Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44710
Назва: Мета, завдання та принципи адміністративного судочинства на сучасному етапі реформування судової системи України
Інші назви: Goal, task and principle of the administrative court of Ukraine in the modern stage of reforming the Ukrainian judiciary
Цель, задачи и принципы административного судопроизводства на современном этапе реформирования судебной системы Украины
Автори: Будзик, Богдан
Budzyk, Bohdan
Будзык, Богдан
Приналежність: Інститут права імені князя Володимира Великого МАУП
Institute of Law named after Prince Volodymyr the Great MAUP
Бібліографічний опис: Будзик Б. Мета, завдання та принципи адміністративного судочинства на сучасному етапі реформування судової системи України / Богдан Будзик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 88–92.
Bibliographic description: Budzyk B. Goal, task and principle of the administrative court of Ukraine in the modern stage of reforming the Ukrainian judiciary / Bohdan Budzyk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 88–92.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 347.998.85
Теми: адміністративне судочинство
суди
принципи
суб’єкти
мета
завдання
захист прав
administrative justice
courts
principles
subjects
purpose
tasks
protection of rights
административное судопроизводство
суды
принципы
субъекты
цели
задачи
защита прав
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 88-92
Початкова сторінка: 88
Кінцева сторінка: 92
Короткий огляд (реферат): Розглянуто питання розвитку адміністративного судочинства, його мету та принципи. Процес, який здійснюється адміністративним судом, набуває значення адміністративного судочинства. Якщо мета адміністративного судочинства являє собою уявну модель бажаного результату – те, до чого прагнуть суб’єкти судового процесу, то під метою адміністративного судочинства слід розуміти захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави, забезпечення законності та справедливості при здійсненні правосуддя. Наголошено, що адміністративне судочинство – це форма позивного здійснення правосуддя, яка полягає у всебічному, повному, об’єктивному розгляді та вирішенні адміністративними судами в стадійному порядку.
The article deals with issues of development of administrative justice, its purpose and principles. The process, which is carried out by an administrative court, acquires the meaning of administrative proceedings. The purpose of administrative legal proceedings is an imaginary model of the desired result, what the subjects of the trial seek to achieve, then the purpose of administrative legal proceedings should be understood as the protection of the rights and legitimate interests of individuals and legal entities, the state, the provision of legality and justice in the administration of justice. It is stressed that administrative judicial proceedings are a form of call enforcement of justice, which is a comprehensive, complete, objective review and decision by administrative courts in a staggered manner.
Рассмотрены вопросы развития административного судопроизводства, его цель и принципы. Процесс, который осуществляется административным судом, приобретает значение административного судопроизводства. Если цель административного судопроизводства представляет собой воображаемую модель желаемого результата – то, к чему стремятся субъекты судебного процесса, то под целью административного судопроизводства следует понимать защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, государства, обеспечения законности и справедливости при осуществлении правосудия. Отмечено, что административное судопроизводство – это форма позывного правосудия, которая состоит во всестороннем, полном, объективном рассмотрении и решении административными судами в стадийном порядке.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44710
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Будзик Б., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10pcvpik.pdf
Перелік літератури: 1. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 лип. 2005 р. №2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446.
2. Андруневчин О. М. Суб’єкти адміністративного судочинства України: [дисертація кандидата юридичних наук: 12.00.07]. Львів, 2012. – 231 с.
3. Руденко А. В. Адміністративне судочинство: становлення та розвиток: [дисертація кандидата. юридичних наук: 12.00.07]. Х., 2006. – 209 с.
4. Башкатова В. В., Світличний О. П. Роль адміністративного права України у захисті прав і законних інтересів людини і громадянина: [монографія]. – К., 2016. – 203 с.
5. Кузьменко А. І. Треті особи в адміністративному процесі.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. “Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право” / А. І. Кузьменко. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017. – 22 с.
6. Константий О. В. Види прав і свобод фізичних осіб, які захищаються в національній системі судового контролю за публічною адміністрацією / О. В. Константий // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 3 (11). – С. 161–173.
7. Бондарчук С. А. Принципи адміністративного судочинства України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Бондарчук Світлана Анатоліївна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 18 с.
8. Потапенко С. В. Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації / С. В. Потапенко // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 403–408 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10pcvpik.pdf.
References: 1.Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny [The code of administrative proceedings of Ukraine]. The law of Ukraine on June 06, 2005.
2. Andrunevchy`n O. M. Sub'yekty` administraty`vnogo sudochy`nstva Ukrayiny`, Diss, kand.yury`d. nauk [Subjects of administrative legal proceedings of Ukraine. Cand. legal. sci. diss.]. Lviv, 2012. 231 р.
3. Rudenko A. V. Administraty`vne sudochy`nstvo: stanovlennya ta rozvy`tok, Diss, kand.yury`d. nauk [Administrative Justice: Establishment and Development. Cand. legal. sci. diss.]. Lviv, 2006. 209 р.
4. Bashkatova V. V., Svitly`chny`j O. P. Rol` administraty`vnogo prava Ukrayiny` u zaxy`sti prav i zakonny`x interesiv lyudy`ny` i gromadyany`na (The role of administrative law of Ukraine in protecting the rights and legitimate interests of man and citizen). Kiev, 2016, 203 р.
5. Kuz`menko A. I. Treti osoby` v administraty`vnomu procesi, Diss, kand.yury`d. nauk [Third parties in the administrative process. Cand. legal. sci. diss.]. Kiev, 2017. 22 р.
6. Konstanty`j O. V. Vy`dy` prav i svobod fizy`chny`x osib, yaki zaxy`shhayut`sya v nacional`nij sy`stemi sudovogo kontrolyu za publichnoyu administraciyeyu [Types of rights and freedoms of individuals who are protected in the national system of judicial control of public administration]. Bulletin of the High Council of Justice, 2012, Vol. 3 (11), 161–173 рр.
7. Bondarchuk S. A. Pry`ncy`py` administraty`vnogo sudochy`nstva Ukrayiny, Diss, kand.yury`d. nauk [Principles of administrative legal proceedings of Ukraine. Cand. legal. sci. diss.]. Kharkiv, 2011. 18 р.
8. Potapenko S. V. Sy`stema pry`ncy`piv administraty`vnogo procesu Ukrayiny` ta problemy` yix klasy`fikaciyi [The system of principles of the administrative process of Ukraine and the problems of their classification]. The forum is right, 2010, Vol. 2, 403-408 рр. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10pcvpik.pdf.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.