Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44713
Назва: Спеціальні принципи функціонування виконавчої влади
Інші назви: Special principles of the executive authority functioning
Специальные принципы функционирования исполнительной власти
Автори: Дніпров, Олексій
Dniprov, Alexei
Дніпров, Алексей
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Дніпров О. Спеціальні принципи функціонування виконавчої влади / Олексій Дніпров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 108–112.
Bibliographic description: Dniprov A. Special principles of the executive authority functioning / Alexei Dniprov // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 108–112.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.116
316.42
Теми: принципи
виконавча влада
вторинність
єдина централізована побудова
розподіл повноважень
підзвітність та підконтрольність влади
principles
executive power
secondary
unified centralized structure
distribution of powers
accountability and control of authority
принципы
исполнительная власть
вторичность
единое централизованное построение
распределение полномочий
подотчетность и подконтрольность власти
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 108-112
Початкова сторінка: 108
Кінцева сторінка: 112
Короткий огляд (реферат): Розглянуто види принципів функціонування виконавчої влади. Сформульовано ознаки принципів виконавчої влади. Їх поділено на два види: загальні (конституційні) та спеціальні. До останніх належать: вторинність виконавчої влади, єдина центра- лізована побудова, розподіл повноважень між рівнями виконавчої влади, підзвітність та підконтрольність влади.
Annotation. The article examines the types of principles for the functioning of the executive branch. The signs of the principles of executive power are formulated. They are divided into two types: general (constitutional) and special. The latter include: the secondary character of the executive power, a single centralized structure, the distribution of powers among the levels of executive power, accountability and control of power.
Ррассмотрены виды принципов функционирования исполнительной власти. Сформулированы признаки принципов исполнительной власти. Они разделены на два вида: общие (конституционные) и специальные. К последним относятся: вторичность исполнительной власти, единое централизованное построение, распределение полномочий между уровнями исполнительной власти, подотчетность и подконтрольность власти.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44713
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Дніпров О., 2017
Перелік літератури: 1. Жаровська І. М. Легітимність державної влади у демократичній державі / І. М. Жаровська // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3. – С. 20–23.
2. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII //Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 13. – С. 222.
3. Усманова Е. Ф. Институт общественного контроля как неотъемлемая составляющая правового государства / Е. Ф. Усманова // Социально-политические науки. – 2011. – № 1. – С. 62–65.
4. Косінов С. А. Громадський контроль над державною владою як принцип демократії / С. А. Косінов // Юрист України. – 2012. – № 4. – С. 5–11. – С. 10.
5. Підзвітність в органах виконавчої влади: особливості суб'єктного складу / О. М. Синкова // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. – С. 278–284.
References: 1. Zharovskaya I. M. Legitimacy of state power in a democratic state / I. M. Zharovskaya // University scientific notes. – 2009. – No. 3. – Р. 20–23.
2. About the Cabinet of Ministers of Ukraine: Law of Ukraine of 27.02.2014 No. 794-VII // Information from the Verkhovna Rada. – 2014. – No. 13, 222 p.
3. Usmanova E. F. The Institute of Public Control as an integral part of the legal state / E. F. Usmanova // Social-political sciences. – 2011. – No. 1. – P. 62–65.
4. Kosinov S. A. Public control over state power as a principle of democracy / S. A. Kosinov // Lawyer of Ukraine. – 2012. – No. 4. – P. 5–11, 10 p.
5. Sincon O. M. Accountability in executive bodies: peculiarities of the subject structure / O. M. Sincon // State and Law. – 2009. – Vip. 44. – P. 278–284.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.