Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44732
Назва: Кримінальна субкультура як детермінант злочинності в установах виконання покарання
Інші назви: Criminal subculture, how determination of crime in the institutions performance of penalties
Криминальная субкультура как детерминант преступности в учреждениях исполнения наказания
Автори: Гула, Лев
Hula, Lev
Гула, Лев
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Гула Л. Кримінальна субкультура як детермінант злочинності в установах виконання покарання / Лев Гула // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 223–229.
Bibliographic description: Hula L. Criminal subculture, how determination of crime in the institutions performance of penalties / Lev Hula // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 223–229.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.123
Теми: установа виконання покарання
засуджені
кримінальна субкультура
традиції
пенітенціарна злочинність
жаргон
татуювання
тюремна лірика
penal institution
condemned criminal subculture
traditions
penitentiary crime
jargon
tattoos
prison lyrics
учреждение исполнения наказания
осуждены
криминальная субкультура
традиции
пенитенциарная преступность
жаргон
татуировки
тюремная лирика
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 223-229
Початкова сторінка: 223
Кінцева сторінка: 229
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто поняття кримінальної субкультури в установах виконання покарання. Охарактеризовано структуру кримінальної субкультури засуджених до позбав- лення волі. Окреслено умови, які спонукають засуджених до підтримання кримінальної субкультури. Визначено основні соціально-економічні елементи кримінальної субкультури засуджених до позбавлення волі. З’ясовано залежності рівня і структури пенітенціарної злочинності від наявної кримінальної субкультури серед засуджених.
The article deals with the concept criminal subculture in penitentiary institutions. The structure of the criminal subculture of convicted prisoners has been characterized. The conditions that encourage convicts to maintain a criminal subculture are outlined. The basic socio-economic elements of the criminal subculture of sentenced persons to prison are determined. The dependence of the level and structure of penitentiary crime on the existing criminal subculture among the convicts is determined.
В статье рассмотрено понятие криминальной субкультуры в учреждениях исполнения наказания. Охарактеризованы структуру криминальной субкультуры осужденных к лишению свободы. Определены условия, побуждающие осужденных к поддержанию криминальной субкультуры. Определены основные социально-эконо- мические элементы криминальной субкультуры осужденных к лишению свободы. Выяснено зависимости уровня и структуры пенитенциарной преступности от имеющейся криминальной субкультуры среди осужденных.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44732
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Гула Л., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://studopedia.org/10-166561.html
Перелік літератури: 1. Курганов С. И. Социология для юристов: учеб. пособ. для вузов / С. И. Курганов, А. И. Кравченко. – М., 2000. – С. 57.
2. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред. Є. І. Моісеєв, Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка. – Т. IV: Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі засади поліцейської діяльності. – С. 750.
3. Анисимков В. М. Криминальная субкультура и ее нейтрализация в исправительных учреждениях России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук; спец. 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / В. М. Анисимков. – Саратов: Саратовская госуд. академия права, 1998. – С. 44.
4. Иншаков С. М. Криминология: учебник / С. М. Иншаков. – М.: Юриспруденция, 2000. – С. 131.
5. Подгурецкий А. Очерк социологии права / А. Подгурецкий. – М.: Юристъ, 1974. – С. 54.
6. Хохряков Г. В. Криминология: учебник / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 1999. – С. 142.
7. Мацкевич И. М. Криминальная субкультура: [статья] // Российское право [Электронный ресурс] 2005. – Режим доступу: http://studopedia.org/10-166561.html
8. Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. – М.: Инфра-М-Норма, 1997. – С. 610.
9. Курс кримінології. Особлива частина / за ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – С. 34.
10. Мацкевич И. М. Портреты знаменитых преступников / И. М. Мацкевич. – М. : Полиграф ОПТ, 2005. – С. 15–16.
11. Пирожков В. Ф. Исправительно-трудовая психология // Труды Академии МВД СССР / В. Ф. Пирожков, А. Д. Глоточкин и др. – М., 1974. – С. 248–251.
12. Мильяненков Л. А. По ту сторону закона: энциклопедия преступного мира / Мильяненков Л. А. – СПб., 1992. – С. 49–50.
13. Антонян Ю. М. Преступное поведение и психические аномалии / Ю. М. Антонян, С. В. Бородин. – М.: Спарк, 1998. – С. 56.
14. Водолажский Б. Ф. Преступные группировки. Их обычаи, традиции, “законы” / Б. Ф. Водолажский, Ю. А. Вакутин // Прошлое и настоящее. – Омск, 1979. – С. 27–61.
15. Пирожков В. Ф. Законы преступного мира молодежи / В. Ф. Пирожков. – Тверь, 1994. – С. 12.
16. Юридична психологія: підручник / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]; за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. – Вид. 2-ге, доопр. і допов. – К.: КНТ, 2008. – С. 18.
References: 1. Kurganov S. I. Kravchenko A. I. Sotsiologiya dlya yuristov. Ucheb. posob. dlya vuzov. [ Sociology for Lawyers]. Moskva. 2000. 57 p
2. Mіzhnarodna polіtseyska entsiklopedіya. U 10 t. Vіdp. red. E. І. Moіseev. Yu. І. Rimarenko. V. Ya. Tatsіy. Yu. S. Shemshuchenko. T. IV. Krimіnalno-pravovі, krimіnologіchnі ta krimіnalno-vikonavchі zasadi polіtseyskoi dіyalnostі. [International Police Encyclopedia]. Kyiv. Atіka Publ. 750 p.
3. Anisimkov V. M. Kriminalnaya subkultura i ee neytralizatsiya v ispravitelnykh uchrezhdeniyakh Rossii. avtoref. dis. d-ra yurid. nauk. spets. 12.00.08. ugolovnoe pravo i kriminologiya. ugolovno-ispolnitelnoe pravo. [ Criminal subculture and its neutralization in Russian correctional institutions]. Saratov. Saratovskaya gosud. akademiya prava Publ. 1998. P. 44.
4. Inshakov S. M. Kriminologiya. Uchebnik. S. M. Inshakov. [ Criminology]. Moskva. Yurisprudentsiya Publ. 2000. 131 p.
5. Podguretskiy A. Ocherk sotsiologii prava. [Essay on the Sociology of Law]. Moskva. Yurist Publ. 1974. 54 p.
6. Khokhryakov G. V. Kriminologiya. Uchebnik. otv. red. [Criminology]. Moskva. Yurist Publ. 1999. 142 p.
7. Matskevich I. M. Kriminalnaya subkultura.[ Criminal subculture]. Rossiyskoe pravo Publ. 2005. Available at: http://studopedia.org/10-166561.html
8. Kriminologiya. Uchebnik pod red. A. I. Dolgovoy. [Criminology]. Moskva. Infra-M-Norma Publ. 1997. 610 p.
9. Kurs krimіnologіi. Osobliva chastina. za red. O. M. Dzhuzhi.[ Course of criminology]. Kyiv. Yurіnkom Іnter Publ. 2004. 34 p.
10. Matskevich I. M. Portrety znamenitykh prestupnikov. [ Portraits of famous criminals]. Moskva. Poligraf OPT Publ. 2005. pp. 15–16.
11. Pirozhkov V. F. Ispravitelno-trudovaya psikhologiya. Trudy Akademii MVD SSSR. [ Corrective Labor Psychology]. Moskva. 1974. pp. 248–251.
12. Milyanenkov L. A. Po tu storonu zakona. Entsiklopediya prestupnogo mira. [On the other side of the law: the encyclopedia of the criminal the world].SPb Publ. 1992. pp. 49–50.
13. Antonyan Yu. M., Borodin S. V. Prestupnoe povedenie i psikhicheskie anomalii. [Criminal behavior and mental anomalies] .Moskva. Spark Publ. 1998. 56 p.
14. Vodolazhskiy B. F., Zakoni. B. F. Prestupnye gruppirovki. Ikh obychai. Traditsii. [Criminal groups. Their customs, traditions, laws]. Omsk. Proshloe i nastoyashchee Publ. 1979. pp. 27–61.
15. Pirozhkov V. F. Zakony prestupnogo mira molodezhi.. [The laws of the criminal world of youth]. Tver. 1994. 12 p.
16. Yuridichna psikhologіya. Pіdruchnik. D. O. Aleksandrov. V. G. Androsyuk. L. І. Kazmіrenko ta іn. Za zag. red. L. І. Kazmіrenko. E. M. Moіseeva. Vid. 2-ge. doopr. і dop. [Legal psychology]. Kyiv. KNT Publ. 2008. pp. 18.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.