Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44723
Назва: Гарантійні виплати і компенсації науково-педагогічним працівникам ВНЗ та їх правове регулювання
Інші назви: Guarantee payments and pensions to the scientific and pedagogical officers and their legal adjustment
Гарантийные выплаты и компенсации для научно-педагогических работников вузов и их правовое регулирование
Автори: Остапенко, Леонід
Ostapenko, Leonid
Остапенко, Леонид
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Остапенко Л. Гарантійні виплати і компенсації науково-педагогічним працівникам ВНЗ та їх правове регулювання / Леонід Остапенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 170–175.
Bibliographic description: Ostapenko L. Guarantee payments and pensions to the scientific and pedagogical officers and their legal adjustment / Leonid Ostapenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 170–175.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 349.2
Теми: правове регулювання
гарантія компенсаційні виплати
науково-педагогічний працівник
legal regulation
guarantee compensation payments
scientific and pedagogical worker
правовое регулирование
гарантия компенсационные выплаты
научно-педагогический работник
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 170-175
Початкова сторінка: 170
Кінцева сторінка: 175
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто правові аспекти регулювання гарантійних виплат і компенсацій науково-педагогічним працівникам з урахуванням їх професійних обов’язків, професійного рівня, а та інших вимог до їх трудової діяльності. Проаналізовано зміст гарантій і компенсацій відповідно до чинного законодавства про працю та інших законодавчих актів України.
The article deals with the legal aspects of the regulation of guarantee payments and compensations for scientific and pedagogical workers, taking into account their professional duties, professional level, and other requirements to their work. The content of guarantees and compensations is analyzed in accordance with the current legislation on labor and other legislative acts of Ukraine.
В статье рассматриваются правовые аспекты регулирования гарантийных выплат и компенсаций научно-педагогическим работникам с учетом их профессиональных обязанностей, профессионального уровня, а и других требований к их трудовой деятельности. Анализируется содержание гарантий и компенсаций в соответствии с действующим законодательством о труде и других законодательных актов Украины.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44723
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Остапенко Л., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0181-93
http://4vlada.com/rivne/4029
https://dt.ua/finances/finansuvannya-osviti-skilki-komu-i-yak-_.html
https://espreso.tv/news/2016/09/15/byudzhet_2017_vytraty_na_osvitu_zbilsheno_na_21_1_mlrd
http://nachasi.com/2017/09/26/budjet-na-osvitu-2018/
http://skolkozarabatyvaet.ru/professii/zarplata-prepodavatelej-vuzov-vraznyx-stranax
http://profkom.info/news/1-latest-news/184-1-/html
https://espreso.tv/news/2016/09/15/byudzhet_2017_vytraty_na_osvitu_zbilshen
http://skolkozarabatyvaet.ru/professii/zarplata-prepodavatelej-vuzov-v-raznyxstranax(
Перелік літератури: 1. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. – 1020 с.
2. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. – М, 1999. – VI. 790 c.
3. Сучасна правова енциклопедія / О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.
4. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – 728 с.
5. Управління людськими ресурсами: (Понятійно-термінол. слов.): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г. В. Щокіна, О. В. Антонюка, М. Ф. Головатого. – К. : МАУП, 2006. – 496 с.
6. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII // Відом. Верх. Ради України. – 2014. – № 37-38 – Ст. 2004.
7. Наказ Міністерства освіти України від 02.04.1993 р. № 90 “Про затвердження Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0181-93.
8. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року №108/95-ВР // Відом. Верх. Ради України. – 1995. – №17. – Ст. 121.
9. Хто є найбільшим порушником прав в освіті? Студентський правозахисний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //profkom.info/news/1-latest-news/184-1-/html.
10. Інформаційно-аналітичний портал “Четверта влада” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://4vlada.com/rivne/4029.
11. Збірник документів Національного університету “Львівська політехніка” за ред. професора Ю. Я. Бобала. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 636 с.
12. Фінансування освіти: скільки, кому і як? Інтернет-видання “ZN.UA”. 12 серпня, 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/finances/finansuvannya-osviti-skilki-komu-i-yak-_.html.
13. Бюджет-2017: витрати на освіту збільшено на 21,1 млрд. ESPRESO.TV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://espreso.tv/news/2016/09/15/byudzhet_2017_vytraty_na_osvitu_zbilsheno_na_21_1_mlrd.
14. На освіту українців у 2018 році виділили 217,5 млрд. грн. Онлайн-видання Na chasi [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nachasi.com/2017/09/26/budjet-na-osvitu-2018/.
15. Лукинова С. А. Заработная плата преподавателя вуза: сравнительно-правовой анализ / С. А. Лукинова // Ленинградский юридический журнал. – Вип. №1 (39). – 2015. – С. 293–301.
16. Зарплата преподавателей вузов в разных странах / Сколько зарабатывает Ru 03.12.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://skolkozarabatyvaet.ru/professii/zarplata-prepodavatelej-vuzov-vraznyx-stranax.
References: 1. Shemshuchenko Yu. S. (Ed.). Velikiy entsiklopedichniy yuridichniy slovnik [Large Encyclopedic Law Dictionary]. Kyiv: Yuridichna dumka., 2012. 1020 p. (in Ukr.)
2. Suhareva A. Ya., Zorkina V. D., Krutskih V. E. (accessed 02.10.2017). (Ed.). Bolshoy yuridicheskiy slovar [Big Law Dictionary]. Moskva: 1999. VI. 790 p. (in Rus).
3. Zaychuk O. V., Kopylenko O. L., Onishchenko N. M. Suchasna pravova entsyklopediya [The modern legal encyclopedia]. Kiev, Yurinkom Inter., 2010. 384 p. (in Ukr.).
4. Tsvik M. V., Petryshyn O. V. (eds) 2008, Metodolohichni ta istoryko-teoretychni problemy formuvannya i rozvytku pravovoyi systemy Ukrayiny [Methodological, historical and theoretical problems of formation and development of the legal system of Ukraine], Vol. 1 Pravova systema Ukrayiny: istoriya, stan ta perspektyvy [The legal system of Ukraine: history, state and prospectse] at 5 Vol. 728 s.
5. SchokIn G. V., Antonyuk O. V., Golovatiy M. F. Upravlinnya lyuds’kymy resursamy: (Ponyatiyno-terminol. slov.) [Managing Human Resources: (Understanding the terminology of words.). Kiev, MAUP. 2006. 496 p. (in Ukr.)
6. About Higher Education: the Law of Ukraine dated 01.07.2014 № 1556-VII (In Ukraine) (Supreme Council of Ukraine, 2014, Vol. 37, Art. 2004).
7. Order of the Ministry of Education of Ukraine “On Approval of the Instruction on the Payment of Wages and the Amount of Wage Bills of the Faculty of Higher Educational Institutions” of 02.04.1993 № 90 (In Ukraine) Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0181-93 Open Document (accessed 11.10.2017)
8. On payment for work : the Law of Ukraine dated 24.03.1995 № 108/95-ВР (In Ukraine) (Supreme Council of Ukraine, 1995, Vol. 17, Art. 121)
9. Who is the biggest violator of the rights in education? / Student’s Rights Portal. Available at: http://profkom.info/news/1-latest-news/184-1-/html Open Document (accessed 08.10.2017).
10. Information and Analytical Portal “Fourth Power”. Available at: http://4vlada.com/rivne/4029. Open Document (accessed 01.10.2017).
11. Bobalo Yu. Ya. Zbirnyk dokumentiv Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika” [Collection of documents of the National University “Lviv Polytechnic”]. L’viv, Vydavnytstvo L’vivs’koyi politekhniky. 2011. 636 p.
12. Funding for education: how much, to whom and how? / Іnternet publication ZN.UA. August 12, 2016. Available at: https://dt.ua/finances/finansuvannya-osviti-skilki-komu-i-yak-_.html.
13. Budget 2017: Education expenditures increased by 21.1 billion / ESPRESO.TV. Available at: https://espreso.tv/news/2016/09/15/byudzhet_2017_vytraty_na_osvitu_zbilshen (accessed 01.10.2017).
14. In the year 2018, 217.5 billion UAH were allocated for the education of Ukrainians. / Online edition of Na Chasi. Available at: http://nachasi.com/2017/09/26/budjet-na-osvitu-2018/ (accessed 02.10.2017).
15. Lukinova S. A. Zarabotnaya plata prepodavatelya vuza: sravnitelno-pravovoy analiz [The wages of the university teacher: a comparative legal analysis]. Leningradskiy yuridicheskiy zhurnal, Vol. 1 (39), 2015, pp. 293-301(in Rus).
16. The salary of university professors in different countries / How earn Ru 03.12.2015. Available at: http://skolkozarabatyvaet.ru/professii/zarplata-prepodavatelej-vuzov-v-raznyxstranax( accessed 08.10.2017).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.