Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44729
Назва: Свобода пересування як обов’язковий елемент системи міграції
Інші назви: Freedom of movement as a necessary element of migration system
Свобода передвижения как обязательный элемент системымиграции
Автори: Павлів-Самоїл, Надія
Руданецька, Оксана
Pavliv-Samoyil, Nadiia
Rudanetska, Oksana
Павлив-Самоил, Надежда
Руданецька, Оксана
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Львівський державний університет внутрішніх справ
Lviv Polytechnic National University
Lviv State University of Internal Affairs
Бібліографічний опис: Павлів-Самоїл Н. Свобода пересування як обов’язковий елемент системи міграції / Надія Павлів-Самоїл, Оксана Руданецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 205–211.
Bibliographic description: Pavliv-Samoyil N. Freedom of movement as a necessary element of migration system / Nadiia Pavliv-Samoyil, Oksana Rudanetska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 205–211.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.12
Теми: міграція
свобода пересування
самоорганізація
система міграції
флуктуація
migration
freedom of movement
self-organization
migration system
fluctuation
миграция
свобода передвижения
самоорганизации
миграции системы
флуктуация
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 205-211
Початкова сторінка: 205
Кінцева сторінка: 211
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена розкриттю питання прогнозованості руху міграційної системи, що безпосередньо впливає на співдружність держав, толерантність та терпимість до мігрантів як обов’язкових елементів системи міграції, свідому їхню поведінку у напрямку дотримання правових норм та поваги до культури, ментальності населення приймаючої країни, яка також є елементом цієї відкритої системи, а також розгляду з синергетичного підходу елементів системи міграції в порядку самоорганізації кожного окремо та у взаємодії їх разом, та свободі пересуванню як невід’ємний елемент системи міграції.
The present article is dedicated to elucidating the issue of possibility to forecast movement of migration system, which immediately affects the community of states, tolerance and leniency towards migrants as necessary elements of the migration system, their conscious conduct in the field of observance of legal provisions and respect towards culture, mentality of population of the host country, which is also an element of this open system. It also considers from synergetic point of view the elements of migration system in the order of selforganization of each particular person and their mutual interaction, and freedom of movement as an integral element of migration system.
Статья посвящена раскрытию вопроса возможности предсказуемости движения системы миграции, которые непосредственно влияют на содружество наций, толерантности и терпимости для мигрантов, как обязательный элемент системы миграции, сознавая их поведения в соответствии с юридической норм и уважение культуры и менталитета населения принимающей страны, которая также является частью открытой системы. А также рассмотрение синергетического подхода элементов системы, которые упорядочены по самоорганизации, свободы движение в качестве неотъемлемого элемента системы миграции.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44729
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Павлів-Самоїл Н., Руданецька О., 2017
Перелік літератури: 1. Шишкин В. В. Синергетический подход в теории права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12. 00. 01 – Теория и история права и государства; История учений о праве и государстве / Шишкин В. В. – Нижний Новгород, 2007. – 35 с.
2. Кожушко С. І. Ідеї синергетики і синкретизму в методології трудового права / С. І. Кожушко // Часопис Київського університету права . – 2015. – № 2. – С. 165–168.
3. Пунченко О. П. Образование в системе философских ценностей: моногр. / О. П. Пунченко, Н. О. Пунченко. – Одесса : Печатный дом, Друк Південь, 2010. – 506 с.
4. Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс ; пер. с англ. / общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича и Ю. В. Сачкова. – М.: Прогресс, 1986. – 432 с.
5. Бондырева С. К. Миграция (сущонсть и явления) / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов; 2-е изд.; Воронеж: изд. НПО “МОДЭК”, 2007. – 296 с.
6. Алієва С. Т. Природа та історичні передумови виникнення трудової міграції населення / С. Т. Алієва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. – 2014. – № 12, т. 2. – С. 89–91.
7. Жадько В. А. Філософія як теорія самоорганізації людського буття: Наукове видання / В. А. Жадько. – Запоріжжя : Вид. ЗДМУ, 2012. – 348 с.
8. Ярмол Л. В., Вандьо С. Поняття, значення свободи та її взаємозв’язок із правом / Л. В. Ярмол, Вандьо С. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: юридичні науки. – 2016. – № 825. – С. 252–258.
9. Михайлишин І. В. Зміст права громадян на вільне пересування та вибір місця проживання / І. В. Михайлишин // Право і Безпека. – 2012. – № 3. – С. 32–37.
10. Гарасимів Т. З. Концепт права: філософський світогляд / Т. З. Гарасимів, М. В. Мартинюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: юридичні науки. – 2016. – № 850. – С. 163–169.
11.Романова А. С. Свобідна воля людини в умовах глобалізації суспільства (природно-правовий аспект) / А. С. Романова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: юридичні науки. – 2016. – № 845. – С. 407–413.
12. Пунда О. О. Право на свободу : монографія / О. О. Пунда. – Харків : Евріка, 2006.– 284 с.
13. Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: (Синергетика и теория социальной самоорганизации). / В. В. Василькова. – СПб.: Изд-во “Лань”, 1999. 480 с.
14. Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу прямої дії права Європейського Союзу / І. Брацук // Юридична Україна. – 2010. – № 2. – С. 129–132.
15. Пенкин С. В. Конституционное право человека на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства (история становления и юридическая природа) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. В. Пенкин – Пенза, 2004. –177 с.
References: 1. Shyshkyn V. V. Synerhetycheskyy podkhod v teoryy prava : avtoref. dys. [Synergetic approach in the theory of law] – Nyzhnyy Novhorod, 2007. – 35 p.
2. Kozhushko S. I. Ideyi synerhetyky i synkretyzmu v metodolohiyi trudovoho prava [Ideas of synergetics and syncretism in the methodology of labor law], Chasopys Kyyivs’koho universytetu prava . – 2015. – vol. 2. – pp. 165 – 168.
3. Punchenko O. P., Punchenko N. O. Obrazovanye v systeme fylosofskykh tsennostey : monohr. [Education in the system of philosophical values: monogr]. – Odessa : Pechatnыy dom, Druk Pivden’, 2010. – 506 p.
4. Pryhozhyn Y., Arshynova V. Y., Klymontovycha Yu. L, Sachkova Yu. V. Poryadok yz khaosa: Novыy dyaloh cheloveka s pryrodoy [Order out of chaos: man’s: New dialogue with nature] Per. s anhl. / Obshch. red.– Moscow: “Prohress” Publ, 1986. – 432 р.
5. Bondыreva S. K. Myhratsyya (sushchonst’ y yavlenyya) [Migration (essence and phenomena)], 2-e yzd.; Voronezh: yzd. NPO “MODЭK”, 2007. – 296 p.
6. Aliyeva S. T. Pryroda ta istorychni peredumovy vynyknennya trudovoyi mihratsiyi naselennya. The nature and historical background of the emergence of labor migration of the population.], Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: yurysprudentsiya. – 2014. – Vol. 12. tom. 2. – pp. 89–91.
7. Zhad’ko V. A. Filosofiya yak teoriya samoorhanizatsiyi lyuds’koho buttya: Naukove vydannya. [Philosophy as the theory of self-organization of human existence: Scientific publication] – Zaporizhzhya, Vyd. ZDMU, 2012. – 348 p.
8.Yarmol L. V., Vand’o S. Ponyattya, znachennya svobody ta yiyi vzayemozv"yazok iz pravom [Concept, the meaning of freedom and its relationship with the law], Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. Seriya: yurydychni nauky. – 2016. – Vol. 825. – pp. 252–258.
9.Mykhaylyshyn I.V. Zmist prava hromadyan na vil’ne peresuvannya ta vybir mistsya prozhyvannya [The content of the right of citizens to free movement and choice of place of residence], Pravo i Bezpeka. – 2012. – Vol. 3. – pp. 32–37.
10. Harasymiv T. Z. Kontsept prava: filosofs’kyy svitohlyad [Concept of law: philosophical outlook], Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. Seriya: yurydychni nauky. – 2016. – Vol. 850. – pp. 163–169.
11. Romanova A. S. Svobidna volya lyudyny v umovakh hlobalizatsiyi suspil’stva (pryrodno-pravovyy aspekt) [The voluntary will of man in the conditions of globalization of society (natural-legal aspect)], Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. Seriya: yurydychni nauky. – 2016. – Vol. 845. – pp. 407–413.
12. Punda O. O. Pravo na svobodu: monohrafiya [The right to liberty: a monograph], Kh. : Evrika, 2006.– 284 p.
13. Vasyl’kova V. V. Poryadok y khaos v razvytyy sotsyal’nыkh system: Synerhetyka y teoryya sotsyal’noy samoorhanyzatsyy [Order and chaos in development of social systems: Synergetics and theory of social self-organization]– Saint Petersburg, “Lan” Publ, 1999. 478 p.
14. Bratsuk I. Vplyv Sudu YeS na formuvannya ta rozvytok pryntsypu pryamoyi diyi prava Yevropeys’koho Soyuzu [The impact of the EU Court on the formation and development of the principle of direct effect of the law of the European Union], Yurydychna Ukrayina. – 2010. – vol. 2. – pp. 129–132.
15. Penkyn S. V. Konstytutsyonnoe pravo cheloveka na svobodu peredvyzhenyya, vыbor mesta prebыvanyya y zhytel’stva (ystoryya stanovlenyya y yurydycheskaya pryroda) [The constitutional right of a person to freedom of movement, choice of place of residence and residence (history of formation and legal nature)]. – Penza, 2004. –177 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.