Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44712
Назва: Представництво прокурором інтересів громадянина та держави в суді в умовах європейської інтеграції України
Інші назви: Representation of interests citizens and states in the court of conditions european integration of Ukraine
Представительство прокурором интересов гражданина и государства в суде в условиях європейской интеграции Украины
Автори: Величко, Орест
Velychko, Orest
Велычко, Орест
Приналежність: Інституту права імені князя Володимира Великого МАУП
Institute of Law named after Prince Volodymyr the Great MAUP
Бібліографічний опис: Величко О. Представництво прокурором інтересів громадянина та держави в суді в умовах європейської інтеграції України / Орест Величко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 101–107.
Bibliographic description: Velychko O. Representation of interests citizens and states in the court of conditions european integration of Ukraine / Orest Velychko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 101–107.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 347.963
Теми: прокуратура
захист прав
функції
представництво інтересів
громадяни
держава
суд
prosecutor's office
protection of rights
functions
representation of interests
citizens
state
court
прокуратура
защита прав
функции
представительство интересов
граждане
государство
суд
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 101-107
Початкова сторінка: 101
Кінцева сторінка: 107
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано законодавче закріплення функції представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді у країнах СНД та Євросоюзу. Розглянуто зміни підстав і порядку здійснення прокурором представницької діяльності згідно із Законом України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року. Зроблено висновок, що функція представництва, якою наділена прокуратура України, в сучасних умовах є цілком обґрунтованою та виправданою, про що свідчать результати багаторічної практичної діяльності прокурора із захисту прав громадян та інтересів держави в суді. Така діяльність цілком відповідає європейським правовим традиціям захисту прав і свобод людини у країнах Європейського Союзу.
The article analyzes the legislative consolidation of the representation function of the procurator of the interests of a citizen or state in a court in the countries of the CIS and the European Union. The changes in the grounds and procedure for the execution by the prosecutor of representative activities in accordance with the Law of Ukraine “On Prosecutor's Office” of October 14, 2014 are considered. It is concluded that the function of representation represented by the Office of Public Prosecutor of Ukraine in today's conditions is fully justified and justified, as evidenced by the results of many years of practical activity of the public prosecutor on the protection of the rights of citizens and the interests of the state in court. This activity is fully in line with the European legal traditions of protecting human rights and freedoms in the countries of the European Union.
Проанализировано законодательное закрепление функции представительства проку- ратурой интересов гражданина или государства в суде в странах СНГ и Евросоюза. Рассмотрены изменения оснований и порядка осуществления прокурором представи- тельской деятельности в соответствии с Законом Украины “О прокуратуре” от 14 октября 2014 года. Сделан вывод, что функция представительства, которой наделена прокуратура Украины, в современных условиях является вполне обоснованной и оправданной, о чем свидетельствуют результаты многолетней практической деятельности прокурора по защите прав граждан и интересов государства в суде. Такая деятельность полностью соответствует европейским правовым традициям защиты прав и свобод человека в странах Европейского Союза.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44712
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Величко О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615/98
http://www.pravo.lv/likumi/56_zoprt.html
http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/
http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/10-2016/01/bezkrovnyj.pdf
Перелік літератури: 1. Стефанчук М. М. Напрями вдосконалення процесуального статусу прокурора як суб’єкта реалізації функції представництва інтересів громадянина або держави в суді / М. М. Стефанчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015. – № 2. – С. 115–121.
2. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 р. – № 1697-VII // Голос України. – 2014. – № 206.
3. Драган О. Представництво прокурором інтересів громадянина та держави в суді в умовах європейської інтеграції України / О. Драган // Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 2016. – № 1. – С. 19–25.
4. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 11 червня 1998 року№ 615/98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615/98.
5. Дунас Т. О. Прокурор у цивільному процесі іноземних держав / Т. О. Дунас // Вісник прокуратури. – 2003. – № 7. – С. 109–113.
6. Грицаєнко Л. Р. Прокуратура в країнах Європи: навч. посіб. / Л. Р. Грицаєнко. – К.: Біноватор, 2006. – 130 с.
7. Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / за заг. ред. О. А. Банчука. – К.: Атіка, 2012. – 624 с.
8. Про прокуратуру: Закон Латвійської Республіки від 19 травня 1994 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravo.lv/likumi/56_zoprt.html.
9. Безкровний Є. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави у суді в сучасних умовах / Є. Безкровний // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 2. – Ч. 1. – С. 28–36 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ chasopys/ua/pdf/10-2016/01/bezkrovnyj.pdf.
10. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
11. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-VI (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446.
12. Задніпровський О. Права прокурора у світлі нової Конституції України / О. Задніпровський // Право України. – 1997. – № 1. – С. 72–73, 110.
13. Постанова Верховного Суду України від 2 березня 2010 р. у справі № 21-2368 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :www.reyestr.court.gov.ua.
14. Заболоцкая И.В. Доказательная деятельность прокурора / И.В. Заболоцкая // Закон и право. – 2000. – № 1. – С. 29–30.
References: 1. Stefanchuk M.M. Napryamy` vdoskonalennya procesual`nogo statusu prokurora yak sub'yekta realizaciyi funkciyi predstavny`cztva interesiv gromadyany`na abo derzhavy` v sudi [Directions of improvement of the procedural status of the prosecutor as a subject of realization of the function of representing the interests of a citizen or a state in court]. Scientific herald of Uzhgorod National University, 2015, Vol. 2, 115–121 рр.
2. Pro prokuraturu [About the prosecutor's office]. The law of Ukraine on October 14, 2006.
3. Dragan O. Predstavny`cztvo prokurorom interesiv gromadyany`na ta derzhavy` v sudi v umovax yevropejs`koyi integraciyi Ukrayiny` [Representation by the prosecutor of the interests of the citizen and the state in court in the conditions of European integration of Ukraine]. Scientific journal of the National Academy of Public Prosecutor of Ukraine, 2016, Vol. 1, 19–25 рр.
4. Pro zatverdzhennya Strategiyi integraciyi Ukrayiny` do Yevropejs`kogo Soyuzu [On Approval of the Strategy of Ukraine's Integration into the European Union]. Decree of the President of Ukraine on June 11, 1998.
5. Dunas T. O. Prokuror u cy`vil`nomu procesi inozemny`x derzhav [Prosecutor in the civil process of foreign states]. Bulletin of the Prosecutor's Office, 2003, Vol. 7, 109–113 рр.
6. Gry`czayenko L. R. Prokuratura v krayinax Yevropy` (Prosecutor's Office in Europe). Kyiv, Binomier Publ., 2006, 130 р.
7. O. A. Banchuk Status organiv publichnogo obvy`nuvachennya: mizhnarodni standarty`, zarubizhne zakonodavstvo i propozy`ciyi shhodo reformuvannya v Ukrayin (Status of Public Prosecution Bodies: International Standards, Foreign Legislation and Proposals for Reform in Ukraine). Kyiv, Atika Publ., 2012, 624 р.
8. Pro prokuraturu [About the prosecutor's office]. Law of the Republic of Latvia on May 19, 1994. Available at: http://www.pravo.lv/likumi/56_zoprt.html.
9. Bezkrovny`j Ye. Predstavny`cztvo prokurorom interesiv gromadyany`na abo derzhavy` u sudi v suchasny`x umovax [Representation by the prosecutor of the interests of a citizen or a state in court in modern conditions]. Scientific journal of the National Academy of Public Prosecutor of Ukraine, 2016, Vol. 2 (1), 28–36 рр. Available at: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/10-2016/01/bezkrovnyj.pdf.
10. Gospodars`ky`j procesual`ny`j kodeks Ukrayiny` [Economic Procedural Code of Ukraine]. Information from the Verkhovna Rada of Ukraine on November 06, 1991.
11. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny [The code of administrative proceedings of Ukraine]. The law of Ukraine on June 06, 2005.
12. Zadniprovs`ky`j O. Prava prokurora u svitli novoyi Konsty`tuciyi Ukrayiny` [The rights of the prosecutor in the light of the new Constitution of Ukraine]. The law of Ukraine, 1997, Vol. 1, 72–73, 110 рр.
13. Postanova Verxovnogo Sudu Ukrayiny` [Resolution of the Supreme Court of Ukraine]. Оf Ukraine on March 02, 2010. Available at: www.reyestr.court.gov.ua.
14. Zabolockaja I. V. Dokazatel'naja dejatel'nost' prokurora [Evidence of prosecutor's activity]. Law and Law, 2000, Vol. 1, 29–30 рр.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.