Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44733
Назва: Взаємообумовленість нелегальних міграційних процесів та міжнародної терористичної активності
Інші назви: Relevance of illegal migration processes and international terroristic activity
Взаимообусло́вленность нелегальных миграционных процессов и международной террористической активности
Автори: Канцір, Володимир
Kantsir, Volodymyr
Канцир, Владимир
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Канцір В. Взаємообумовленість нелегальних міграційних процесів та міжнародної терористичної активності / Володимир Канцір // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 230–236.
Bibliographic description: Kantsir V. Relevance of illegal migration processes and international terroristic activity / Volodymyr Kantsir // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 230–236.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.326
Теми: нелегальна міграція
тероризм
терористичний акт
насильство
ідеологічно мотивоване насильство
світове співтовариство
міжнародні відносини
illegal migration
terrorism
terrorist act
violence
ideologically motivated violence
the international community
international relations
нелегальная миграция
терроризм
террористический акт
насилие
идеологически мотивированное насилие
мировое сообщество
международные отношения
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 230-236
Початкова сторінка: 230
Кінцева сторінка: 236
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена розкриттю явища нелегальної міграції, яка, своєю чергою, є надзвичайно сприятливим середовищем для міжнародної терористичної діяльності. Саме у середовищі нелегальних мігрантів, терористичні організації підшуковують безпосередніх виконавців терористичних актів, розповсюджують злочинні ідеї помсти, ненависті до “благополучних” держав та їх громадян.
The article is devoted to the disclosure of the phenomenon of illegal migration, which, in its turn, is an extremely favorable environment for international terroristic activities. It is in the environment of illegal migrants that terrorist organizations look for direct perpetrators of terrorist acts, spread criminal ideas of revenge, hatred of “prosperous” countries and their citizens.
Статья посвящена раскрытию явления нелегальной миграции, которая, в свою очередь, является чрезвычайно благоприятной средой для международной террористической деятельности. Именно в среде нелегальных мигрантов, террористические организации подыскивают непосредственных исполнителей террористических актов, распространяют преступные идеи мести, ненависти к “благополучным” странам и их гражданам.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44733
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Канцір В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sylalyudey.org/publikatsiyi/migratsiya-vyklyk-chy-mozhlyvist
http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf
https://dmsu.gov.ua
http://www.bnti.ru
http://1tv.com.ua
http://www.americanlaw.com/patriotact.html
Перелік літератури: 1. Міграція – виклик чи можливість? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sylalyudey.org/publikatsiyi/migratsiya-vyklyk-chy-mozhlyvist
2. Міграція в Україні: факти і цифри 2016. Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf
3. Див. також: Василенко І. К. Протидія незаконній міграції населення з країн Азії до Європи територією України (організаційно- правовий аспект): монографія / Ігор Костянтинович Василенко. – Донецьк: ВОНР ДЮІ ЛДУВС, 2008. – 172 с.; Правові механізми регулювання міграційних процесів: монографія / за заг. ред. проф. Н.П. Бортник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 892 с.; Статистичні дані Державної міграційної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dmsu.gov.ua
4. Литвин М. М. Сучасні загрози національній безпеці України на державному кордоні / М. М. Литвин // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 1 (30) – С. 144–145.
5. Звежинский С. С. Охрана сухопутных границ США / С. С. Звежинский, В. А. Иванов, А. Б. Барсуков, М. В. Бабешко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bnti.ru
6. Сенат США затвердив імміграційну реформу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1tv.com.ua. 7. Патріотичний акт (USA PATRIOT Act, 2001) [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.americanlaw.com/patriotact.html 8. Телешун С. Окремі аспекти політичної характеристики тероризму / С. Телешун // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. – № 4. – С. 101.
References: 1. Mihratsiya – vyklyk chy mozhlyvist’? [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://sylalyudey.org/publikatsiyi/migratsiya-vyklyk-chy-mozhlyvist.
2. Mihratsiya v Ukrayini: fakty i tsyfry 2016. Predstavnytstvo Mizhnarodnoyi orhanizatsiyi z mihratsiyi (MOM) v Ukrayini [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf.
3. Vasylenko I. K. Protydiya nezakonniy mihratsiyi naselennya z krayin Aziyi do Yevropy terytoriyeyu Ukrayiny (orhanizatsiyno-pravovyy aspekt): monohrafiya / Ihor Kostyantynovych Vasylenko. – Donets’k: VONR DYuI LDUVS, 2008. – 172 p.; Pravovi mekhanizmy rehulyuvannya mihratsiynykh protsesiv: monohrafiya / za zah. red. prof. N. P. Bortnyk. – L’viv: NU “L’vivs’ka politekhnika”, 2016. – 892 p.; Statystychni dani Derzhavnoyi mihratsiynoyi sluzhby Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://dmsu.gov.ua.
4. Lytvyn M. M. Suchasni zahrozy natsional’niy bezpetsi Ukrayiny na derzhavnomu kordoni // Stratehichni priorytety. – 2014. – No. 1 (30) – pp. 144–145.
5. Zvezhynskyy S. S. Okhrana sukhoputnыkh hranyts SShA / S. S. Zvezhynskyy, V. A. Yvanov, A. B. Barsukov, M. V. Babeshko [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.bnti.ru.
6. Senat SShA zatverdyv immihratsiynu reformu: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://1tv.com.ua.
7. Patriotychnyy akt (USA PATRIOT Act, 2001): [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu http://www.americanlaw.com/patriotact.html.
8. Teleshun S. Okremi aspekty politychnoyi kharakterystyky teroryzmu / S. Teleshun // Aktual’ni problemy vnutrishn’oyi polityky. – 2004. – No. 4. – p. 101.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.