Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44721
Назва: Адміністративно-правові засади режиму тримання нелегальних мігрантів у місцях, визначених Державною прикордонною службою України
Інші назви: Administrative and legal basis of the regime of the detention of illegal migrants in the places defined by the state border guard service of Ukraine
Административно-правовые основы режима содержания нелегальных мигрантов в местах, определенных государственной пограничной службой Украины
Автори: Мота, Андрій
Mota, Andriy
Мота, Андрей
Приналежність: Національна академія Державної прикордонної служби України
National Academy of State Border Guard Service of Ukraine
Бібліографічний опис: Мота А. Адміністративно-правові засади режиму тримання нелегальних мігрантів у місцях, визначених Державною прикордонною службою України / Андрій Мота // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 155–162.
Bibliographic description: Mota A. Administrative and legal basis of the regime of the detention of illegal migrants in the places defined by the state border guard service of Ukraine / Andriy Mota // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 155–162.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.951
351.746.1
Теми: затримана особа
нелегальний мігрант
прикордонна служба
режим
тримання
detained person
illegal migrant
Border Service
regime
content
задержанное лицо
нелегальный мигрант
пограничная служба
режим
содержание
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 155-162
Початкова сторінка: 155
Кінцева сторінка: 162
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано забезпечення органами Державної прикордонної служби України режиму тримання нелегальних мігрантів та особливості нормативно-правового регулювання такої діяльності. Встановлено юридичну природу та окремі елементи такого режиму. Визначено законодавчі тенденції реалізації міжнародних стандартів у практиці утримання затриманих мігрантів.
The article analyzes the provision by the bodies of the State Border Guard Service of Ukraine of the regime for keeping irregular migrants and the specifics of the legal regulation of such activities. The legal nature and individual elements of this regime are established. Legislative trends in the implementation of international standards in the practice of detention of detained migrants have been determined.
В статье проанализированы обеспечение органами Государственной пограничной службы Украины режима содержания нелегальных мигрантов и особенности нормативно- правового регулирования такой деятельности. Установлены юридическая природа и отдельные элементы такого режима. Определены законодательные тенденции реализации международных стандартов в практике содержания задержанных мигрантов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44721
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Мота А., 2017
Перелік літератури: 1. Касяненко Ю. Я. Режим // Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ю. Я. Касяненко ; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 2003. – Т. 5: П – С. – 736 с.
2. Пономаренко Г. О. Адміністративно-правові засади управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави: дис. ... ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Г. О. Пономаренко. – Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2008. – 443 с.
3. Мінка Т. П. Поняття та зміст адміністративно-правового режиму перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства / Т. П. Мінка // Право і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 82–85.
4. Константінов С. Ф. Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні та механізм його забезпечення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право” / С. Ф. Константінов. – Київський нац. ун-т внутр. справ. – К., 2002. – 15 с.
5. Тиндик Н. П. Адміністративно-правовий механізм регулювання міграції в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Н. П. Тиндик. – Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2009. – 46 с.
6. Снігур В. М. Міграційний режим в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / В. М. Снігур. – Київський нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2008. – 18 с.
7. Муратова Д. Поняття “режим перебування мігрантів у пунктах тимчасового утримання” / Д. Б. Муратова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 6. – С. 76–79.
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 16 жовтня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 47. – Ст. 657.
9. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35. – 35–36, 37. – Ст. 446 (з наступними змінами та доповненнями).
10. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 року // Урядовий кур’єр. – 2003. – 7 травня (з наступними змінами та доповненнями).
11. Інструкція про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України № 352 від 30 березня 2015 року // Офіційний вісник України. – 2015. – № 39. – Ст. 1172.
12. Александров Ю. В. Щодо деяких вимог режиму у виправних колоніях / Ю. В. Александров // Наукові праці МАУП. – 2015. – Вип. 44(1). – С. 68–71.
13. Соловей С. Дотримання прав мігрантів в діяльності прикордонної служби: Узагальнення норм міжнародного права. навч.-довідк. посіб. / С. Соловей, Л. Кузьменко. – Міжнародна організація з міграції, 2013. – 71 с.
14. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч: у двох томах: Т. 1. Загал. част. / ред. колегія: В. Б.Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
15. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними змінами та доповненнями).
References: 1. Kasyanenko Y. Rezhym [The regime] // Jurydychna encyklopedija: V 6 t. / Redkol.: Ju. S. Shemshuchenko (golova redkol.) ta in. K., Ukr. encykl., 2003, T. 5: P – S, 736 p.
2. Ponomarenko H. O. Administratyvno-pravovi zasady upravlinnya u sferi zabezpechennya vnutrishn’oyi bezpeky derzhavy. Dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. yuryd. nauk spets : 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo” [Administrative and Legal Grounds of Management in the Sphere of Guaranteeing State’s Internal Security]. Kharkiv, 2008. 443 p.
3. Minka T. P. Ponyattya ta zmist administratyvno-pravovoho rezhymu perebuvannya v Ukrayini inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva [The concept and the content of administrative and legal regime to stay in Ukraine for foreigners and stateless person]. Pravo i suspil’stvo, 2012, vol. 4, pp. 82–85.
4. Konstantinov S. F. Administratyvnopravovyy status inozemtsiv v Ukrayini ta mekhanizm yoho zabezpechennya. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk spets : 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo” [The Administrative-legal Status of Foreigners in Ukraine and its Mechanism]. Kyiv, 2002. 15 p.
5. Tyndyk N.P. Administratyvno-pravovyy mekhanizm rehulyuvannya mihratsiyi v Ukrayini. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. yuryd. nauk spets : 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo” [Administrative and legal mechanism of migration regulation in Ukrtaine]. Irpin, 2009. 46 p.
6. Snihur V. M. Mihratsiynyy rezhym v Ukrayini. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk spets : 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo” [Migratory Regime in Ukraine]. Kyiv, 2008. 18 p.
7. Muratova D. Ponyattya “rezhym perebuvannya mihrantiv u punktakh tymchasovoho utrymannya” [The concept “regime of stay of migrants in temporary detention centers”]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 2009, vol. 6, pp. 76–79.
8. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny u zv"yazku z pryynyattyam Zakonu Ukrayiny “Pro pravovyy status inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva” vid 16 zhovtnya 2012 roku [On amendments to some legislative acts of Ukraine in connection with the adoption The Law of Ukraine ‘On the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons’ of October 16, 2012]. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrainy, 2013, No. 47, st. 657 (In Ukr.).
9. The Code of Administrative Proceedings of Ukraine of September 1, 2005, Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrainy, 1984, dodatok do No. 51, st. 1122 (z nastupnymy zminamy ta dopovnennjamy) (In Ukr.).
10. Pro derzhavnyy kordon Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 4 lystopada 1991 roku [On State Border of Ukraine, the Law of Ukraine on November 4, 1991]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1992, No. 2. P. 5 (z nastupnymy zminamy ta dopovnennyamy) (In Ukr.).
11. Instruktsiya pro poryadok trymannya zatrymanykh osib v orhanakh (pidrozdilakh) okhorony derzhavnoho kordonu: zatv. nakazom Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny No. 352 vid 30 bereznya 2015 roku [Instruction on the Procedure for Detaining the Apprehended Persons in State Border Guard Bodies (Units): approved by the order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine № 352 of March 30, 2015]. Official Gazette of Ukraine, 2015, No. 39, st. 1172 (In Ukr.).
12. Aleksandrov Yu.V. Shchodo deyakykh vymoh rezhymu u vypravnykh koloniyakh [Regarding some regime requirements in correctional facilities]. Naukovi pratsi MAUP, 2015, vol. 44(1), pp. 68–71.
13. Solovey S., Kuz’menko L. Dotrymannya prav mihrantiv v diyal’nosti prykordonnoyi sluzhby: Uzahal’nennya norm mizhnarodnoho prava. Navch.-dovidk. posibnyk [Observance of the Rights of Migrants in the Activities of the Border Guard Service: Generalization of Rules of International Law]. IOM Publ., 2013. 71 p.
14. Administratyvne pravo Ukrayiny. Akademichnyy kurs [Administrative Law of Ukraine. Academic course]. Pidruch. u dvokh tomakh: Tom 1. Zagal. chast. / Red. kolehiya: V. B. Aver"yanov (golova). Kyiv, Yurydychna dumka Publ., 2004. 584 p. 15. Code on Administrative Offences of Ukraine of December 7, 1984. Vidomosti Verhovnoi’ Rady URSR, 1984, dodatok do No. 51, st. 1122 (z nastupnymy zminamy ta dopovnennjamy) (In Ukr.).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.