Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44718
Назва: Особливості притягнення до адміністративної відповідальності щодо правопорушень, які посягають на об’єкти інтелектуальної власності
Інші назви: Features of bringing to administrative responsibility for offenses that infringe on intellectual property objects
Особенности привлечения к административной ответственности по правонарушениям, посягающим на объекты интеллектуальной собственности
Автори: Комарницька, Ірина
Komarnytska, Iryna
Комарницкая, Ирина
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Комарницька І. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності щодо правопорушень, які посягають на об’єкти інтелектуальної власності / Ірина Комарницька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 132–137.
Bibliographic description: Komarnytska I. Features of bringing to administrative responsibility for offenses that infringe on intellectual property objects / Iryna Komarnytska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 132–137.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.92
342.7
Теми: адміністративна відповідальність
інтелектуальна власність
юридична відповідальність
порушення права інтелектуальної власності тощо
administrative responsibility
intellectual property
legal responsibility
infringement of intellectual property rights
etc
административная ответственность
интеллектуальная собственность
юридическая ответственность
нарушение права интеллектуальной собственности и тому подобное
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 132-137
Початкова сторінка: 132
Кінцева сторінка: 137
Короткий огляд (реферат): Розглянуто види відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності. Досліджено особливості адміністративної відповідальності щодо порушення прав інтелектуальної власності. Також подано ознаки юридичної відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності.
The article deals with the types of responsibility for violation of rights in the field of intellectual property. The peculiarities of administrative responsibility concerning the violation of intellectual property rights are investigated. Also, there are indications of legal liability for violations in the field of intellectual property.
Рассмотрены виды ответственности за нарушение прав в сфере интеллектуальной собственности. Исследованы особенности административной ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности. Также представлены признаки юридической ответственности за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44718
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Комарницька І., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/shows/
http://zakon3.rada.gov.ua
Перелік літератури: 1. Закон України “Про виключення державних адміністрацій” [від 25.03.2017, № 1862-19]. – Електронний ресурс – Режим доступу. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/shows/ 586-14.
2. Квітка Я. М. Попередження адміністративного правослужбових правопорушень серед неповнолітніх: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. – К., 2002. – 226 с.
3. Люченко І. О. Адміністративно-правовий захист права на владу в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Львів, 2009. – 264 с.
4. Печеников Н. П. Профилактика правосудия и упереджение преступлений: учеб. пособ. [Н. П. Печеников]. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. екон. ун-та, 2006. – 72 с.
5. Казанцова О. Л. Взаимоотношения органов государственной власти субъєктов Российской Федерации и органов государственного самоуправления: автореф. дис. … канд. юр. наук.: спец. 12.00.02 [Конституционное право, муниципальное право] О. Л. Казанцова. – Барнаул, 2011. – 25 с.
6. Пашковська М. В. Організаційно- правові засади взаємовдії міліції та психологічної служби у профілактиці злочинності неповнолітніх [М. В. Пашковська] // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3–1. – С. 320–323.
7. Баксракс Д. Н. Административное право /Д. Н. Баксракс, Б. В. Россинский, Ю. Ю. Старилов. – М.: Норма, 2007. – 816 с.
8. Сервєцький І. В. Деякі проблеми координації діяльності ОВС України з профілактики злочинів / I. В. Сервецкий, С. В. Чиж // Юридична наука. – 2013. – № 12. – С. 44–51.
9. Іванов Ю. Ф. Кримінологія / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. – К.: Вид-во Паливода А. В., 2006. – 264 с.
10. Козлов Ю. А. Научная организация управления и практики / Ю. М. Козлов, Е. С. Фролов. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 245 с.
11. Жалінський А. Е. Ефективність профілактичного попередження кримінологічної інформації / А. Е. Жалінський, М. В. Костюцький. – Львів: Вища школа, 1980. – 212 с.
12. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник / В. К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
13. Мельник І. В. Застосування заходів адміністративного примусу в умовах розбудови правової держави: дис.. ... канд. юрид. наук. – К., 2004. – 182 с.
14. Шевчук О. М. Засоби державного примусу у правовій системі України: дис. ... канд. юрид. наук. – X., 2003. – 187 с.
References: 1. Zakon Ukrayiny` “Pro miscevi derzhavni administraciyi” [vid vid 25.03.2017, №1862-19] – Elektronny`j resurs – Rezhy`m dostupu – http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/586-14.
2. Kvitka Ya. M. Poperedzhennya administraty`vny`x pravoporushen` sered nepovnolitnix : [dy`s. ... kand. yury`d. nauk : 12.00.07 Kvitka Yanina My`xajlivna.] – K., 2002. – 226 s.
3. Ly`chenko I. O. Administraty`vno–pravovy`j zaxy`st prava vlasnosti v Ukrayini : [dy`s. ... kand. yury`d. nauk : 12.00.07 ] Ly`chenko Iry`na Oleksandrivna. – L., 2009. – 264 s.
4. Pechny`kov N. P. Profy`lakty`ka pravonarusheny`j y` preduprezhdeny`e prestupleny`j : uchebnoe posoby`e [ N. P. Pechny`kov]. – Tambov : Y`zd-vo Tamb. gos. texn. un-ta, 2006. – 72 s.
5. Kazanceva O. L. Vzay`modejstvy`e organov gosudarstvennoj vlasty` subъektov Rossy`jskoj Federacy`y` y` organov mestnogo samoupravleny`ya v uslovy`yax gosudarstvenno–pravovoj centraly`zacy`y` : avtoref. dy`ss. na soy`s. uchen. step. kandy`d. yury`d. nauk : specz. 12.00.02 [Konsty`tucy`onnoe pravo, muny`cy`pal`noe pravo”] O. L. Kazanceva. – Barnaul, 2011. – 25 s.
6. Pashkovs`ka M. V. Organizacijno-pravovi zasady` vzayemodiyi miliciyi ta psy`xologichnoyi sluzhby` u profilakty`ci zlochy`nnosti nepovnolitnix [M. V. Pashkovs`ka] Porivnyal`no–anality`chne pravo. – № 3–1. – 2013. – S. 320–323.
7. Baxrax D. N. Admy`ny`straty`vnoe pravo : [uchebny`k] [Baxrax D. N., Rossy`nsky`j B. V., Stary`lov Yu. N.] – M. : Norma, 2007. – 816 s.
8. Servecz`ky`j I. V. Deyaki problemy` koordy`naciyi diyal`nosti OVS Ukrayiny` z profilakty`ky` zlochy`niv [I. V. Servecz`ky`j, S. V. Chy`zh ] Yury`dy`chna nauka. – 2013. – № 12. – S. 44–51.
9. Ivanov Yu. F. Kry`minologiya / [Yu. F. Ivanov., O. M. Dzhuzha.] – K.: Vy`d. Paly`voda A. V., 2006. – 264 s.
10. Kozlov Yu. M. Nauchnaya organy`zacy`ya upravleny`ya y` pravo. [ Kozlov Yu. M., E. S. Frolov.] – M.: Y`zd-vo MGU, 1986. – 245 s.
11. Zhaly`nsky`j A. Е. Еfekty`vnost` profy`lakty`ky` prestupleny`j y` kry`my`nology`cheskaya y`nformacy`ya [A. Э. Zhaly`nsky`j, M. V. Kosty`czky`j] – L`vov : Vy`shha shkola, 1980. – 212 s.
12. Kolpakov V. K. Administraty`vne pravo Ukrayiny` : [pidruchny`k] [ Kolpakov V. K.] – K.: Yurinkom Inter, 1999. – 736 s.
13. Mel`ny`k I. V. Zastosuvannya zaxodiv administraty`vnogo pry`musu v umovax rozbudovy` pravovoyi derzhavy` : [dy`s. ... kand. yury`d. nauk : 12.00.07 ] Mel`ny`k Igor Volody`my`rovy`ch. – K., 2004. – 182 s.
14. Shevchuk O.M. Zasoby` derzhavnogo pry`musu u pravovij sy`stemi Ukrayiny` : [dy`s... kand. yury`d. nauk : 12.00.01 ] Shevchuk Oleg My`kolajovy`ch. – X., 2003. – 187 s.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.