Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44709
Назва: Спонукальні причини міграції в сучасних умовах
Інші назви: Impulsive causes of migration in modern conditions
Побудительные причины миграции в современных условиях
Автори: Бортник, Надія
Жаровська, Ірина
Цьвок, Мар’яна
Bortnyk, Nadia
Zharovs'ka, Iryna
Tsvok, Maryana
Бортнык, Надежда
Жаровская, Ирина
Цьвок, Марьяна
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Бортник Н. Спонукальні причини міграції в сучасних умовах / Надія Бортник, Ірина Жаровська, Мар’яна Цьвок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 80–87.
Bibliographic description: Bortnyk N. Impulsive causes of migration in modern conditions / Nadia Bortnyk, Iryna Zharovs'ka, Maryana Tsvok // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 80–87.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.951
351
Теми: міграція
трудова міграція
нелегальна міграція
причини міграції
міграційна політика
глобалізація
євроінтеграція
migration
labor migration
illegal migration
causes of migration
migration policy
globalization
European integration
миграция
трудовая миграция
нелегальная миграция
причины миграции
миграционная политика
глобализация
евроинтеграция
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 80-87
Початкова сторінка: 80
Кінцева сторінка: 87
Короткий огляд (реферат): Дослідженно міграційні процеси, що відбуваються в сучасному транзитивному суспільстві і по-різному впливають на розвиток і держав-донорів, і держав-реципієнтів. Розглянуто спонукальні причини міграції з позиції сьогодення. З’ясовано характерні особливості сучасних міграційних процесів, що відбуваються в Україні, в контексті євроінтеграції.
The article explores migration processes, arising in modern transitive society and differently influencing the development of both donor states and recipient states. Present-day impulsive causes of migration are considered in the article. Peculiarities of contemporary migration processes, taking place in Ukraine, in the context of European integration are studied.
Исследованы миграционные процессы, происходящие в современном транзитивном обществе, которые по-разному влияют на развитие и государств-доноров, и государств-реципиентов. Рассмотрены побудительные причины миграции с позиции сегодняшнего дня. Выяснены характерные особенности современных миграционных процессов, происходящих в Украине, в контексте евроинтеграции.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44709
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Бортник Н., Жаровська І., Цьвок М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/ru/publish/article?art_id=
Перелік літератури: 1. Див. : Василенко І. К. Протидія незаконній міграції населення з країн Азії до Європи територією України (організаційно-правовий аспект) : монографія / Ігор Костянтинович Василенко. – Донецьк: ВОНР ДЮІ ЛДУВС, 2008. – 172 с.; Гнибіденко І. Проблеми трудової міграції в Україні та їх вирішення / І. Гнибіденко // Економіка України. – 2001. – № 4. – С. 19–22; Джужа О. Міграційні процеси та злочинність в Україні : їх взаємозв’язок / О. Джужа, А. Мозоль // Право України. – 1998. – № 7. – С. 39–41; Довгерт А. С. Правовое регулирование международных трудовых отношений : [учеб. пособ.] / Анатолий Степанович Довгерт. – Киев: УМК ВО, 1992. – 248 с.; Колпаков В. К. Нелегальна міграція: генезис і механізм протидії : монографія / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К.; Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2002. – 372 с.; Либанова Э. Формирование потоков трудовых миграций в приграничных регионах Украины / Э. Либанова, А. Позняк // Миграция и пограничный режим : Беларусь, Молдова, Россия и Украина : Сб. науч. тр. / под общ. ред. С. И. Пирожкова. – К.: НИПМБ, 2002. – С. 134–136.; Малиновська О. А. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями / Олена Анатоліївна Малиновська. – К.: Вид-во УАДУ, 2004. – 236 с.; Новік В. О. Державна політика і регулювання імміграційних процесів в Україні : аналітичне дослідження / В. О. Новік. – К.: Компанія ВАІТЕ, 1999. – 216 с.; Олефір В. І. Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми : монографія / Віктор Іванович Олефір. – Київ: Видавництво МВС України, 2004. – 306 с.; Піскун О. І. Міграційна ситуація в Україні / [О. І. Піскун та ін. ] // Політ. думка. – 1996. – № 3/4. – С. 55.; Позняк О. Масштаби зовнішніх трудових міграцій населення України / О. Позняк // Україна : аспекти праці. – 2002. – № 6. – С. 37–40.; Прибиткова І. М. Основи демографії : посібник [для гуманіт. і сусп. фак. вищ. навч. закладів] / Ірина Михайлівна Прибиткова. – К. : АртЕк, 1997. – 252 с.; Чехович С. Б. Міграційне право України: підручник / Сергій Болеславович Чехович ; Наук.- дослід. ін-т приват. права і підприємництва АПрН України. – К. : Школа, 2003. – 368 с. – Бібліогр. : С. 343–362.
2. Див. : Nugent W. Crossings. The Great Transatlantic Migrations, 1870–1914. – Bloomington; Indianapolis: Indiana Univ. Press, 1992.; Stalker P. Workers Without Frontiers. The Impact of Globalization on International Migration. – London: Lynne Rienner Publishers; Boulder (Co. ), 2000.; Rasmussen H. K. No Entry. Immigration Policy in Europe. – Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 1997; D’Souza D. What’s So Great About America. – Washington (DC): Regnery Publishing Inc., 2002; Daniels R., Graham O. L. Debating American Immigration: 1882 – Present. Lanhan (NC). – Oxford: Rowma & Littlefield Publishers, Inc., 2001.; Joppke C. Immigration and the Nation-State. The United States, Germany and Great Britain. – Oxford; New York: Oxford Univ. Press, 1999; Faini R. European Migration Policies in American Perspective // Transatlantic Economic Relations in the Post- ColdWar Era / Ed. by Eichengreen B. – New York: Council on Foreign Relations Press, 1998; Geddes A. Immigration and European Integration: Towards Fortress Europe? – Manchester: Manchester Univ. Press. – 2000.; Koslowski R. Migrants and Citizens. Demographic Change in the European State System. Ithaca. - New York; London: Cornell Univ. Press, 2000.; Niessen J. The Management and Managers of Immigration. – Brussels, 2000.
3. Волоско Я. О. Передумови та джерела виникнення міжнародної трудової міграції в епоху глобалізації / Я. О. Волоско // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – 2014. – Спец. випуск. – С. 228–235.
4. Миграция и преступность: сравнительно-правовой анализ: монография / [И. С. Власов, Н. А. Голованова, В. Ю. Артемов и др.; отв. ред. И. С. Власов, Н. А. Голованова]. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; Юридическая фирма “Контракт”, 2013. – 496 с.
5. Дмитриев А. В. Миграция: конфликт, безопасность, сотрудничество: монографія / А. В. Дмитриев, В. И. Жуков, Г. А. Пядухов. – М. : Издательство РГСУ, 2009. – 354 с.
6. Етнонаціональний розвиток в Україні. Терміни, визначення, персоналії. – К., 1997. – 115 с.
7. Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М. : Мысль, 1972. – С. 322.
8. Современный словарь по социологии / под ред. Д. М. Гвишиани. – М. : Наука, 1989. – С. 159.
9. Демографический энциклопедический словарь / гл. ред. Д. И. Валентей. – М. : Сов. энцикл., 1985. – С. 176.
10. Словарь иностранных слов: – 15-е изд., испр. – М. : Рус. яз., 1988. – С. 309.
11. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – 2-е изд. доп., перераб. – М. : Ин-т мировой экономики, 1997. – С. 456.
12. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцев. – 2-е изд. испр. – М. : Инфра, 1998. – С. 196.
13. Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика: Енциклопедія / Упоряд. Ю. І. Римаренко; за ред. Ю. Римаренка. – К. : Довіра, 1998. – 912 с.
14. Ионцев В. Международная миграция населения в России: уроки Каира / В. Ионцев, А. Каменский; сб. статей; [глав. ред. Ионцев В. А. ] // Международная миграция : Каир + 10. – М., 2004. – С. 10–11.
15. Кременчуцький С. М. Нелегальна імміграція – найгостріша проблема сучасної міграційної політики України / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична: Збірник. – 2006. – № 2 – С. 93–103.
16. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 20. 05. 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www. kmu. gov. ua/kmu/control/ru/publish/article?art_id=246581344].
17. Schönwalder K., Vogel D., Sciortino G. Migration und Illegalität in Deutschland. – Berlin, 2004. – S. 11.
References: 1. Watch: Vasy`lenko I. K. Proty`diya nezakonnij migraciyi naselennya z krayin Aziyi do Yevropy` tery`toriyeyu Ukrayiny` (organizacijno-pravovy`j aspekt) (Counteraction of illegal migration of people from Asia to Europe through the territory of Ukraine (organizational and legal aspect)). Donetsk, WONR DUI LDUVS Publ., 2008, 172 р.; Gny`bidenko I. Problemy` trudovoyi migraciyi v Ukrayini ta yix vy`rishennya [Problems of labor migration in Ukraine and their solution]. Ukraine economy, 2001, Vol. 4, 19–22 рр.; Dzhuzha O. Migracijni procesy` ta zlochy`nnist` v Ukrayini : yix vzayemozv'yazok [Migration processes and crime in Ukraine: their interconnection]. The law of Ukraine, 1998, Vol. 7, 39–41 рр.; Dovgert A. S. Pravovoe regulirovanie mezhdunarodnyh trudovyh otnoshenij (Legal regulation of international labor relations). Kiev, UMK VO Publ., 1992, 248 р.; Kolpakov V. K. Nelegal`na migraciya: genezy`s i mexanizm proty`diyi (Non-legal migration: genesis and mechanism of counteraction). Kiev, Dnipropetrovsk, Science and education Publ., 2002, 372 р.; Libanova Je. Formirovanie potokov trudovyh migracij v prigranichnyh regionah Ukrainy [Formation of flows of labor migration in the border regions of Ukraine]. Migration and the border regime: Belarus, Moldova, Russia and Ukraine, 2002, 134–136 рр.; Maly`novs`ka O. A. Migranty`, migraciya ta Ukrayins`ka derzhava: analiz upravlinnya zovnishnimy` migraciyamy` (Migrants, Migration and the Ukrainian State: An Analysis of the Management of External Migrations). Kiev, UADU Publ., 2004, 236 р.; Novik V. O. Derzhavna polity`ka i regulyuvannya immigracijny`x procesiv v Ukrayini : anality`chne doslidzhennya (State Policy and Regulation of Immigration Processes in Ukraine: An Analytical Study). Kiev, Company VAITE Publ., 1999, 216 р.; Olefir V. I. Administraty`vno-pravove regulyuvannya proty`diyi nelegal`nij migraciyi ta torgivli lyud`my` (Administrative-legal regulation of counteraction to illegal migration and trafficking in human beings). Kiev, Publishing house of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 2004, 306 р.; Piskun O. I. Migracijna sy`tuaciya v Ukrayini [Migration situation in Ukraine]. Political thought, 1996, Vol. 3/4, 55 р.; Poznyak O. Masshtaby` zovnishnix trudovy`x migracij naselennya Ukrayiny` [The scale of external labor migration of Ukraine's population]. Ukraine: aspects of labor, 2002, Vol. 6, 37–40 рр.; Pry`by`tkova I. M. Osnovy` demografiyi (The basics of demography). Kiev, Artek Publ., 1997, 252 р.; Chexovy`ch S. B. Migracijne pravo Ukrayiny` (Migration law of Ukraine). Kiev, School Publ., 2003, 343–362 рр.
2. Watch: Nugent W. Crossings. The Great Transatlantic Migrations, 1870–1914. –Bloomington; Indianapolis: Indiana Univ. Press, 1992.; Stalker P. Workers Without Frontiers. The Impact of Globalization on International Migration. – London: Lynne Rienner Publishers; Boulder (Co.), 2000.; Rasmussen H. K. No Entry. Immigration Policy in Europe. – Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 1997.; D’Souza D. What’s So Great About America. – Washington (DC): Regnery Publishing Inc., 2002; Daniels R., Graham O. L. Debating American Immigration: 1882 – Present. Lanhan (NC). – Oxford: Rowma & Littlefield Publishers, Inc., 2001; Joppke C. Immigration and the Nation-State. The United States, Germany and Great Britain. – Oxford; New York: Oxford Univ. Press, 1999.; Faini R. European Migration Policies in American Perspective // Transatlantic Economic Relations in the Post-ColdWar Era / Ed. by Eichengreen B. – New York: Council on Foreign Relations Press, 1998; Geddes A. Immigration and European Integration: Towards Fortress Europe? – Manchester: Manchester Univ. Press. – 2000; Koslowski R. Migrants and Citizens. Demographic Change in the European State System. Ithaca. – New York; London: Cornell Univ. Press, 2000; Niessen J. The Management and Managers of Immigration. – Brussels, 2000.
3. Volosko Ya. O. Peredumovy` ta dzherela vy`ny`knennya mizhnarodnoyi trudovoyi migraciyi v epoxu globalizaciyi [Prerequisites and sources of international labor migration in the era of globalization]. Customs business. Scientific and analytical journal, 2014, 228–235 рр.
4. I. S. Vlasov, N. A. Golovanova, V. Ju. Artemov i dr.; otv. red. I. S. Vlasov, N. A. Golovanova Migracija i prestupnost': sravnitel'nopravovoj analiz (Migration and crime: comparative legal analysis). The Russian Federation, Law Firm Kontrakt Publ., 2013, 496 р.
5. Dmitriev A. V. Migracija: konflikt, bezopasnost', sotrudnichestvo (Migration: conflict, security, cooperation). Moscow, The publishing house of the RSUU, 2009, 354 р.
6. Etnonacional`ny`j rozvy`tok v Ukrayini. Terminy`, vy`znachennya, personaliyi (Ethnonational development in Ukraine. Terms, definitions, personalities). Kiev, 1997, 115 р.
7. Ozhegov S. I. Slovar' russkogo jazyka (Dictionary of the Russian language). Moscow, 1972, 322 р.
8. D. M. Gvishiani Sovremennyj slovar' po sociologii (Modern Dictionary on Sociology). Moscow, Science Publ., 1989, 159 р.
9. D. I. Valentej Demograficheskij jenciklopedicheskij slovar' (Demographic Encyclopedic Dictionary). Moscow, Soviet Encyclopedia Publ., 1985, 176 р.
10. Slovar' inostrannyh slov (Dictionary of foreign words). Moscow, 1988, 309 р.
11. A. N. Azrilijana Bol'shoj jekonomicheskij slovar' (Big economic dictionary). Moscow, Institute of the world economy, 1997, 456 р.
12. Rajzberg B. A. Sovremennyj jekonomicheskij slovar' (Modern Economic Dictionary). Moscow, Infra Publ., 1998, 196 р.
13. Yu. I. Ry`marenko; Za red. Yu. Ry`marenka Migracijni procesy` u suchasnomu sviti: svitovy`j, regional`ny`j ta nacional`ny`j vy`miry`: Ponyatijny`j aparat, konceptual`ni pidxody`, teoriya ta prakty`ka (Migration processes in the modern world: world, regional and national dimensions: conceptual apparatus, conceptual approaches, theory and practice). Kyiv, Trust Publ., 1998, 912 р.
14. Ioncev V. Mezhdunarodnaja migracija naselenija v Rossii: uroki Kaira [International Migration in Russia: Cairo Lessons]. International migration, Moscow, 2004, 10–11 рр.
15. Kremenchucz`ky`j S. M. Nelegal`na immigraciya – najgostrisha problema suchasnoyi migracijnoyi polity`ky` Ukrayiny` [Non-legal immigration is the most acute problem of Ukraine's current migration policy]. Scientific herald of Lviv State University of Internal Affairs. The series is legal, Lviv, 2006, Vol. 2, 93–103 рр.
16. Ugoda pro asociaciyu mizh Ukrayinoyu ta Yevropejs`ky`m Soyuzom (Association Agreement between Ukraine and the European Union). Available at: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/ru/publish/article?art_id= 246581344.
17. Schönwalder K., Vogel D., Sciortino G. Migration und Illegalität in Deutschland. – Berlin, 2004. – S. 11.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.