Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44717
Назва: Система суб’єктів адміністративного судочинства в Україні
Інші назви: Subjects system administrative court of Ukraine
Система субъектов административного судопроизводства в Украине
Автори: Ільчишин, Надія
Ilchushun, Nadia
Ильчишин, Надежда
Приналежність: Інститута права імені князя Володимира Великого МАУП
Institute of Law named after Prince Volodymyr the Great MAUP
Бібліографічний опис: Ільчишин Н. Система суб’єктів адміністративного судочинства в Україні / Надія Ільчишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 127–131.
Bibliographic description: Ilchushun N. Subjects system administrative court of Ukraine / Nadia Ilchushun // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 127–131.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.565.4
Теми: адміністративне судочинство
суди
принципи
суб'єкти
мета
завдання
захист прав
administrative justice
courts
principles
subjects
purpose
tasks
protection of rights
административное судопроизводство
суды
принципы
субъекты
цели
задачи
защита прав
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 127-131
Початкова сторінка: 127
Кінцева сторінка: 131
Короткий огляд (реферат): Розглянуто наукові і нормативно-правові підходи до визначення поняття “суб’єкт адміністративного судочинства”, вивчено класифікацію суб’єктів в адміністративному судочинстві. Правовий статус суб’єктів адміністративного судочинства залежить безпосередньо від його законодавчого визначення, але його реалізація пов’язана із активною чи пасивною формами виконання функцій сторін та інших процесуальних учасників судового розгляду справ. Наголошено, що учасники адміністративного процесу за приписами КАС України залежно від їхньої заінтересованості поділяються на осіб, які беруть участь у справі (сторони, треті особи, представники сторін і третіх осіб) та інших учасників (свідок, експерт, спеціаліст та ін.).
The article deals with the scientific and regulatory approaches to the definition of “subject of administrative justice”, the classification of subjects in administrative legal proceedings was studied. The legal status of the subjects of administrative legal proceedings depends directly on its legislative definition, but its implementation is connected with active or passive forms of execution of the functions of the parties, and other procedural participants in court proceedings. It is stressed that the participants in the administrative process according to the requirements of the CAS Ukraine, depending on their interest, are divided on the persons involved in the case (parties, third parties, representatives of the parties and third parties) and other participants (witness, expert, specialist, etc.).
Рассмотрены научные и нормативно-правовые подходы к определению понятия “субъект административного судопроизводства”, изучена классификация субъектов в административном судопроизводстве. Правовой статус субъектов административного судопроизводства зависит непосредственно от его законодательного определения, но его реализация связана с активной или пассивной формами выполнения функций сторон и других процессуальных участников судебного рассмотрения дел. Отмечено, что участники административного процесса по предписаниям КАС Украины в зависимости от их заинтересованности делятся на лиц, участвующих в деле (стороны, третьи лица, пред- ставители сторон и третьих лиц) и других участников (свидетель, эксперт, специалист и др.).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44717
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Ільчишин Н., 2017
Перелік літератури: 1. Бачун О. В. Правовий статус суб’єктів адміністративного судочинства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. : спец. 12.00.07. “Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право” / О. В. Бачун. – К.: Ін-т. зак-ва ВРУ, 2010. – 22 с.
2. Романченко Є. Ю. Суб’єкти процесуальних функцій в адміністративному судочинстві України / Є.Ю. Романченко // Наше право. – 2013. – № 13. – С. 67–71.
3. Барабаш Т. М. Категорія “суб’єкт” у кримінальному процесі України / Т. М. Барабаш // Наукові записки Інституту законодавства ВРУ. – 2012. – № 3. – С. 110–114.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. – 1440 с.
5. Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України: підручник / О. В. Кузьменко, Т.О. Гуржій. – К.: Атіка, 2007. – 416 с.
6. Сорокин В. Д. Избранные труды / В. Д. Сорокин. – СПб.: Изд-во Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2005. – 1086 с.
7. Курс адміністративного права України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.] – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.
8. Тищенко Н. М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины : проблемы теории и пути его совершенствования / Н. М. Тищенко. – Харьков: Право, 2005. – 268 с.
9. Гончарук С. Т. Адміністративний процес: навч. посіб. / С. Т. Гончарук. – К.: НАУ, 2012. – 184 с.
References: 1. Bachun O. V. Pravovy`j status sub'yektiv administraty`vnogo sudochy`nstva Diss, kand. yury`d. nauk [Legal status of subjects of administrative legal proceedings. Cand. legal. sci. diss.]. Kiev, 2010. 22 р.
2. Romanchenko E.Yu. Subjects of procedural functions in administrative legal proceedings of Ukraine Romanchenko E.Yu. Subjects of procedural functions in administrative legal proceedings of Ukraine [Subjects of procedural functions in administrative legal proceedings of Ukraine]. Our right, 2013, Vol. 13, рр. 67–71.
3. Barabash T. M. Kategoriya “sub'yekt” u kry`minal`nomu procesi Ukrayiny` [Category “Subject” in the criminal process of Ukraine]. Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada, 2012, Vol. 3, рр. 110–114.
4. V.T. Busel Vely`ky`j tlumachny`j slovny`k suchasnoyi ukrayins`koyi movy` [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kiev, Irpin, 2003. 1440 р.
5. Kuz`menko O. V. Administraty`vno-procesual`ne pravo Ukrayiny` (Administrative Procedural Law of Ukraine). Kyiv, Atika Publ., 2007, 416 р.
6. Sorokin V. D. Izbrannye trudy (Selected works). St. Petersburg, Legal Press Center Publ., 2005, 1086 р.
7. V. K. Kolpakov, O. V. Kuz`menko, I. D. Pastux, V. D. Sushhenko Kurs administraty`vnogo prava Ukrayiny` (Course of administrative law of Ukraine) Kyiv, Yurinkom Inter Publ., 2013, 872 р.
8. Tishhenko N. M. Administrativno-processual'nyj status grazhdanina Ukrainy : problemy teorii i puti ego sovershenstvovanija (Administrative-procedural status of a citizen of Ukraine: problems of the theory and ways of its improvement). Kharkiv, Right Publ., 2005, 268 р.
9. Goncharuk S. T. Administraty`vny`j proces (Administrative process). Kyiv, NAU Publ., 2012, 184 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.