Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44711
Назва: Реформування ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю в частині інформатизації та автоматизації
Інші назви: Reform of risk-oriented system of customs and tax control in the part of informatization and automation
Реформирование рискоориентированной системы таможенного и налогового контроля в части информатизации и автоматизации
Автори: Войтенко, Ірина
Voitenko, Iryna
Войтенко, Ирина
Приналежність: Університету Державної фіскальної служби України
University of the State fiscal service of Ukraine
Бібліографічний опис: Войтенко І. Реформування ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю в частині інформатизації та автоматизації / Ірина Войтенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 93–100.
Bibliographic description: Voitenko I. Reform of risk-oriented system of customs and tax control in the part of informatization and automation / Iryna Voitenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 93–100.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.95
Теми: ризик
ризикоорієнтована система контролю
інформатизація
автоматизація
фіскальні органи
телекомунікації
Risk
risk-oriented control system
informatization
automation
fiscal authorities
telecommunications
риск
рискоориентированная система контроля
информатизация
автоматизация
фискальные органы
телекомуникации
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 93-100
Початкова сторінка: 93
Кінцева сторінка: 100
Короткий огляд (реферат): Вирішуються питання реформування ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю в частині інформатизації та автоматизації. Аналізується правове регулювання інформатизації та автоматизації фіскальних органів. Пропонуються певні заходи для підвищення ефективності застосування системи аналізу та управління ризиками при здійсненні митного і податкового контролю в умовах створення єдиної системи управління ризиками в органах ДФС України.
The article addresses the issues of reforming the risk-oriented system of customs and tax control in the part of informatization and automation. It is analyzed the legal regulation of informatization and automation of fiscal bodies. Some measures are proposed to increase the efficiency of application of the system of analysis and risk management in the implementation of customs and tax control in the context of creating a unified risk management system in the bodies of the state fiscal service of Ukraine.
Решаются вопросы реформирования рискоориентированной системы таможенного и налогового контроля в части информатизации и автоматизации. Анализируется правовое регулирование информатизации и автоматизации фискальных органов. Предлагаются определенные меры для повышения эффективности применения системы анализа и управления рисками при осуществлении таможенного и налогового контроля в условиях создания единой системы управления рисками в органах ГФС Украины.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44711
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Войтенко І., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-prodiyalnis/
http://ndcpo.nusta.com.ua/?p=643
Перелік літератури: 1. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року [Текст] // Офіційний вісник України. – 2012. – №32. – Ст. 1175.
2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13–14, № 15–16. – Ст. 112.
3. Таіров А. І. Інформаційне забезпечення функціонування органів державної влади [Текст]: автореф. дис. … канд. політ. наук: спец. 23.00.03 / А. І. Таіров; Нац. акад. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2010. – 20 с. – С. 15.
4. Ульяновська Ю. В. Моделі та методи обробки даних в єдиній автоматизованій інформаційній системі митної служби [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.13.06 / Ю. В. Ульяновська; Харківський нац. ун-т радіоелектрон. – Х., 2005. – 19 с. – С. 1.
5. Про телекомунікації [Текст]: Закон України від 18 листопада 2003 року № 1280-ІV [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – Ст. 155.
6. Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему відеоконтролю Державної фіскальної служби України [Текст]: Наказ Міністерства фінансів України від 10 лютого 2016 року № 43. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 лютого 2016 року за № 302/28432 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 24. – Ст. 977.
7. Про затвердження Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон [Текст]: Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України від 3 квітня 2008 року № 284/287/214/150/64/175/266/75. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 травня 2008 року за №396/15087 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 37. – Ст. 1249.
8. Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року № 364 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 46. – Ст. 1667.
9. Про електронні документи та електронний документообіг [Текст]: Закон України від 22 травня 2003 року № 851-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.
10. Про електронний цифровий підпис [Текст]: Закон України від 22 травня 2003 року № 852-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276.
11. Про затвердження Порядку організації наукових досліджень та науково- технічних розробок у Державній фіскальній службі України [Електронний ресурс]: Наказ Державної фіскальної служби України від 30 грудня 2014 року №410 // Державна фіскальна служба України: Офіційний портал. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-prodiyalnis/ nakazi-pro-diyalnist/65939.html.
12. Про затвердження Типового порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при розгляді запитів на отримання публічної інформації [Текст]: Наказ Міністерства фінансів України від 20 листопада 2014 року № 1154. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 грудня 2014 року за №1573/26350 // Офіційний вісник України. – 2014. – №101. – Ст. 2990.
13. Мороз Д. О. Інформаційне забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності податкової міліції [Текст] / Д. О. Мороз // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2011. – № 4. – С. 225.
14. Пелех С. Удосконалення процесу автоматизації контрольно-перевірочної роботи з урахуванням ризикоорієнтованої системи адміністрування податків в рамках реалізації контракту по “Податковому блоку” [Електронний ресурс] / С. Пелех // Науково-дослідний центр проблем оподаткування (НДЦПО, NDCPO). – 2011. – 25 жовтня. – Режим доступу: http://ndcpo.nusta.com.ua/?p=643.
References: 1. My`tny`j kodeks Ukrayiny` [Customs code of Ukraine]. The official Bulletin of Ukraine on March 13, 2012.
2. Podatkovy`j kodeks Ukrayiny` [Tax code of Ukraine]. The official Bulletin of Ukraine on December 02, 2010.
3. Tairov A. I. Informacijne zabezpechennya funkcionuvannya organiv derzhavnoyi vlady`. Diss, kand. yury`d. nauk [Informational support for the functioning of public authorities. Cand. legal. sci. diss.]. Kiev, 2010. 20 р.
4. Ul`yanovs`ka Yu. V. Modeli ta metody` obrobky` dany`x v yedy`nij avtomaty`zovanij informacijnij sy`stemi my`tnoyi sluzhby`. Diss, kand. yury`d. nauk [Models and methods of data processing in a single automated information system of the customs service. Cand. legal. sci. diss.]. Kharkiv, 2005. 19 р.
5. Pro telekomunikaciyi [About telecommunications]. The Law Of Ukraine on November 18, 2003.
6. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro informacijnotelekomunikacijnu sy`stemu videokontrolyu Derzhavnoyi fiskal`noyi sluzhby` Ukrayiny` [On Approval of the Regulation on the Information and Telecommunication System of the Video Control of the State Fiscal Service of Ukraine]. Order of the Ministry of Finance of Ukraine on February 10, 2016.
7. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro integrovanu mizhvidomchu informacijno-telekomunikacijnu sy`stemu shhodo kontrolyu osib, transportny`x zasobiv ta vantazhiv, yaki perety`nayut` derzhavny`j kordon [On Approval of the Regulation on an Integrated Interagency Information and Telecommunication System for the Control of Persons, Vehicles and Cargo Crossing the State Border]. Order of the Ministry of Finance of Ukraine on April 03, 2008.
8. Deyaki py`tannya realizaciyi pry`ncy`pu “yedy`nogo vikna” pid chas zdijsnennya my`tnogo, sanitarno-epidemiologichnogo, vetery`narno-sanitarnogo, fitosanitarnogo, ekologichnogo, radiologichnogo ta inshy`x vy`div derzhavnogo kontrolyu [Some issues of implementation of the principle of a “single window” during the implementation of customs, sanitaryepidemiological, veterinary-sanitary, phytosanitary, ecological, radiological and other types of state control]. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on May 25, 2016.
9. Pro elektronni dokumenty` ta elektronny`j dokumentoobig [About electronic documents and electronic document circulation]. The Law Of Ukraine on May 22, 2003.
10. Pro elektronny`j cy`frovy`j pidpy`s [About Electronic Digital Signature]. The Law Of Ukraine on May 22, 2003.
11. Pro zatverdzhennya Poryadku organizaciyi naukovy`x doslidzhen` ta naukovo-texnichny`x rozrobok u Derzhavnij fiskal`nij sluzhbi Ukrayiny` [On Approval of the Procedure for the Organization of Scientific Research and Scientific and Technical Developments in the State Fiscal Service of Ukraine]. Order of the State fiscal service of Ukraine on December 30, 2014.
12. Pro zatverdzhennya Ty`povogo poryadku organizaciyi roboty` ta vzayemodiyi mizh strukturny`my` pidrozdilamy` organiv Derzhavnoyi fiskal`noyi sluzhby` pry` rozglyadi zapy`tiv na otry`mannya publichnoyi informaciyi [On Approval of the Standard Procedure for the Organization of Work and Interaction Between the Structural Units of the State Fiscal Service Institutions in Consideration of Requests for Public Information]. Order of the Ministry of Finance of Ukraine on November 20, 2014.
13. Moroz D. O. Informacijne zabezpechennya administraty`vno-yury`sdy`kcijnoyi diyal`nosti podatkovoyi miliciyi [Information provision of administrative and jurisdictional activity of the tax militia]. Scientific Herald of the National University of State Tax Service of Ukraine (Economics, Law). 2013, Vol. 4, 225 рр.
14. Pelex S. Udoskonalennya procesu avtomaty`zaciyi kontrol`no-perevirochnoyi roboty` z uraxuvannyam ry`zy`kooriyentovanoyi sy`stemy` administruvannya podatkiv v ramkax realizaciyi kontraktu po “Podatkovomu bloku” [Improvement of the process of automation of control and verification work taking into account the risk-oriented tax administration system within the framework of implementation of the contract for the Tax Bloc]. Research Center for Tax Matters (NDCPO, NDCPO). Available at: http://ndcpo.nusta.com.ua/?p=643.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.