Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44716
Назва: Взаємодія підрозділів правоохоронних органів України у протидії контрабанді наркотичних засобів: теоретичні та практичні аспекти
Інші назви: Cooperation of subdivisions of law enforcement authorities of Ukraine is in counteraction of contraband goods of narcotic facilities : theoretical and applied aspects
Взаимодействие подразделений правоохранительных органов Украины в противодействии контрабанде наркотических средств : теоретические и прикладные аспекты
Автори: Ортинський, Володимир
Ortinski, Volodymyr
Ортынский, Владимир
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Ортинський В. Взаємодія підрозділів правоохоронних органів України у протидії контрабанді наркотичних засобів: теоретичні та практичні аспекти / Володимир Ортинський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 4–10.
Bibliographic description: Ortinski V. Cooperation of subdivisions of law enforcement authorities of Ukraine is in counteraction of contraband goods of narcotic facilities : theoretical and applied aspects / Volodymyr Ortinski // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 4–10.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.123
Теми: правоохоронні органи
наркотичні засоби
контрабанда
взаємодія
форми взаємодії
принципи
сили
засоби
law enforcement authorities
narcotic facilities
contraband goods
cooperation
forms of co-operation
principles
forces
facilities
правоохранительные органы
наркотические средства
контрабанда
взаимодействие
формы взаимодействия
принципы
силы
средства
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 4-10
Початкова сторінка: 4
Кінцева сторінка: 10
Короткий огляд (реферат): Розкрито поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів у протидії кон- трабанді наркотичних засобів. Визначено особливості та сучасні тенденції злочинності, які спонукають правоохоронні органи до взаємодії. Окреслено основні принципи та форми взаємодії правоохоронних органів у протидії контрабанді наркотичних засобів. Подано окремі пропозиції щодо покращення взаємодії правоохоронних органів у протидії злочинності.
In the article a concept and maintenance of co-operation of law enforcement authorities are exposed in counteraction to contraband goods of narcotic facilities. Features and modern tendencies of criminality, that induce law enforcement authorities to realization of cooperation, are certain. Basic principles and forms of co-operation of law enforcement authorities are outlined in counteraction to contraband goods of narcotic facilities. Separate suggestions are given in relation to the improvement of co-operation of law enforcement authorities in counteraction of criminality.
Раскрыты понятие и содержание взаимодействия правоохранительных органов в противодействии контрабанде наркотических средств. Определены осо- бенности и современные тенденции преступности, которые побуждают право- охранительные органы к взаимодействию. Очерчены основные принципы и формы взаимодействия правоохранительных органов в противодействии контрабанде наркотических средств. Поданы отдельные предложения относительно улучшения взаимодействия правоохранительных органов в противодействии преступности.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44716
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Ортинський В., 2017
Перелік літератури: 1. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Контратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Концерн “Видавничий дім” “ІнЮре”, 2003. – 1231 с.
2. Лихова С. Про визначення поняття “правоохоронні органи” / С. Лихова // Рад. право. – 1984. – № 11. – С. 74–76.
3. Осадчий В. Правоохоронні органи як суб’єкти кримінально-правового захисту / В. Осадчий // Право України. – 1997. – № 11. – С. 71–75.
4. Судебные и правоохранительные органы Украины: учебник / А. М. Бандурка, А. К. Бессмертный и др. – Харьков: Основа, 1999. – 346 с.
5. Косюта М. Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю / М. Косюта // Вісник прокуратури. – 2001. – № 6 (12). – С. 7–15.
6. Тюріна О. Правоохоронні органи: питання теоретичного осмислення та нормативного визначення / О. Тюріна // Право України. – 2001. – №5. – С. 79–80.
7. Словник української мови / Кер. В. В. Німчук та ін. / Відп. ред. В. В. Жайворонок. – К.: ВЦ “Просвіта”, 2012. – 1320 с.
8. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1985. – 1600 с.
9. Корнєва Т. В. Взаємодія митних органів України з правоохоронними та деякими контролюючими органами / Т. В. Корнєва // Митна справа. – №3 (33). – 2004. – С. 15–19.
10. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ: підручник / В. М. Плішкін; за заг. ред. к.ю.н. Ю. Ф. Кравченка. – К.: НАВСУ, 1999. – 702 с.
11. Долженков О. Ф. Взаємодія як чинник оптимізації правоохоронної діяльності / О.Ф. Долженков // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2002. – № 4. – С. 229–236.
12. Дагаєва Г. Ю. Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю / Г. Ю. Дагаєва // Вісник НУВС. – Х., 2003. – Вип. 22. – С. 12–15.
References: 1.Mіzhnarodna polіtseyska entsiklopedіya. U 10 t. Vіdp. red. Yu. І. Rimarenko, Ya. Yu. Kontratev. V. Ya. Tatsіy, Yu. S. Shemshuchenko.[ International Police Encyclopedia]. Kyiv. Kontsern Vidavnichiy dіm Іn Yure Publ. 2003. 1231 p.
2. Likhova S. Pro viznachennya ponyattya pravookhoronnі organi. [On the definition of law enforcement bodies]. Rad. Pravo Publ. 1984. Vol. 11. pp. 74–76.
3. Osadchiy V. Pravookhoronnі organi yak subekti krimіnalno-pravovogo zakhistu [ Law enforcement bodies as subjects of criminal law protection]. Pravo Ukraini Publ. 1997. Vol. 11. pp. 71–75.
4. Sudebnye i pravookhranitelnye organy Ukrainy. Uchebnik. A. M. Bandurka, A. K. Bessmertnyy i dr. [Judicial and law enforcement bodies of Ukraine]. Kharkiv. Osnova Publ. 1999. 346 p.
5. Kosyuta M. Vzaemodіya pravookhoronnikh organіv u borotbі zі zlochinnіstyu. [Interaction of law enforcement agencies in the fight against crime]. Vіsnik prokuraturi Publ. 2001. Vol. 6 (12). pp. 7–15.
6. Tyurіna O. Pravookhoronnі organi. Pitannya teoretichnogo osmislennya ta normativnogo viznachennya [Law-enforcement bodies: the question of theoretical comprehension and normative definition]. Pravo Ukraini Publ. 2001. Vol. 5. pp. 79–80.
7. Slovnik ukrainskoi movi. Ker. V. V. Nіmchuk ta іn. Vіd. red. V. V. Zhayvoronok. [Dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv. VTs Prosvіta Publ. 2012. 1320 p.
8. Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar. Gl. red. A. M. Prokhorov. 3-e izd.[Soviet Encyclopedic Dictionary]. Moskva. Sovetskaya entsiklopediya Publ. 1985. 1600 p.
9. Korneva T. V. Vzaemodіya mitnikh organіv Ukraini z pravookhoronnimi ta deyakimi kontrolyuyuchimi organami [Interaction of customs authorities of Ukraine with law enforcement and some controlling bodies].Mitna sprava Publ. Vol. 3 (33). 2004. pp. 15–19.
10. Plіshkіn V. M. Teorіya upravlіnnya organami vnutrіshnіkh sprav. Pіdruchnik. Za zag. red. k.yu.n. Yu. F. Kravchenka.[ The theory of management of internal affairs]. Kyiv. NAVSU Publ. 1999. 702 p.
11. Dolzhenkov O. F. Vzaemodіya yak chinnik optimіzatsіi pravookhoronnoi dіyalnostі. [Interaction as a factor in optimizing law enforcement activities].Vіsnik Luganskoi akademіi vnutrіshnіkh sprav MVS іmenі 10-rіchchya nezalezhnostі Ukraini Publ. 2002. Vol. 4. pp. 229–236.
12. Dagaeva G. Yu. Vzaemodіya pravookhoronnikh organіv u borotbі z organіzovanoyu zlochinnіstyu [Interaction of law enforcement bodies in the fight against organized crime]. Kharkiv. Vіsnik NUVS Publ. 2003. Vol. 22. pp. 12–15.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.