – 2002]. Avalable at: http://europa.eu/ generalreport/en/rgset.htm.
9. Zakon pro derzhavnu sluzhbu vid 18 hrudnya 1998 roku [Civil Service Act – 18/12/98], Zbirnyk zakoniv, 1999, vol. 49, pp. 483. 10. Paradovs’ka Yu. Vykonuyuchyy obov"yazky [Acting], Polityka, 2001, рр. 22–24.
10. Rudlevs’kyy H. Yevropeys’ka intehratsiya yak termin dlya derzhavnoho upravlinnya v Pol’shchi / zovnishnya i vnutrishnya polityka v protsesi yevropeys’koyi intehratsiyi [European integration as posing for public administration in Poland], Varshava, 2004, рр. 63–64.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.