Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44708
Назва: Сутність взаємодії органів публічної влади в сфері організації автотранспортного обслуговування населення в Україні
Інші назви: Impulsive causes of migration in modern conditions
Сущность взаимодействия органов публичной власти в сфере организации автотранспортного обслуживания населения в Украине
Автори: Бортник, Надія
Єсімов, Сергій
Bortnyk, Nadia
Esimov, Serge
Бортнык, Надежда
Есимов, Сергей
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Бортник Н. Сутність взаємодії органів публічної влади в сфері організації автотранспортного обслуговування населення в Україні / Надія Бортник, Сергій Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 72–79.
Bibliographic description: Bortnyk N. Impulsive causes of migration in modern conditions / Nadia Bortnyk, Serge Esimov // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 72–79.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.352.07(477) 656.02
Теми: взаємодія
місцеві органи державної влади
органи місцевого самоврядування
автомобільний транспорт
interaction
local government bodies
local governments
road transport
взаимодействие
местные органы государственной власти
органы местного самоуправления
автомобильный транспорт
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 72-79
Початкова сторінка: 72
Кінцева сторінка: 79
Короткий огляд (реферат): Із позиції структурного аналізу розглянуто теоретичні та прикладні аспекти взаємодії місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування у контексті транспортного обслуговування пасажирів автомобільним транспортом загального користування. З позиції адміністративного права проаналізовано нормативно-правову базу надання транспортних послуг органами місцевої державної влади та органами місцевого самоврядування та напрями їх взаємодії.
The article analyzes theoretical and applied aspects of interaction between local authorities and local self-government bodies in the context of transport services of passengers by public transport. From the position of administrative law, the regulatory and legal framework for the provision of transport services by local government bodies and local selfgovernment bodies is analyzed, directions of interaction.
С позиции структурного анализа рассматриваются теоретические и прикладные аспекты взаимодействия местных органов государственной власти и органов местного самоуправления в контексте транспортного обслуживания пассажиров автомобильным транспортом общего пользования. С позиции административного права анализируется нормативно-правовая база предоставления транспортных услуг органами местной государственной власти и органами местного самоуправления и направления их взаимодействия.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44708
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Бортник Н., Єсімов С., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://eslovnyk.com/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-02
http://eslovnyk.com/
Перелік літератури: 1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
2. Ленгер Я. І. Взаємодія органів публічної влади як спосіб попередження та розв’язання муніципально-правової колізії / Я. І. Ленгер // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 3. – С.36–38.
3. Взаємодія / Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eslovnyk.com/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%.
4. Ковалів М. В. Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні / М. В. Ковалів, В. О. Іваха // Вісник Нац. університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки: зб. наук. праць. – 2015. – № 824. – С. 45–49.
5. Гладій В. І. Місцеве самоврядування як ресурс політики євроінтеграції: досвід Вишеградської групи та перспективи України: дис.… канд. політ. наук: спец.: 23.00.02 // Василь Іванович Гладій. – Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 238 с.
6. Рішення Конституційного Суду України від 18 червня 2002 року у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України (справа про об’єднання територіальних громад). Справа № 1-16/2002 № 12-рп/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-02.
7. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 13. – С. 90.
8. Яценко Т. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій з питань реалізації делегованих повноважень / Т. Яценко // Local Government. Public Adninistration and Local Government, 2016. – № 2 (29). – С. 183–189. 9. Богів Я. Правові проблеми децентралізації влади у контексті реалізації народного суверенітету в Україні / Я. Богів // Історико-правовий часопис. – 2016. – № 1 (7). – С. 92–96.
References: 1. Pro sxvalennya Koncepciyi reformuvannya miscevogo samovryaduvannya ta tery`torial`noyi organizaciyi vlady` v Ukrayini [On Approving the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine]. The Postanova Kabinet Ministriv Ukrayiny` of Ukraine on January 01, 2014.
2. Lenger Ya. I. Vzayemodiya organiv publichnoyi vlady` yak sposib poperedzhennya ta rozv'yazannya municy`pal`no-pravovoyi koliziyi [Interaction of bodies of public authority as a way of prevention and solution of municipal-legal conflict]. Legal scientific electronic journal, 2017, Vol. 3, 36–38 рр.
3. Vzayemodiya. Tlumachny`j slovny`k ukrayins`koyi movy` (Interaction. Interpretative dictionary of the Ukrainian language). Available at: http://eslovnyk.com/ %D0%B2%D0%B7%D0%B0%.
4. Kovaliv M. V. Pravovy`j status organiv miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini [Legal Status of Local Government Bodies in Ukraine]. Herald of the National University Lviv Polytechnic University. Series: Law Sciences, 2015, Vol. 824, 45–49 рр.
5. Gladij V. I. Misceve samovryaduvannya yak resurs polity`ky` yevrointegraciyi: dosvid Vy`shegrads`koyi grupy` ta perspekty`vy` Ukrayiny` Diss, kand. рolit. nauk [Local Self-Government as a Resource of European Integration Policy: The Visegrad Group Experience and Ukraine's Perspectives. Cand. рolit. sci. diss.]. Ivano-Frankivsk, 2016. 238 р.
6. Rishennya Konsty`tucijnogo Sudu Ukrayiny` vid 18 chervnya 2002 roku u spravi za konsty`tucijny`m podannyam 45 narodny`x deputativ Ukrayiny` shhodo oficijnogo tlumachennya polozhen` chasty`ny` pershoyi statti 140 Konsty`tuciyi Ukrayiny` (sprava pro ob'yednannya tery`torial`ny`x gromad) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine dated June 18, 2002 in a case under the constitutional petition of 45 people's deputies of Ukraine regarding the official interpretation of the provisions of part one of Article 140 of the Constitution of Ukraine (case on association of territorial communities)]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-02.
7. Pro zasady` derzhavnoyi regional`noyi polity`ky` [On the Principles of State Regional Policy]. The law of Ukraine on February 05, 2015.
8. Yacenko T. Vzayemovidnosy`ny` organiv miscevogo samovryaduvannya ta miscevy`x derzhavny`x administracij z py`tan` realizaciyi delegovany`x povnovazhen` [Interrelations of local self-government bodies and local state administrations on the implementation of delegated powers]. Local Government. Public Adninistration and Local Government, 2016, Vol. 2 (29), 183–189 рр.
9. Bogiv Ya. Pravovi problemy` decentralizaciyi vlady` u konteksti realizaciyi narodnogo suverenitetu v Ukrayini [Legal problems of decentralization of power in the context of realization of national sovereignty in Ukraine]. Historical and legal magazine, 2016, Vol. 1 (7), 92–96 рр.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.