Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44727
Назва: Стефан Яворський та його внесок у розвиток науки логіки
Інші назви: Stefan jaworskiy and his investment in the development of logic science
Стефан Яворский и его вклад в развитие науки логики
Автори: Андрусяк, Ірина
Andrusyak, Iryna
Андрусяк, Ирина
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Андрусяк І. Стефан Яворський та його внесок у розвиток науки логіки / Ірина Андрусяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 11–14.
Bibliographic description: Andrusyak I. Stefan jaworskiy and his investment in the development of logic science / Iryna Andrusyak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 11–14.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 16
340 (091)
Теми: логіка
юриспруденція
мислення
форми мислення
пізнавальний процес
диспут
закони логіки
logic
jurisprudence
thinking
forms of thinking
cognitive process
dispute
laws of logic
логика
юриспруденция
мышление
формы мышления
познавательный процес
диспут
законы логики
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 11-14
Початкова сторінка: 11
Кінцева сторінка: 14
Короткий огляд (реферат): Досліджено розвиток науки логіки в Україні на основі праць професора Києво- Могилянської академії, відомого діяча української духовної культури кінця XVII – першої половини XVIII ст. Проаналізовано структуру, проблеми та термінологію курсу “Логіка” авторства С. Яворського.
The development of logical knowledge in Ukraine is based on the work of Professor of the Kyiv-Mohylyanska Academy, a well-known figure in the Ukrainian spiritual culture of the late XVII – first half of the XVIII century. The structure, problems and terminology of the course “Logic” by S. Yavorsky are analyzed.
Исследуется развитие науки логики в Украине на основе трудов профессора Киево-Могилянской академии, известного деятеля украинской духовной культури конца XVII – первой половины XVIII ст. Анализируются структура, проблемы и терминология курса “Логика” авторства С. Яворского.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44727
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Андрусяк І., 2017
Перелік літератури: 1. Захара І. С. Стефан Яворський в історії вітчизняної філософії / Стефан Яворський. Філософські твори. – К.: Наукова думка, 1992. Т. I. – 629 с.
2. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К.: Вид-во “Орій” при УКСП “Кобза”, 1992. – 230 с.
3. Центральний державний архів давніх Актів. – Ф. 124, од. зб. 11. – Р. 1691.
4. Микитась В. Давньоруські студенти і професори. – К.: Абрис, 1994. – 288 с.
5. Хижняк З. И. Киево-Могилянская академия. – К.: Выща шк. Изд. при Киев. ун-те,1988. – 268 с.
6. Moody E. A. The Truth and Concequence in Mediavel Logik. – Amsterdam, 1953. P. 102.
7. Стефан Яворський. Філософські твори. – К.: Наукова думка, 1992. – Т. I. – 629 с.
8. Коен М., Нагель Е. Введение в логику и научний метод / Моррис Коен; Ернест Нагель; пер. с англ. П.С. Куслия. – Челябинск: Социум, 2010. – 655 с.
References: 1. Zakhara I. S. Stefan Yavorsʹkyy v istoriyi vitchyznyanoyi filosofiyi / Stefan Yavorsʹkyy. Filosofsʹki tvory – K.: Naukova dumka, 1992. T. I. – 629 p.
2. Chyzhevsʹkyy D. Narysy z istoriyi filosofiyi na Ukrayini. – K.: Oriy pry UKSP “Kobza”, 1992. – 230 p.
3. Tsentralʹnyy Derzhavnyy Arkhiv Davnikh Aktiv. – F. 124, od. zb. 11 – R. 1691.
4. Mykytasʹ V. Davnʹorusʹki studenty i profesory. – K.: Abrys, 1994. – 288 p.
5. Khyzhnyak Z. Y. Kyevo-Mohylyanskaya akademyya. – K.: Vyshcha shk. Yzd. Pry Kyev. un-te,1988. – 268 p.
6. Moody E. A. The Truth and Concequence in Mediavel Logik. Amsterdam, 1953. – P. 102.
7. Stefan Yavorsʹkyy. Filosofsʹki tvory. K.: Naukova dumka, 1992. – T.I. – 629 p.
8.Koen M., Nahelʹ E. Vvedenye v lohyku y nauchnyy metod / Morrys Koen; Ernest Nahelʹ; per. s anhl. P.S. Kuslyya. – Chelyabynsk: Sotsyum, 2010. – 655 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.