Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44725
Назва: Щодо доцільності інтерпретації адміністративного процесу через призму конфліктності юридичної природи
Інші назви: The accuracy of administrative process interpretation by the disputed of legal nature
О целесобразности интерпретации административного процесса через призму конфликтностиюридической природе
Автори: Тернущак, Михайло
Ternuscshak, Mykhailo
Тернущак, Михаил
Приналежність: “Ужгородський національний університет”
Uzhhorod National University
Бібліографічний опис: Тернущак М. Щодо доцільності інтерпретації адміністративного процесу через призму конфліктності юридичної природи / Михайло Тернущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 182–185.
Bibliographic description: Ternuscshak M. The accuracy of administrative process interpretation by the disputed of legal nature / Mykhailo Ternuscshak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 182–185.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.9 (477)
Теми: адміністративний процес
конфліктність
адміністративна юстиція
адміністративна відповідальність
правовідносини
administrative process
disputed
administrative justice
administrative responsibility
legal relationships
административный процесс
конфликтность
административная юстиция
административная ответственность
правоотношения
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 182-185
Початкова сторінка: 182
Кінцева сторінка: 185
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено конфліктну природу адміністративного процесу через призму аналізу правовідносин адміністративної юстиції та адміністративної відповідальності. Проаналізовано нормативну регламентацію та теоретичні трактування категорії “адміністративний процес”.
In the article disputed nature of administrative process is investigational through the prism of analysis of legal relationships of administrative justice and administrative responsibility. Normative regulation and theoretical interpretations of category are analysed “administrative process”.
В статье исследовано конфликтную природу административного процесса через призму анализа правоотношений административной юстиции и административной ответственности. Проанализировано нормативную регламентацию и теоретические трактовки категории “административный процесс”.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44725
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Тернущак М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://radnuk.info/statti/249-tioriuagov/15176-2011-01-21-09-29-34.html
http://radnuk.info/statti/249-tioriua-ov/15176-2011-01-21-09-29-34.html
Перелік літератури: 1. Кодекс адміністративного судочинства України : від 06.07.2005 р., № 2747-IV (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.
2. Криволапчук В. О. Юридичний конфлікт як елемент процесу функціонування та модернізації правової системи і суспільства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://radnuk.info/statti/249-tioriuagov/15176-2011-01-21-09-29-34.html.
3. Кузьменко О.В. Курс адміністративно процесу: навч. посіб. / О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 208 с.
4. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т. О. Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
5. Словник базової термінології з адміністративного права: навч. посіб. / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2010. – 240 с.
6. Бандурка О. М., ТищенкоМ. М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 288 с.
7. Тернущак М. М. Конфліктний адміністративний процес в Україні: монографія / М. М. Тернущак. – Ужгород: Ґражда, 2016. – 96 с.
References: 1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny [The code of administrative proceedings of Ukraine]. The law of Ukraine on June 06, 2005.
2. Kry`volapchuk V. O. Yury`dy`chny`j konflikt yak element procesu funkcionuvannya ta modernizaciyi pravovoyi sy`stemy` i suspil`stva [Legal conflict as an element of the process of functioning and modernization of the legal system and society]. Available at: http://radnuk.info/statti/249-tioriua-ov/15176-2011-01-21-09-29-34.html.
3. Kuz`menko O. V. Kurs administraty`vno procesu (Course administrative process) Kyiv, Yurinkom Inter Publ., 2013, 208 р.
4. Kolomoyecz` T. O. Administraty`vne pravo Ukrayiny` (Administrative Law of Ukraine) Kyiv, Yurinkom Inter Publ., 2011, 576 р.
5. Kolomoyecz` T. O. Slovny`k bazovoyi terminologiyi z administraty`vnogo prava (Dictionary of basic terminology in administrative law) Kyiv, Truth Publ., 2010, 240 р.
6. Bandurka O. M., Ty`shhenko M. M. Administraty`vny`j proces (Administrative process) Kyiv, Literature LTD Publ., 2002, 288 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.