Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44722
Назва: Стратегічний потенціал реформування системи вищої освіти в Україні
Інші назви: Strategic potential for reforming higher education system in Ukraine
Стратегический потенциал реформирования cистемы высшего образования в Украине
Автори: Парпан, Уляна
Parpan, Ulyana
Парпан, Ульяна
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Парпан У. Стратегічний потенціал реформування системи вищої освіти в Україні / Уляна Парпан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 163–169.
Bibliographic description: Parpan U. Strategic potential for reforming higher education system in Ukraine / Ulyana Parpan // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 163–169.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.1
Теми: вища освіта
реформування освіти
освітянська політика
право на вищу освіту
глобалізація
інтеграційні процеси
система вищої освіти
Закон України “Про вищу освіту”
higher education
reforming education
educational policy
the right to higher education
globalization
integration processes
higher education system
Law of Ukraine “On Higher Education”
высшее образование
реформирования образования
образовательная политика
право на высшее образование
глобализация
интеграционные процессы
система высшего образования
Закон Украины “О высшем образовании”
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 163-169
Початкова сторінка: 163
Кінцева сторінка: 169
Короткий огляд (реферат): У статті визначено стратегічний потенціал реформування системи вищої освіти України у контексті аналізу сучасних соціокультурних змін та інтеграційних процесів в європейський освітній простір. З’ясовано, що в умовах інноваційного розвитку змінюється функціональна роль освіти: із транслятора знань і генератора специфічних навичок і вмінь вона перетворюється, по-перше, в безпосереднього виробника знань і, по-друге, в активного учасника процесу трансформації цих знань у нові продукти, технології та послуги. Доведено, що українська система вищої освіти в Україні переживає процеси перетворення, які зумовлені, з одного боку, безперервною спонтанною адаптацією до змінних умов зовнішнього середовища, з іншого – суперечністю реформ.
The article defines the strategic potential of reforming the system of higher education of Ukraine in the context of the analysis of modern socio-cultural changes and integration processes in the European educational space. It is found out that in the conditions of innovative development the functional role of education changes: from the translator of knowledge and the generator of specific skills and abilities it turns, firstly, into the direct producer of knowledge and, secondly, in the active participant of the process of transformation of this knowledge into new products, technology and services. It is proved that the Ukrainian system of higher education in Ukraine is undergoing transformation processes, which, on the one hand, is conditioned by continuous spontaneous adaptation to changing environmental conditions, on the other hand, the contradiction of reforms.
В статье определено стратегический потенциал реформирования системы высшего образования Украины в контексте анализа современных социокультурных изменений и интеграционных процессов в европейское образовательное пространство. Установлено, что в условиях инновационного развития меняется функциональная роль образования: с транслятора знаний и генератора специфических навыков и умений она превращается, во-первых, в непосредственного производителя знаний и, во-вторых, в активного участника процесса трансформации этих знаний в новые продукты, технологии и услуги. Доказано, что украинская система высшего образования в Украине переживает процессы преобразования, обусловленные, с одной стороны, непрерывной спонтанной адаптацией к меняющимся условиям внешней среды, с другой – противоречием реформ.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44722
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Парпан У., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences
http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_13
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_30
http://www.president.gov.ua/docs/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2
Перелік літератури: 1. Ніколаєнко С. Якість вищої освіти України – погляд у майбутнє / С. Ніколаєнко // Світ фінансів. – Випуск 3(8). – Жовтень. – 2006. – С. 7–22.
2. Киян М., Окладна М., Перевалова Л. Cучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні М. Киян, М. Окладна. – URL: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences (дата звернення: 01.10.2017).
3. Демченко Н. М. Вища школа в Україні: історико-правові аспекти / Н.М. Демченко // Правове регулювання економіки. – 2012. – № 11–12. – С. 474–482.
4. Якименко О. О. Чинники впливу на реалізацію організаційно- правового механізму державного регулювання трансформації вищої освіти в Україні / О.О. Якименко // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. – 2016. – Вип. 2. – С. 141–151.
5. Горбачик А. П. Особливості менеджменту вищої освіти в сучасних умовах / А.П. Горбачик // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2010. – Вип. 11. – С. 5–20.
6. Римар Ю. М. Стан та перспективи розвитку вищої школи в Україні / Ю.М. Римар //Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2008. – № 628. – С.277–280.
7. Сисоєва С. Освітні реформи: освітологічний контекст / С. Сисоєва // Освітологія. – 2013. – Вип. 2. – С. 36–45.
8. Вєльчева Н. І. Науково-теоретичні основи державного регулювання вищої освіти / Н. І. Вєльчева. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_13 (дата звернення: 11.10.2017).
9. Тоффлер Е. Шок будущого / Е. Тоффлер. – М.: Просвещение, 2004. – 557 с.
10. Вовканич С. Й. Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 7–19.
11. Ржепішевська В. В. Проблеми та перспективи функціонування вищих навчальних закладів у регіональній інноваційній системі / Р. В. Ржепішевська // Ефективна економіка. – 2013. – № 3. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_30 (дата звернення: 12. 10. 2017).
12. Присвітла О. В. Домінанти розвитку вищої освіти в умовах глобального ринку освітніх послуг: дис. канд. екон. наук / О. В. Присвітла. – Дніпропетровськ, 2016. – 276 с.
13. Рибчанська Х. В. Оцінка фінансових важелів розвитку вищої освіти України / Х. В. Рибчанська // Финансы, учет, банки. – 2016. – Вип. 1(21). – С. 276–288.
14. Програма економічних реформ України на 2010–2014 рр. – URL: http://www.president.gov.ua/docs/ Programa_reform_FINAL_2.pdf. (дата звернення: 14.12.2017).
15. Про вищу освіту: Закон України від 01. 07. 2014 р. № 1556-VII. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2 (дата звернення: 15.12.2017) .
References: 1. Nikolayenko S. Yakist’ vyshchoyi osvity Ukrayiny – pohlyad u maybutnye [The quality of higher education in Ukraine is a look into the future]. Svit finansiv. Vol. 3(8). October. 2006. pp. 7–22.
2. Kyyan M., Okladna M., Perevalova L. Cuchasni tendentsiyi rozvytku vyshchoyi osvity v Ukrayini [Contemporary trends in the development of higher education in Ukraine]. Available at: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences.
3. Demchenko N. M. Vyshcha shkola v Ukrayini: istoryko-pravovi aspekty [Higher school in Ukraine: historical and legal aspects]. Pravove rehulyuvannya ekonomiky. 2012. No. 11–12. pp. 474–482.
4. Yakymenko O. O. Chynnyky vplyvu na realizatsiyu orhanizatsiyno-pravovoho mekhanizmu derzhavnoho rehulyuvannya transformatsiyi vyshchoyi osvity v Ukrayini [Factors influencing the implementation of the organizational and legal mechanism of state regulation of the transformation of higher education in Ukraine]. Visnyk Natsional’noho universytetu tsyvil’noho zakhystu Ukrayiny. Seriya: Derzhavne upravlinnya. 2016. Vol. 2. pp. 141–151.
5. Horbachyk A. P. Osoblyvosti menedzhmentu vyshchoyi osvity v suchasnykh umovakh [Features of management of higher education in modern conditions]. Aktual’ni problemy sotsiolohiyi, psykholohiyi, pedahohiky. 2010. Vol. 11. pp. 5–20.
6. Rymar Yu. M. Stan ta perspektyvy rozvytku vyshchoyi shkoly v Ukrayini [The state and prospects of the development of higher education in Ukraine.]. Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. Seriya: Problemy ekonomiky ta upravlinnya. 2008. No. 628. pp.2 77–280.
7. Sysoyeva S. Osvitni reformy: osvitolohichnyy kontekst [Educational Reforms: Educational Context]. Osvitolohiya. 2013. Vol. 2. pp. 36–45.
8. Vyel’cheva N. I. Naukovo-teoretychni osnovy derzhavnoho rehulyuvannya vyshchoyi osvity [Theoretical and theoretical foundations of state regulation of higher education]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_13
9. Toffler E. Shok budushchogo [Shock of the future]. Moskva: “Prosveshchenie”, 2004. 557 p.
10. Vovkanych S. Y. Teoretykometodolohichni osnovy doslidzhennya lyuds’koho ta intelektual’noho kapitalu v znannyevomistkiy ekonomitsi: kontseptualizatsiya ponyat’ [Teoretiko-metodologicheskie osnovi doslisdzhennya chelovekogo te іntelektualnogo kapitalu v znannnevomistkij ekonomi: conceptualizatsii understand]. / Rehional’na ekonomika. 2007. No. 4. pp. 7–19.
11. Rzhepishevs’ka V. V. Problemy ta perspektyvy funktsionuvannya vyshchykh navchal’nykh zakladiv u rehional’niy innovatsiyniy systemi [The problems are the perspective of the function of the whistle-blowing novices in the regional innovative system]. Efektyvna ekonomika. 2013. No. 3: Available at http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_30.
12. Prysvitla O. V. Dominanty rozvytku vyshchoyi osvity v umovakh hlobal’noho rynku osvitnikh posluh. Dys. kand. ekon. nauk. [Dominanti rozvitku vishcheo osvіti in the minds of the global market of osvіtnіh ambassador.]. Dnipropetrovs’k, 2016. 276 p.
13. Rybchans’ka Kh. V. Otsinka finansovykh vazheliv rozvytku vyshchoyi osvity Ukrayiny [Assessment of financial leverage for the development of higher education in Ukraine]. Fynansы, uchet, banky. 2016. Vol. 1(21). pp. 276–288.
14. Prohrama ekonomichnykh reform Ukrayiny na 2010–2014 rr. [Program of economic reforms of Ukraine for 2010–2014]. Available at: http://www.president.gov.ua/docs/ Programa_reform_FINAL_2.pdf..
15. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrayiny vid 01. 07. 2014 r. No. 1556-VII. [About higher education: Law of Ukraine dated 01.07.2014 No. 1556-VII.]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2 .
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.