Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44735
Назва: Реалізація державної кадрової політики у правоохоронній сфері України
Інші назви: Implementation of state personnel policy in law enforcement sector of Ukraine
Реализация государственной кадровой политики в правоохранительной сфере Украины
Автори: Ковалів, Мирослав
Kovaliv, Myroslav
Ковалив, Мирослав
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Ковалів М. Реалізація державної кадрової політики у правоохоронній сфері України / Мирослав Ковалів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 243–249.
Bibliographic description: Kovaliv M. Implementation of state personnel policy in law enforcement sector of Ukraine / Myroslav Kovaliv // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 243–249.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.95
Теми: кадрова політика
правоохоронна сфера
держава
державна служба
посада
професійні якості
personnel policy
law enforcement sector
state
public service
position
professional quality
кадровой политики
правоохранительная сфера
государство
государственная служба
должность
профессиональные качества
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 243-249
Початкова сторінка: 243
Кінцева сторінка: 249
Короткий огляд (реферат): У статті акцентовано увагу на реалізації державної кадрової політики у правоохоронній сфері України. Розглядаються суб’єкти державної кадрової політики, які наділені відповідними повноваженнями, що реалізують кадрову політику через відповідні гілки влади та об’єкти державної кадрової політики, якими є кадровий потенціал суспільства, всі людські ресурси.
The article deals with the implementation of state personnel policy in law enforcement sector of Ukraine. The subjects of state personnel policy, which are endowed with the appropriate authority to implement personnel policy through relevant branches and objects of state personnel policy including the personnel potential of the society, all human resources, are considered.
В статье акцентируется внимание на реализации государственной кадровой политики в правоохранительной сфере Украины. Рассматриваются субъекты государственной кадровой политики, которые наделены соответствующими полномочиями, реализующих кадровую политику через соответствующие ветви власти и объекты государственной кадровой политики, каковы кадровый потенциал общества, все людские ресурсы.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44735
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Ковалів М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
Перелік літератури: 1. Іваха В. О. Державна кадрова політика України: адміністративно-правовий аспект : монографія / В. О. Іваха. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 266 с.
2. Стратегія державної кадрової політики на 2011–2020 роки: Указ Президента України від 1 лютого 2012 р. №45/2012 // Офіц. вісн. Президента України. – 2012. – № 4. – С. 68–127.
3. Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 500 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/500-2014-%D0%BF.
4. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України: підручник /О. М. Бандурка. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.
5. Момот В. М. Робота з персоналом в органах та підрозділах державної податкової адміністрації України: теоретичні та організаційно-правові засади: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Харків : Ун-т внутр. справ, 2006. – 204 с.
6. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 // Відомості Верховної Ради – 2016. – № 4. – Ст. 43.
7. Єсімов С. С. Правове регулювання застосування інформаційних технологій для формування довіри до органів державної влади / С. С. Єсімов // Наук. вісник Львівського державного ун-ту внутрішніх справ. Серія юридична – 2015. – №1. – С. 173–184.
References: 1. Ivaxa V. O. Derzhavna kadrova polity`ka Ukrayiny`: administraty`vno-pravovy`j aspekt [The state personnel policy of Ukraine: the administrative-legal aspect]. Lviv, Lviv State University of Internal Affairs. 2015, 266 р.
2. Strategiya derzhavnoyi kadrovoyi polity`ky` na 2011–2020 roky` [The strategy of the state personnel policy for 2011-2020 years]. Decree of the President of Ukraine on February 01, 2012.
3. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Nacional`ne agentstvo Ukrayiny` z py`tan` derzhavnoyi sluzhby` [On Approval of the Regulation on the National Agency of Ukraine on Civil Service]. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/500-2014-%D0%BF.
4. Bandurka O. M. Upravlinnya v organax vnutrishnix sprav Ukrayiny` (Office in the organs of internal affairs of Ukraine). Kharkiv, 1998. 480 р.
5. Momot V. M. Robota z personalom v organax ta pidrozdilax derzhavnoyi podatkovoyi administraciyi Ukrayiny`: teorety`chni ta organizacijno-pravovi zasady`. Diss, kand. yury`d. nauk [Work with personnel in the bodies and subdivisions of the State Tax Administration of Ukraine: theoretical and organizationallegal principles. Cand. legal. sci. diss.]. Kharkiv, 2006. 204 р.
6. Pro derzhavnu sluzhbu [About the civil service]. The Law Of Ukraine on December 10, 2015.
7. Yesimov S. S. Pravove regulyuvannya zastosuvannya informacijny`x texnologij dlya formuvannya doviry` do organiv derzhavnoyi vlady` [Legal regulation of the use of information technology to build trust in state authorities]. Science Visnyk of the Lviv State University of Internal Affairs. The series is legal. 2015, Vol. 1, 173–184 рр.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.