Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44736
Назва: Правове регулювання дитячої евтаназії за законодавством Бельгії
Інші назви: The legal adjusting of child's euthanasia is the legislation of belgium
Правовое регулирование детской эвтаназии по законодательству Бельгии
Автори: Марисюк, Костянтин
Marysyuk, Konstantin
Марисюк, Константин
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Марисюк К. Правове регулювання дитячої евтаназії за законодавством Бельгії / Костянтин Марисюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 250–253.
Bibliographic description: Marysyuk K. The legal adjusting of child's euthanasia is the legislation of belgium / Konstantin Marysyuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 250–253.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.721
179.7(100)
Теми: евтаназія
смерть
потерпілий
обов’язки
права
euthanasia
death
suffering
duties
rights
эвтаназия
смерть
потерпевший
ограничение свободы
обязанности
права
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 250-253
Початкова сторінка: 250
Кінцева сторінка: 253
Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено аналізу питання легалізації дитячої евтаназії в Бельгії. У березні 2014 р. у Бельгії було введено в дію спеціальний закон, який дозволив застосування евтаназії до дітей не залежно від їхнього віку. Відтак, вона стала першою державою у світі, яка встановила настільки широкі рамки дозволу у цій сфері. Згідно з цим законом, лікарі мають право припинити життя особам, які не досягли 18-річного віку, якщо останні перебувають у безнадійному з погляду медицини стані, відчувати постійні і нестерпні страждання, які неможливо полегшити, і які протягом найближчого часу призведуть до смерті. Важливо, що прохання про вчинення акту евтаназії має первинно висловити особисто пацієнт і неодноразово прохати про надання йому можливості піти з життя без будь-якого тиску оточуючих. Рішення про евтаназію мають підтвердити батьки і визначена кількість експертів, а сам пацієнт має усвідомлювати ситуацію і розуміти, що таке евтаназія. Окрім того, психолог має підтвердити, що хворий уже досягнув віку, з якого може добровільно і усвідомлено приймати рішення про відхід із життя. Після цього, медичний консиліум має прийняти рішення, у якому зазначити, що дитина є невиліковною і ніщо не може полегшити її фізичні та психологічні страждання.
The article is devoted the analysis of question of legalization of child’s euthanasia in Belgium. In March, 2014 the special law which allowed application of euthanasia to the children not depending on their age was brought in Belgium into an action. Consequently, it became the first state in the world, which set so wide scopes of permission in this sphere. In obedience to the noted law, doctors have a right to halt life persons which did not attain 18- years-old age, but he must be in the hopeless from point of medicine state, feel the permanent and unendurable sufferings, which it is impossible to facilitate, and which during the nearest time will lead to death. It is important that a request about the feasance of act of euthanasia must initially express personally patient and repeatedly to sue for a grant him of possibility to go away from life without any pressure of circumferential. A decision about euthanasia must be confirmed parents and certain amount of experts, and a patient must realize a situation and understand, what euthanasia. Except for that, a psychologist must confirm, that a patient attained age from which it can voluntarily and realized to make decision about departure from life already. After it, a medical concilium must make decision that a child is incurable and nothing can facilitate it physical and psychological sufferings.
Статья посвящена анализу вопроса легализации детской эвтаназии в Бельгии. В марте 2014 г. в Бельгии был введен в действие специальный закон, который позволил применение эвтаназии к детям независимо от их возраста. Следовательно, она стала первым государством в мире, которое установило настолько широкие рамки разрешения в этой сфере. Согласно указанного закона, врачи имеют право прекратить жизнь лицам, которые не достигли 18-летнего возраста, если последние находятся в безнадежном с точки зрения медицины состоянии, чувствуют постоянные и нестерпимые страдания, которые невозможно облегчить, и которые в течение ближайшего времени приведут к смерти. Важно, что просьбу о совершении акта эвтаназии должен первично выразить лично пациент и неоднократно просить о предоставлении ему возможности уйти из жизни без любого давления окружающих. Решение о эвтаназии должно быть подтверждено родителями и определенным количеством экспертов, а сам пациент должен осознавать ситуацию и понимать, что такое эвтаназия. Процедура исследуемого акта также четко выписана в законе. Во время процедуры эвтаназии обязательно должны присутствовать родители ребенка. Кроме того, психолог должен подтвердить, что больной уже достиг возраста, в котором может добровольно и осознанно принимать решение об уходе из жизни. После этого, медицинский консилиум должен принять решение, в котором отметить, что ребенок является неизлечимым и ничего не может облегчить его физические и психологические страдания.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44736
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Марисюк К., 2017
Перелік літератури: 1. Грищук В. Евтаназія в теорії і практиці зарубіжних держав і в Україні / В. Грищук, К. Марисюк // Митна справа. – 2002. – № 6. – С. 75–83.
2. Олейник О. Этические и правовые аспекты эвтаназии / О. Олейник // Юридическая практика. – 28 ноября 2001 г. – № 48. – С. 15.
3. Марисюк К. Правове регулювання евтаназії за законодавством Бельгії / К. Марисюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано- Франківськ. – 2003. – Випуск XIII. – С. 158–163.
4. Traynor I. Belgian law on euthanasia for children, with no age limit, will be first in world / I. Traynor // The Guardian. – 2014. – 12 February. – pp. 1–3.
5. Belgium extends euthanasia law to give ill children of any age right to die // The Australian. – 2014. – 14 February. – P. 1–3.
References: 1. Hryshchuk V., Marysyuk K. Eutanaziya v teoriyi I praktyci zarubizhnyh derzhav I v Ukraini. [Euthanasia in a theory and practice of foreign states and in Ukraine]. Mytna sprava, 2002, Vol. 6. pp. 75–83. (In Ukrainian)
2. Oleynik O. Eticheskiye i pravovyye aspekty evtanazii [Ethical and law aspects of Euthanasia], Yuridicheskaya praktika, November 28, 2001, Vol. 48. pp. 15. (In Russian).
3. Marysyuk K. Pravove reguliuvannia eutanazjyi za zakonodavstvom Belgii [Legal regulation of euthanasia by the legislation of Belgium]. Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy, 2004, Vol. XIII. pp. 158 – 163. (In Ukrainian).
4. Traynor I. Belgian law on euthanasia for children, with no age limit, will be first in world. The Guardian, 2014, 12 February. pp. 1–3. (In English).
5. Belgium extends euthanasia law to give ill children of any age right to die. The Australian, 2014, 14 February. pp. 1 – 3. (In English).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.