Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44734
Назва: Нова доктрина забезпечення і найбільш повного відновлення правового статусу соціосуб’єктів
Інші назви: The new doctrine of providing and most complete restoration of the legal status of sociocubjects
Новая доктрина обеспечения и наиболее полного восстановления правового статуса социосубъектов
Автори: Кириченко, Олександр
Kirichenko, Alexander
Кириченко, Александр
Приналежність: Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Nicholas V. A. Sukhomlinsky National Universityy
Бібліографічний опис: Кириченко О. Нова доктрина забезпечення і найбільш повного відновлення правового статусу соціосуб’єктів / Олександр Кириченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 237–242.
Bibliographic description: Kirichenko A. The new doctrine of providing and most complete restoration of the legal status of sociocubjects / Alexander Kirichenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 237–242.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.7
Теми: права
свободи
обов’язок
інтерес
правовий статус соціосуб’єктів
базисний конституційний обов’язок держави
Конституційний кодекс України
the rights
the freedoms
the duties
an interests
the legal status of sociosubjects
the basic constitutional duty of the state
the Constitutional Code of Ukraine
права
свободы
обязанности
интерес
правовой статус социосубъектов
базисная конституционная обязанность государства
Конституционный кодекс Украины
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 237-242
Початкова сторінка: 237
Кінцева сторінка: 242
Короткий огляд (реферат): У статті запропоновано у низці норм перспективного Конституційного кодексу України відобразити основні положення нової доктрини забезпечення та найбільш повного відновлення правового статусу соціосуб’єктів. Визначено склад соціосуб’єктів і сутність кожної з базисних категорій правового статусу соціосуб’єктів. Вказані варіанти реалізації конкурентного правового статусу різних соціосуб’єктів. Визначено сутність базисного конституційного обов’язку держави. Запропонована редакція першого ступеня абсолютної і другого ступеня відносної неприпустимості погіршення правового статусу соціосуб’єктів і низка інших пов’язаних з цим положень.
The article suggests in a number of norms of the perspective Constitutional Code of Ukraine to reflect the main provisions of the new doctrine of ensuring and of the most complete of restoring of the legal status of sociosubjects. The composition of sociosubjects and the essence of each each of the basic categories of the legal status of sociosubjects is determined. The variants of realization of the competitive legal status of various sociosubjects are indicated. The essence of the basic constitutional duty of the state is defined. The editors of the first stage of the absolute and the second stage of the relative inadmissibility of the deterioration of the legal status of sociocultural entities and a number of other related provisions are proposed.
В статье предложено в ряде норм перспективного Конституционного кодекса Украины отразить основные положения новой доктрины обеспечения и наиболее полного восстановления правового статуса социосубъектов. Определен состав социосубъектов и сущность каждой из базисных категорий правового статуса социосубъектов. Указаны варианты реализации конкурентного правового статуса различных социосубъектов. Определена сущность базисной конституционной обязанности государства. Предложена редакция первой ступени абсолютной и второй ступени относительной недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов и ряд иных связанных с этим положений.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44734
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Кириченко О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://moodle.chdu.edu.ua/mod/resource/
http://easternlaw.com.ua/wpcontent/uploads/2017/04/shlychek_tuntula_38.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://moodle.chdu.edu.ua/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=49819
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2136-19
Перелік літератури: 1. Кириченко А. А. Доктринальные, правовые и прикладные основы реформирования отечественной юриспруденции (приглашение к дискуссии) / А. А. Кириченко, Ю. А. Ланцедова, А. С. Тунтула и др.; под науч. рук. А. А. Кириченко // Moodle ЧДУ ім. Петра Могили / Книги / 27.03.2012 г. / 12 459 слов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://moodle.chdu.edu.ua/mod/resource/ view.php?inpopup=true&id=49819
2. Кириченко А. А. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллективная монография / А. А. Кириченко, Ю. А. Ланцедова, А. С. Тунтула и др.; под науч. рук. А. А. Кириченко. – 2-е изд. – Николаев : УНИ ИПП Ник. нац. ун-та имени В. А. Сухомлинского, 2015. – 1008 с.
3. Кириченко О. А. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни “Теорія держави і права”: навч. посібник для спеціальності 052 “Політологія”, ОКР “Бакалавр” / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 272 с.
4. Кириченко О. А. Курс лекцій зі спецкурсу “Новітній правовий статус студентської молоді”: навч. посібник для предметної спеціальності 014.03 “Середня освіта. Історія” освітньої програми “Історія, правознавство” ОКР “Бакалавр” / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 228 с.
5. Тунтула А. С. Система новых доктрин и концепций правового статуса молодежи: приглашение к дискуссии / А. С. Тунтула, А. Ю. Шличек // The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 38. – С. 46–66 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://easternlaw.com.ua/wpcontent/uploads/2017/04/shlychek_tuntula_38.pdf.
6. Конституція України. Закон України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 02.06.2016 р., № 1401-VIII ВВР, 2016, № 28, ст. 532 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
References: 1. Kirichenko А. А. Doktrinalnie, pravovie i prikladnie osnovi reformirovaniya otechestvennoy yurisprudentsii (priglashenie k diskussii) / kol avt. pod nauch. ruk. // Moodle ChDU im. Petra Mohyly / Knyhy27.03.2012 g./12 459 slov. Availableat: http://moodle.chdu.edu.ua/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=49819.
2. Kirichenko A. A. Giperdoklad o bolee dvukhstakh pyatidesyati luchshikh doktrinakh i kontseptsiyakh yurisprudentsii nauchnoi shkoly professora Alankira: kollektivnaya monografiya [Giperdoklad of a two hundred and fifty of the best doctrines and concepts of scientific law school professor Alankira: collective monograph]. Nikolaev: UNI IPP Nick. nat. Univ name VASuhomlinskogo, 2015. – 1008 p.
3. Kyrychenko O. A. Kurs innovatsiynykh lektsiy z navchal’noyi dystsypliny “Teoriya derzhavy i prava”: navch. posibnyk dlya spetsial’nosti 052 “Politolohiya”, OKR “Bakalavr” / O. A. Kyrychenko, O. S. Tuntula. – Mykolayiv : MNU imeni V. O. Sukhomlyns’koho, 2017. – 272 p.
4. Kyrychenko O. A. Kurs lektsiy zi spetskursu “Novitniy pravovyy status student·s’koyi molodi”: navch. posibnyk dlya predmetnoyi spetsial’nosti 014.03 “Serednya osvita. Istoriya” osvitn’oyi prohramy “Istoriya, pravoznavstvo” OKR “Bakalavr” / O. A. Kyrychenko, O. S. Tuntula. - Mykolayiv : MNU imeni V. O. Sukhomlyns’koho, 2017. – 228 .
5. Tuntula A. S. Sistema novyih doktrin i kontseptsiy pravovogo statusa molodezhi: priglashenie k diskussii / A. S. Tuntula, A. Yu. Shlichek // The Journal of Eastern European Law. Zhurnal Shidnoevropeyskogo prava. – 2017. – No. 38. – p. 46-66.
6. Konstytutsiya Ukrayiny. Zakon Ukrayiny vid 28.06.1996 r., № 254k/96-VR // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1996, # 30, st. 141, iz zminamy zhidno iz zakonom Ukrayiny vid 02.06.2016 r., No. 1401-VIII VVR, 2016, No. 28, st. 532. Availableat: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr.
7. Pro Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny. Zakon Ukrayiny vid 13.07.2017 r., No. 2136-VIII // Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2017, №35, st. 376. Availableat: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2136-19.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.