Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44730
Назва: Паралелізм у терміновживанні
Інші назви: Essence and system of punishment in kievan rus on the ruska Pravda
Параллелизм в терминоупотреблении
Автори: Паньонко, Ігор
Коваль, Віталій
Panonko, Ihor
Koval, Vitaliy
Паньонко, Игорь
Коваль, Виталий
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Паньонко І. Паралелізм у терміновживанні / Ігор Паньонко, Віталій Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 212–217.
Bibliographic description: Panonko I. Essence and system of punishment in kievan rus on the ruska Pravda / Ihor Panonko, Vitaliy Koval // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 212–217.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.13
Теми: протиправні діяння
вчинення правопорушення
злочинна дія
злочинна бездіяльність
вчинення адміністративних правопорушень
wrongful act
offense
criminal act
criminal negligence
the Commission of administrative offenses
противоправные деяния
совершение правонарушения
преступное действие
преступное бездействие
совершение административных правонарушений
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 212-217
Початкова сторінка: 212
Кінцева сторінка: 217
Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено дослідженню особливостей тлумачення протиправних діянь. Проаналізовано сутність злочинного діяння та злочинної бездіяльності. Визначено сутність адміністративного правопорушення. Обґрунтовано правильність та необхід- ність вживання словосполучень “вчинення злочину”, “вчинення правопорушення” замість “скоєння злочину”, “скоєння правопорушення”.
The article is devoted to peculiarities of interpretation of wrongful acts. Examines the nature of the crime and the criminal inactivity. It defines the essence of the administrative offence. Reasonably correct and the need of the use of the phrase “committing a crime”, “offence” instead of “commit a crime”, “offense”.
Статья посвящена исследованию особенностей толкования противоправных деяний. Проанализированы сущность преступного деяния и преступного бездействия. Определена сущность административного правонарушения. Обосно- ванно правильность и необходимость употребления словосочетаний “совершение преступления”, “совершение правонарушения” вместо “совершения преступления”, “совершение правонарушения”.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44730
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Паньонко І., Коваль В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
Перелік літератури: 1. Юридичний словник / за ред. Бабія Б. М., Бурчака Ф. Г., Корецького В. М., Цветкова В. В.; Вид. друге, переробл. і доповн. – К. : Головна редакція української радянської енциклопедії, 1983. – 872 с.
2. Паньонко І. Тлумачення протиправних діянь: семантико-правовий аспект / І. Паньонко // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 2. – С. 158–161.
3. Філіпенко Т. В. Правопорушення у сфері валютних операцій :види, механізм скоєння та відповідальність : науково- методичні рекомендації / Т. В. Філіпенко ; Міністерство внутрішніх справ України, Донецький юридичний інститут Луганського державного університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Донецьк : [Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка], 2010. 127 с.
4. Волобуєва О. О. Взаємодія слідчого з фахівцями під час збору інформації про особу, що скоїла злочин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / О. О. Волобуєва ; Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – 20 с.
5. Дунаєвська Л. Г. Особливості початкового етапу розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги: автореф. дис... канд. юрид. наук: / Л. Г. Дунаєвська; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 18 с.
6. Чернова А. К. Затримання особи, підозрюваної в скоєнні злочину: автореф. дис... канд. юрид. наук: / А. К. Чернова ; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2009. – 20 с.
7. Юртаєва К. В. Місце скоєння злочинів міжнародного характеру: автореф. дис... канд. юрид. наук / К. В. Юртаєва; Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – 21 с.
8. Васильєва Н. Ю. Судово-психіатрична оцінка психічних розладів у жінок, які скоїли злочини проти життя та здоров’я особи : а автореф. дис. ... канд. мед. наук: / Н. Ю. Васильєва ; Міністерство охорони здоров’я України, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології. – Київ : Науковий світ, 2016. – 22 с.
9. Токарська А. С. Комунікативна стратегія законодавчої та законотворчої діяльності: навч. посібник / А. С. Токарська. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – 364 с.
10. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
11. Фонарюк О. Ю. Протиправна поведінка людини: філософсько-правовий вимір: дис... канд. юрид. наук. – Львів, 2017. – 204 с.
12. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В. О. Навроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 712 с.
13. Коханюк Т. С. Системне тлумачення кримінального закону: монографія / Т. С. Коханюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 264 с.
14. Карпушева І. Ю. Суспільно небезпечна дія в кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. Ю. Карпушева; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 21 с.
15. Шульга А. М. Об’єктивно протиправне діяння, об’єктивно правомірна поведінка / А. М. Шульга // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 846–849.
References: 1. Iurydychnyi slovnyk / Za red. Babiia B. M., Burchaka F. H., Koretskoho V. M., Tsvetkova V. V.; Vyd. druhe, pererobl. i dopovn. – K.: Holovna redaktsiia ukrainskoi radianskoi entsyklopedii, 1983. – 872 p.
2. Panonko I. Tlumachennia protypravnykh diian: semantyko-pravovyi aspekt / I. Panonko // Visnyk Lvivskoho instytutu vnutrishnikh sprav. – 2001. – № 2. – pp. 158–161.
3. Filipenko, T. V. Pravoporushennia u sferi valiutnykh operatsii :vydy, mekhanizm skoiennia ta vidpovidalnist : naukovometodychni rekomendatsii / T. V. Filipenko ; Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy, Donetskyi yurydychnyi instytut Luhanskoho derzhavnoho universytet vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka.. Donetsk : [Donetskyi yurydychnyi instytut LDUVS im. E. O. Didorenka], 2010. – 127 p. : tabl.
4. Volobuieva O. O. Vzaiemodiia slidchoho z fakhivtsiamy pid chas zboru informatsii pro osobu, shcho skoila zlochyn: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: / O. O. Volobuieva ; Kyivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. – Kyiv, 2006. – 20 p.
5. Dunaievska L. H. Osoblyvosti pochatkovoho etapu rozsliduvannia zlochyniv, skoienykh pry nadanni medychnoi dopomohy: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk / L. H. Dunaievska; Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka.. Kyiv, 2006. – 18 p.
6. Chernova A. K. Zatrymannia osoby, pidozriuvanoi v skoienni zlochynu: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk / A. K. Chernova ; Odeska natsionalna yurydychna akademiia.. Odesa, 2009. – 20 p.
7. Yurtaieva K. V. Mistse skoiennia zlochyniv mizhnarodnoho kharakteru: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk / K. V. Yurtaieva; Derzhavnyi naukovo-doslidnyi instytut Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy.– Kyiv, 2010. – 21 p.
8. Vasylieva N. V., Sudovo-psykhiatrychna otsinka psykhichnykh rozladiv u zhinok, yaki skoily zlochyny proty zhyttia ta zdorovia osoby : a avtoref. dys. ... kand. med. nauk: / N. Yu. Vasylieva ; Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy, Ukrainskyi naukovo-doslidnyi instytut sotsialnoi i sudovoi psykhiatrii ta narkolohii. Kyiv : Naukovyi svit, 2016. – 22 p.
9. Tokars'ka A. S. Komunikatyvna stratehiya zakonodavchoyi ta zakonotvorchoyi diyal'nosti: navch. posibnyk / A. S. Tokars'ka. – L'viv : L'vDUVS, 2016. – 364 s.
10. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 5.04.2001 r. [Elektronyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
11. Fonariuk O. Yu. Protypravna povedinka liudyny: filosofsko-pravovyi vymir: dys. ... kand. yuryd. nauk. – Lviv, 2017. – 204 p.
12. Ukrainske kryminalne pravo. Zahalna chastyna : pidruchnyk / za red. V. O. Navrotskoho. – K. : Yurinkom Inter, 2013. – 712 p.
13. Kokhaniuk T. S. Systemne tlumachennia kryminalnoho zakonu: monohrafiia / T. S. Kokhaniuk. – Lviv: LvDUVS, 2014. – 264 p.
14. Karpusheva I. Yu. Suspilno nebezpechna diia v kryminalnomu pravi Ukrainy : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.08 / I. Yu. Karpusheva; Khark. nats. un-t vnutr. sprav. – Kh., 2011. – 21 p.
15. Shulha A. M. Obiektyvno protypravne diiannia, obiektyvno pravomirna povedinka / A. M. Shulha // Forum prava. – 2012. – № 3. – pp. 846–849.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.