Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44720
Назва: Організаційно-правові аспекти збору, аналізу та використання інформації органами Державної фіскальної служби України
Інші назви: Organizational and legal aspects of collection, analysis and use of information by bodies of the state fiscal service of Ukraine
Организационно-правовые аспекты сбора, анализа и информации органами государственной фискальной службы Украины
Автори: Литвин, Наталія
Lytvyn, Nataliia
Литвин, Наталия
Приналежність: Університету Державної фіскальної служби України
University of the State fiscal service of Ukraine
Бібліографічний опис: Литвин Н. Організаційно-правові аспекти збору, аналізу та використання інформації органами Державної фіскальної служби України / Наталія Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 147–154.
Bibliographic description: Lytvyn N. Organizational and legal aspects of collection, analysis and use of information by bodies of the state fiscal service of Ukraine / Nataliia Lytvyn // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 147–154.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.9
(477)
Теми: Державна фіскальна служба
податкові органи
митні органи
інформаційне забезпечення
нормативно-правові акти
збір
аналіз
обмін інформацією
використання інформації
State fiscal service
tax authorities
customs bodies
information support
legal acts
collection
analysis
information exchange
use of information
Государственная фискальная служба
налоговые органы
таможенные органы
информационное обеспечение
нормативно-правовые акты
сбор
анализ
обмен информацией
использование информации
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 147-154
Початкова сторінка: 147
Кінцева сторінка: 154
Короткий огляд (реферат): У науковій статті досліджено окремі організаційно-правові аспекти інформаційно- аналітичної діяльності органів Державної фіскальної служби України, визначено нормативні передумови такої діяльності в податкових та митних органах. На основі сучасного розуміння правового забезпечення інформатизації надано визначення категорії “правове забезпечення збору, аналізу та використання інформації в органах Державної фіскальної служби України” як діяльності відповідних державних органів щодо формування комплексу правових норм правил поведінки, прав і обов’язків підрозділів фіскальної служби щодо збору, аналізу та використання інформації в процесі службової діяльності. Зазначено, що передача, одержання, обробка та аналіз інформації й отримання на їхній основі нових знань притаманні кожній категорії працівників фіскальної служби і залежно від специфіки інформаційних потреб виділено три категорії співробітників в органах державної фіскальної служби: відповідальні за стратегічні рішення; відповідальні за прийняття тактичних рішень; відповідальні за прийняття оперативних рішень. Відповідно до цієї класифікації, інформацію, яку використовують у фіскальній службі, поділено на інформацію стратегічного планування; контрольна інформація; оперативна інформація. Проаналізовано форми взаємодії в органах Державної фіскальної служби України, які розподілено на чотири умовні блоки: обмін інформацією; спільна розробка управлінських рішень; реалізація розроблених управлінських рішень (при настанні певних строків і виникнення відповідних ситуацій); проведення інших різних погоджених заходів, які не були передбачені письмовими управлінськими рішеннями. Визначено, що стандартизація й уніфікація форм документів, єдина нормативно- довідкова інформація та єдині правила обробки інформації є основою для формування інформаційного простору Державної фіскальної служби України. Зроблено висновок, що організаційно-правові аспекти збору, аналізу та використання інформації в органах Державної фіскальної служби України – це постійна дослідна діяльність, що охоплює широкий комплекс організаційних заходів і методичних прийомів для вивчення й оцінки інформації про стан дотримання податкового та митного законодавства, результати практичної діяльності фіскальних органів України з виконання поставлених перед ними завдань, а також про умови, у яких ці завдання виконуються.
In the scientific article the separate organizational and legal aspects of information and analytical activity of the bodies of the State fiscal service of Ukraine are examined, normative preconditions of such activity in tax and customs bodies are determined. On the basis of the modern understanding of the legal support of informatization, the definition of the category “legal support for the collection, analysis and use of information in the bodies of the State fiscal service of Ukraine” was given as the activity of the relevant state bodies regarding the formation of a set of legal norms of the rules of conduct, the rights and duties of the fiscal services units in collecting, Analysis and use of information in the process of service activity. It was pointed out that the transfer, reception, processing, and analysis of information and obtaining new knowledge based on them on each category of employees of the fiscal service and depending on the specifics of information needs, three categories of employees in the bodies of the state fiscal service were allocated: responsible for strategic decisions; Responsible for making tactical decisions; Responsible for making operational decisions. According to this classification, the information used in the fiscal service is divided into strategic planning information; Control information; Operational information. The forms of interaction in the bodies of the State fiscal service of Ukraine are analyzed, which are divided into four conditional blocks: information exchange; Joint development of managerial decisions; Realization of the developed administrative decisions (at certain time periods and occurrence of corresponding situations); Conducting other various agreed measures that were not foreseen by written management decisions. It is determined that standardization and unification of forms of documents, uniform normative reference information and uniform rules of information processing are the basis for formation of information space of the State fiscal service of Ukraine. It is concluded that the organizational and legal aspects of the collection, analysis and use of information in the bodies of the State fiscal service of Ukraine is a permanent research activity covering a wide range of organizational measures and methodical methods for studying and evaluating information on the state of compliance with tax and customs legislation, the results of practical The activities of the fiscal authorities of Ukraine in carrying out the tasks assigned to them, as well as the conditions in which these tasks are carried out.
В научной статье исследованы отдельные организационно-правовые аспекты информационно-аналитической деятельности органов Государственной фискальной службы Украины, определены нормативные предпосылки такой деятельности в налоговых и таможенных органах. На основе современного понимания правового обеспечения информатизации дано определение категории “правовое обеспечение сбора, анализа и использования информации в органах Государственной фискальной службы Украины” как деятельности соответствующих государственных органов по формированию комплекса правовых норм правил поведения, прав и обязанностей подразделений фискальной службы по сбору, анализу и использованию информации в процессе служебной деятельности. Отмечено, что передача, получение, обработка и анализ информации и получение на их основе новых знаний присущи каждой категории работников фискальной службы и в зависимости от специфики информационных потребностей выделены три категории сотрудников в органах государственной фискальной службы: ответственные за стратегические решения; ответственные за принятие тактических решений; ответственные за принятие оперативных решений. Согласно этой классификации, информацию, которая используется в фискальной службе, класифицировано на информацию стратегического планирования; контрольную информацию; оперативную информацию. Проанализированы формы взаимодействия в органах Государственной фискальной службы Украины, которые разделены на четыре условных блока: обмен информацией; совместная разработка управленческих решений; реализация разработанных управленческих решений; проведение других различных согласованных мер, которые не были предусмотрены письменными управленческими решениями. Определено, что стандартизация и унификация форм документов, единая нормативно-справочная информация и единые правила обработки информации являются основой для формирования информационного пространства Государственной фискальной службы Украины. Сделан вывод, что организационно-правовые аспекты сбора, анализа и использования информации в органах Государственной фискальной службы Украины – это постоянная исследовательская деятельность, охватывающая широкий комплекс организационных мероприятий и методических приемов для изучения и оценки информации о состоянии соблюдения налогового и таможенного законодательства, результатах практической деятельности фискальных органов Украины по выполнению поставленных перед ними задач, а также об условиях, в которых эти задачи выполняются.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44720
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Литвин Н., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkovezakonodavstvo/
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/62226.html
Перелік літератури: 1. Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
2. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини (1950 р.) // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – К., 1999. – № 2. – С. 15–32.
3. Інформаційне право та інформаційна безпека / за ред. В. Білонова, Р. Калюжного. – Київ – Донецьк, 2001. – С. 33–34.
4. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики : [Монографія] / Калюжний Р. А., Шамрай В. О., Гавловський В. Д., Гуцалюк М. В., Швець М. Я., Цимбалюк В. С., Яцишин Ю. В., Ластовецький А. С. / за ред. Р. А. Калюжного, В. О. Шамрая. – К.: АДПС України, 2002. – 296 с.
5. Мороз Д. О. Адміністративно-правові засади діяльності податкової міліції як суб’єкта інформаційних відносин : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Мороз Дмитро Олегович / Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2016. – 203 с.
6. Стаценко-Сургучова І. Правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності в системі органів державної податкової служби України / І. Стаценко-Сургучова // Підприємництво, господарство і право. – 2006 (130). – № 10. – С. 61–64.
7. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту : [Навчальний посібник] / О. В. Матвієнко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с.
8. Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика : [Монографія] / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв, Г. Г. Забарний та ін. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 440 с.
9. Про затвердження Порядку обміну податковою інформацією за спеціальними письмовими запитами з компетентними органами іноземних країн : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1247 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkovezakonodavstvo/ nakazi/62226.html.
10. Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності : [Монографія] / кер. авт. кол. Швець М. Я.; за ред. В. В. Дурдинця та ін. – К. : Навч. книга, 2005. – 639 с.
11. Бачило И. Л. Информационное право. Роль и место в системе права Российской Федерации / И. Л. Бачило // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 5–14.
12. Жангожа Р. До питання розширення інформаційного простору України / Р. Жангожа // Стратегічна панорама. – 2000. – № 3 – 4. – С. 203–206.
13. Семир’янов Д. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України : дис. … канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Семир’янов Дмитро Якович / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 178 с.
14. Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання) : [Монографія] / Калюжний Р. А., Крупчан О. Д., Павловський В. Д., Гуцалюк М. В., Швець М. Я., Цимбалюк В. С. / за заг. ред. М. Я. Швеця, О. Д. Крупчана. – К.: НДІ правової інформатики АПрНУ, 2002. – 191 с.
15. Князєв В. Філософсько-методологічні засади державно-управлінських рішень / В. Князєв, В. Бакуменко // Вісник.УАДУ. – 2000. – № 2. – С. 341–357.
16. Нижник Н. Р. Про державне управління, об’єкт і предмет його теорії / Н. Р. Нижник, О. А. Мосов // Вісник УАДУ. – 2000. – №3. – С. 56–61.
17. Опанасюк Г. Становлення державного управління як наукової та освітньої галузі / Г. Опанасюк // Вісник УАДУ. – 2000. – №3. – С. 331–336.
References: 1. Pro zaxy`st prav lyudy`ny` i osnovopolozhny`x svobod [On the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
2. Yevropejs`ka konvenciya pro zaxy`st prav i osnovny`x svobod lyudy`ny` (1950 r.) [European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950)]. Practice of the European Court of Human Rights. Decision. Comments. Kiev, 1999, Vol. 2, 15–32 рр.
3. V. Bilonova., R. Kalyuzhny`j Informacijne pravo ta informacijna bezpeka [Information law and information security]. Donetsk, 2001, 33–34 рр.
4. Kalyuzhny`j R. A., Shamraj V. O., Gavlovs`ky`j V. D., Guczalyuk M. V., Shvecz` M. Ya., Cy`mbalyuk V. S., Yacy`shy`n Yu. V., Lastovecz`ky`j A. S. Informacijne zabezpechennya upravlins`koyi diyal`nosti v umovax informaty`zaciyi: organizacijno-pravovi py`tannya teoriyi i prakty`ky` (Information provision of management activity in the conditions of informatization: organizational and legal questions of theory and practice). Kiev, 2002, 296 р.
5. Moroz D. O. Administraty`vno-pravovi zasady` diyal`nosti podatkovoyi miliciyi yak sub’yekta informacijny`x vidnosy`n Kand, Diss [Administrative and legal principles of the activity of the tax militia as the subject of information relations Kand, Diss]. Irpin, 2016, 203 р.
6. Stacenko-Surguchova I. Pravove zabezpechennya informacijno-anality`chnoyi diyal`nosti v sy`stemi organiv derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby` Ukrayiny` [Legal support of information and analytical activity in the system of bodies of the state tax service of Ukraine]. Entrepreneurship, economy and law. 2006, Vol. 10, 61–64 рр.
7. Matviyenko O. V. Osnovy` informacijnogo menedzhmentu (Fundamentals of information management). Kiev, Center for Educational Literature Publ., 2004, 128 р.
8. F. O. Yaroshenko, S. D. Bushuyev, G. G. Zabarny`j ta in. Organizaciya pravovoyi roboty` v organax derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby` Ukrayiny`: teoriya, metodologiya, prakty`ka (Organization of legal work in the bodies of the State Tax Service of Ukraine: theory, methodology, practice). Irpin, 2004, 440 р.
9. Pro zatverdzhennya Poryadku obminu podatkovoyu informaciyeyu za special`ny`my` py`s`movy`my` zapy`tamy` z kompetentny`my` organamy` inozemny`x krayin [On Approval of the Procedure for the Exchange of Tax Information by Special Requests to the Written Inquiries with the Competent Authorities of Foreign Countries]. Order of the Ministry of Finance of Ukraine on November 30, 2012. Availadle at: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/62226.html.
10. Shvecz` M. Ya.; Za red. V. V. Durdy`ncya ta in. Sy`stemna informaty`zaciya zakonotvorchoyi ta pravooxoronnoyi diyal`nosti (System informatization of law-making and law-enforcement activity). Kiev, Teaching book Publ., 2005, 639 р.
11. Bachilo I. L. Informacionnoe pravo. Rol’ i mesto v sisteme prava Rossijskoj Federacii [Information law. The role and place in the system of law of the Russian Federation]. State and Law. 2001, Vol. 2, 5–14 рр.
12. Zhangozha R. Do py`tannya rozshy`rennya informacijnogo prostoru Ukrayiny` [On the issue of expanding the information space of Ukraine]. Strategic panorama. 2000, Vol. 3-4, 203–206 рр.
13. Semy`r’yanov D. Ya. Informacijno-anality`chne zabezpechennya upravlinnya pidrozdilamy` podatkovoyi miliciyi Ukrayiny` Kand, Diss [Information and analytical support for the management of the tax militia units of Ukraine Kand, Diss]. Irpin, 2004, 178 р.
14. Kalyuzhny`j R. A., Krupchan O. D., Pavlovs`ky`j V. D., Guczalyuk M. V., Shvecz` M. Ya., Cy`mbalyuk V. S. / za zag. red. M. Ya. Shvecya, O. D. Krupchana Informaty`zaciya, pravo, upravlinnya (organizacijno-pravovi py`tannya)( Informatization, law, management (organizational and legal issues). Kiev, Research Institute of Legal Informatics of the APRU Publ., 2002, 191 р.
15. Knyazyev V. Filosofs`ko-metodologichni zasady` derzhavno-upravlins`ky`x rishen` [Philosophical and methodological principles of state-management decisions]. Bulletin of UADU. 2000, Vol. 2, 341–357 рр.
16. Ny`zhny`k N. R. Pro derzhavne upravlinnya, obyekt i predmet jogo teoriyi [About state administration, object and subject of his theory]. Bulletin of UADU. 2000, Vol. 3, 56–61 рр.
17. Opanasyuk G. Stanovlennya derzhavnogo upravlinnya yak naukovoyi ta osvitn`oyi galuzi [Formation of public administration as a scientific and educational branch]. Bulletin of UADU. 2000, Vol. 3, 331–336 рр.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.