Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44714
Назва: Деякі аспекти контролю за якістю вищої освіти в Україні
Інші назви: Some aspects of control on the quality of higher education in Ukraine
Некоторые аспекты контроля за качеством высшего образования в Украине
Автори: Долинська, Марія
Dolynska, Mariya
Долинская, Мария
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Долинська М. Деякі аспекти контролю за якістю вищої освіти в Україні / Марія Долинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 113–119.
Bibliographic description: Dolynska M. Some aspects of control on the quality of higher education in Ukraine / Mariya Dolynska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 113–119.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 347.135.224(477)
Теми: контроль
якість освіти
вищі навчальні заклади
control
quality of education
higher educational establishments
контроль
качество образования
высшие учебные заведения
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 113-119
Початкова сторінка: 113
Кінцева сторінка: 119
Короткий огляд (реферат): Дослідження присвячене актуальним питанням здійснення контролю в системі вищої освіти. Детально аналізуються поняття контролю в системі вищої освіти. На думку автора, проект Закону України “Про освіту” увібрав зміни українського законодавства у напряму євроінтеграційних процесів, а також позитивний досвід здійснення контролю в системі вищої освіти за кордоном. Проаналізовано принципи та етапи контролю за якістю вищої освіти в Україні. Автор стверджує, що прийняття нового Закону України “Про освіту” сприятиме розширенню функцій контролю у сфері вищої освіти.
The research is devoted to the actual issues of control in the higher education system. The concept of control in the system of higher education is analyzed in detail. According to the author, the draft Law of Ukraine “On Education”, incorporated the changes in Ukrainian legislation in the direction of European integration processes, as well as the positive experience of exercising control in the system of higher education abroad. The article analyzes the principles and stages of control over the quality of higher education in Ukraine. The author states that the adoption of the new Law of Ukraine “On Education” will promote the expansion of control functions in the field of higher education.
Исследование посвящено актуальным вопросам осуществления контроля в системе высшего образования. Подробно анализируются понятие контроля в системе высшего образования. По мнению автора, проект Закона Украины “Об образовании”, вобрали в себя изменения украинского законодательства в направлении евроинтеграционных процессов, а также положительный опыт осуществления контроля в системе высшего образования за рубежом. Проанализированы принципы и этапы контроля качества высшего образования в Украине. Автор утверждает, что принятие нового Закона Украины “Об образовании” будет способствовать расширению функций контроля в сфере высшего образования.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44714
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Долинська М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_prav_2013_182(2)_29
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_2_32
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_134_30
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_prav_2013_182(2)__29
Перелік літератури: 1. Педагогіка вищої школи: навч.посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В.Семенова та ін.; за ред. З. Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Знання, 2007. – 495 с.
2. Философская энциклопедия. Т. 2 / под ред. Константинова. – М. : Сов. энциклопедия, 1967. – С. 124.
3. Даль В. Словарь живого великорусского языка / В. Даль. – М. , 1995. – Т. 2. – С. 153.
4. Ожегов С. И. Словарьрусского язика / С. И. Ожегов. – М., 1973.– С. 286.
5. Юридична енциклопедія : у 6 т. / голова редкол. Ю. С. Шемчушенко. – К. : Вид-во “Укр. енциклопедія” ім. М. П. Бажана. – 2001. – Т. 3. – 789 с.
6. Юридический энциклопедическийсловар / гл. ред. А. Сухарев ; редкол. М. М. Богуславский, М. И. Козырь, Г. И. Миньковский [и др.]. – М. : Сов. энциклопедия, 1984. – 415 с.
7. Цвєтков В. В. Ефективність державного управління / В. В. Цвєтков // Державно-правова реформа в Україні. – К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради, 1997. – С. 258–260.
8. Леліков Г. Державна служба : конституційні засади, задачі та принципи / Г. Леліков, О. Оболенський // Парламентар. – 1998. – № 3. С. 10–12.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 “Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України” // Урядовий кур’єр від 03.12.2014. – № 225.
10. Головій Л. В. Державний контроль за наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти / Л. В. Головій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. – 2013. – Вип. 182(2). – С. 178–185. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_prav_2013_182(2)_29
11. Кушнір С. М. Принципи державного контролю за діяльністю освітніх закладів України / С. М. Кушнір // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 221–229. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_2_32
12. Кушнір С.М. Етапи державного контролю за діяльністю освітніх закладів України / С. М. Кушнір // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3. – С. 169–178.
13. Корінна Ольга Значущість контролю знань для підвищення якості освіти / Ольга Корінна//Наукові записки [Кіровоградського державного педагогячного університету імені Володимира Винниченка] Серія: Педагогічні науки. Випуск 134. – С. 109–112. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_134_30
14. Литвин І. І. Правові засади діяльності контролюючих суб’єктів у сфері надання освітніх послуг/ І. І. Литвин // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Вип. 3(9). – С. 191–195.
References: 1. Pedahohika vyshchoyi shkoly: Navch.posib. [Pedagogy of the Higher School: Teaching.]. Z. N. Kurlyand, R. I. Khmelyuk, A. V. Semenova ta in.; Za red. Z. N. Kurlyand. 3-tye vyd., pererob. i dop. Kyiv: Znannya, 2007. 495 p.
2. Filosofskaya entsiklopediya [Philosophical Encyclopedia.]. Vol. 2. pod red. Konstantinova. Moscow: Sov. Entsiklopediya Publ, 1967. P. 124.
3. Dal' V. Slovar' zhivogo veliko russkogo yazyka [Dictionary of living great Russian language]. Moscow, 1995. Vol. 2. 812 p.
4. Ozhegov S. I. Slovar' russkogo yazika [Dictionary of Russian] Pod obshch. red. prof. L. I. Skvortsova. 24-e izd., ispr. Moscow: Oniks, Mir i Obrazovanie, 2007. 1200 p.
5. Yurydychna entsyklopediya [Legal Encyclopedia] u 6 t. holova redkol. Yu. S. Shemchushenko. Kyiv : Vyd-vo “Ukr. entsyklopediya” im. M. P. Bazhana Publ. 2001. Vol. 3. 789 p.
6. Yuridicheskii entsiklopedicheskii slovar [Legal encyclopedic dictionary] gl. red. A. Sukharev ; redkol. M. M. Boguslavskii, M. I. Kozyr', G. I. Min'kovskii [i dr.]. Moscow: Sov. Entsiklopediya Publ, 1984. 415 p.
7. Tsvyetkov V. V. Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya [Effectiveness of public administration]. Derzhavno-pravova reforma v Ukrayini. Kyiv : In-t zakonodavstva Verkhov. Rady Publ, 1997. pp. 258–260.
8. Lelikov H. Derzhavna sluzhba : konstytutsiyni zasady, zadachi ta pryntsypy [Civil service: constitutional principles, tasks and principles]. H. Lelikov, O. Obolens'kyy. Parlamentar. 1998. No 3. pp. 10–12.
9. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 16 zhovtnya 2014 r. No 630 “Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 16, 2014 No. 630 “On Approval of the Regulation on the Ministry of Education and Science of Ukraine"]. Uryadovyy kur"yer vid 03.12.2014. No 225.
10. Holoviy L. V. Derzhavnyy kontrol' za nadannyam osvitnikh posluh u sferi vyshchoyi osvity [State control over the provision of educational services in the field of higher education]. Naukovyy visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya: Pravo. 2013. Vol. 182(2). pp. 178–185. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_prav_2013_182(2)__29
11. Kushnir S. M. Pryntsypy derzhavnoho kontrolyu za diyal'nistyu osvitnikh zakladiv Ukrayiny [Principles of state control over the activity of educational institutions of Ukraine]. Naukovyy visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2013. No 2. pp. 221–229. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_2_32
12. Kushnir S. M. Etapy derzhavnoho kontrolyu za diyal'nistyu osvitnikh zakladiv Ukrayiny [Stages of State Control over the Activities of Educational Institutions of Ukraine]. Naukovyy visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2013. No 3. pp. 169–178.
13. Korinna O. Znachushchist' kontrolyu znan' dlya pidvyshchennya yakosti osvity [Significance of knowledge control for improving the quality of education]. Naukovi zapysky [Kirovohrads'koho derzhavnoho pedahohyachnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka] Seriya: Pedahohichni nauky. Vol. 134. pp. 109–112. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_134_30
14. Lytvyn I. I. Pravovi zasady diyal'nosti kontrolyuyuchykh sub"yektiv u sferi nadannya osvitnikh posluh[Legal principles of activity of controlling entities in the field of providing educational services]. Prykarpat·s'kyy yurydychnyy visnyk. 2015. Vol. 3(9). pp. 191–195.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.