Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44726
Назва: Реалізація права на освіту внутрішньо переміщеними особами
Інші назви: Implementation of the right to education of internal transful persons
Реализация права на образование внутренне перемещенными лицами
Автори: Хомишин, Ірина
Khomyshyn, Irina
Хомишин, Ирина
Приналежність: Національного університету “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Хомишин І. Реалізація права на освіту внутрішньо переміщеними особами / Ірина Хомишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 186–192.
Bibliographic description: Khomyshyn I. Implementation of the right to education of internal transful persons / Irina Khomyshyn // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 186–192.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.116
316.42
Теми: внутрішньо переміщені особи
переселенці
право на освіту
реалізація права на освіту
навчальний заклад
державна підтримка
internally displaced persons
settlers
the right to education
realization of the right to education
educational institution
state support
внутренне перемещенные лица
переселенцы
право на образование
реализация права на образование
учебное заведеные
государственная поддержка
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 186-192
Початкова сторінка: 186
Кінцева сторінка: 192
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено проблеми здійснення права на освіту дітей, які є внутрішньо переміщеними особами. Здійснено аналіз законодавчих актів України в частині реалізації права на освіту внутрішньо переміщених осіб. Окреслено коло проблем, з якими стикаються ВПО та територіальні громади при реалізації права на освіту.
The article examines the problems of implementing the right to education of children who are internally displaced persons. The analysis of legislative acts of Ukraine in the realization of the right to education of internally displaced persons is carried out. The scope of problems faced by IDPs and territorial communities in the realization of the right to education is outlined.
В статье исследуются проблемы осуществления права на образование детей, которые являются внутренне перемещенными лицами. Осуществлен анализ законодательных актов Украины в части реализации права на образование внутренне перемещенных лиц. Очерчен круг проблем с которыми сталкиваются ВПО и территориальные общины при реализации права на образование.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44726
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Хомишин І., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/1706-18
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d8265
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d8728
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml
http://idpnan.org.ua/files/krahmalova-k.o.-administrativno-pravove-zabezpechennyastatusu-
http://mtot.gov.ua/5891-2/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/1556-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/450-2014-%D0%BF
http://mon.gov.ua/content
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/40370/
http://zakon3
https://search.coe.int/cm/Pages/
http://idpnan.org.ua/files/krahmalova-k.o.-
http://mon.gov.ua/content/Education/Deschool/Methodical%20recommendations/19310.pdf
Перелік літератури: 1. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/1706-18
2. Council of Europe Committee of Ministers Recommendation Rec (2006) 6 of the Committee of Ministers to member states on internally displaced persons [Electronic resource]. – Mode of access : https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d8265
3. Explanatory memorandum CM(2006)36-Add dated 8 March 2006 to Council of Europe Committee of Ministers Recommendation Rec (2006) 6 of the Committee of Ministers to member states on internally displaced persons [Electronic resource]. – Mode of access: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d8728
4. Керівні принципи ООН з питань переміщених осіб в середині країни від 22.07.1998. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml
5. Крахмалова К. О. Адміністративно-правове забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб : ... дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Катерина Олексіївна Крахмальова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://idpnan.org.ua/files/krahmalova-k.o.-administrativno-pravove-zabezpechennyastatusu- vnutrishno-peremishchenih-osib-v-ukrayini-_a_.pdf
6. Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року: Розпорядження КМУ від 15 листопада 2017 р. № 909. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://mtot.gov.ua/5891-2/
7. Про вищу освіту: Закон України віл 01.07.2014 № 1556-VII. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/1556-18
8. Деякі питання надання (розміщення) додаткових місць державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї: постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014року №450 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/450-2014-%D0%BF
9. Щодо прийому до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України: Лист МОН No1/9-310 від 12.06.2014 р. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://mon.gov.ua/content /Освіта/Дошкільна/Методичні%20рекомендації/19310.pdf
10. Щодо зарахування учнів та вихованців, батьки яких змінюють місце проживання, до навчальних закладів у 2013–2014 навчальному році: Лист МОН № 1/9-171 від 24.03.14 року [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/40370/
References: 1. On ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons:Law of Ukraine dated 20.10.2014 No. 1706-VII. [Electronic resource]. – Mode of access: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/card/1706-18
2. Council of Europe Committee of Ministers Recommendation Rec (2006) 6 of the Committee of Ministers to member states on internally displaced persons [Electronic resource]. – Mode of access : https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d8265
3. Explanatory memorandum CM(2006)36-Add dated 8 March 2006 to Council of Europe Committee of Ministers Recommendation Rec (2006) 6 of the Committee of Ministers to member states on internally displaced persons [Electronic resource]. – Mode of access: https://search.coe.int/cm/Pages/ result_details.aspx?ObjectID=09000016805d8728
4. UN guidelines on the situation of displaced persons in the middle of the country dated 22.07.1998.
5. Krakhmalova K. O. Administrative-legal provision of the status of internally displaced persons: ... dis.kand. lawyer Sciences: 12.00.07 / Katerina Alekseevna Krakhmalova. [Electronic resource]. – Access mode: http://idpnan.org.ua/files/krahmalova-k.o.- administrativno-pravove-zabezpechennya-statusu-vnutrishno-peremishchenih-osib-v-ukrayini-_a_.pdf
6. On Approval of the Strategy for the Integration of Internally Displaced Persons and Implementation of Long-Term Decisions on Internal Movement for the Period up to 2020: The CMU Order No. 909 of 15 November 2017 [Electronic Resource]. - Access mode: http://mtot.gov.ua/5891-2/
7. About higher education: Law of Ukraine dated 01.07.2014 № 1556-VII. [Electronic resource]. – Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/1556-18
8. Some issues of provision (placement) of additional places for the state order for training of specialists, scientific, scientific and pedagogical staff for citizens of Ukraine residing in or moving from the temporarily occupied territory: the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 17, 2014, No. 450 [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/450-2014-%D0%BF
9. Regarding the admission to preschool educational institutions of children who arrived from Donetsk and Luhansk Oblasts for permanent or temporary residence to other settlements of Ukraine: Letter MON # 1 / 9-310 dated 12/06/2014. [Electronic resource]. – Mode of access: http://mon.gov.ua/content/Education/Deschool/Methodical%20recommendations/19310.pdf
10. Regarding enrollment of pupils and pupils, whose parents change their place of residence, to educational institutions in the 2013-2014 academic year: Letter of the Ministry of Education and Science # 1 / 9-171 of 24.03.14 [Electronic resource]. – Access mode: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/40370/
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.