Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44707
Назва: Міграційні процеси: поняття, сутність, сучасний стан
Інші назви: The satisfaction of the public authorities interaction in the field of the automotive service of population in Ukraine
Миграционные процессы: понятие, сущность, современное состояние
Автори: Бортник, Надія
Єсімов, Сергій
Мороз, Надія
Bortnyk, Nadia
Esimov, Serge
Moroz, Nadiia
Бортнык, Надежда
Есимов, Сергей
Мороз, Надежда
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Бортник Н. Міграційні процеси: поняття, сутність, сучасний стан / Надія Бортник, Сергій Єсімов, Надія Мороз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 64–71.
Bibliographic description: Bortnyk N. The satisfaction of the public authorities interaction in the field of the automotive service of population in Ukraine / Nadia Bortnyk, Serge Esimov, Nadiia Moroz // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 64–71.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.951
351.88](477)
Теми: міграція
міграційні процеси
еміграція
імміграція
взаємозв’язок
модель міграції
migration
migration processes
emigration
immigration
interconnection
migration model
миграция
миграционные процессы
эмиграция
иммиграция
взаимосвязь
модель миграции
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 64-71
Початкова сторінка: 64
Кінцева сторінка: 71
Короткий огляд (реферат): Розглянуто поняття, сутність, сучасний стан міграційних процесів. На основі міжнародно-правових актів проаналізовано термінологію, яку застосовують для визначення міграції та міграційних процесів. Характеризуються методологічні засади побудови моделі міграції на підставі концепцій та підходів, які існують у науковій літературі, особливості міграційних процесів, їх зв’язок з економічними, соціальними, демографічними, культурологічними і юридичними чинниками, взаємний зв’язок між імміграцією та еміграцією.
The article deals with the concept, essence, modern state of migration processes. Based on international legal acts, the terminology used to determine migration and migration processes is analyzed. Characterizes the methodological principles of constructing a migration model based on the concepts and approaches that exist in the scientific literature, the peculiarities of migration processes, their connection with economic, social, demographic, cultural and legal factors, and the mutual relationship between immigration and emigration.
Рассматрены понятие, сущность, современное состояние миграционных процес- сов. На основе международно-правовых актов анализируется терминология, которая применяется для определения миграции и миграционных процессов. Характеризуются методологические основы построения модели миграции на основании концепций и подходов, существующих в научной литературе, особенности миграционных процессов, их связь с экономическими, социальными, демографическими, культурологическими и юридическими факторами, взаимосвязь между иммиграцией и эмиграцией.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44707
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Бортник Н., Єсімов С., Мороз Н., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://politics.ellib.org.ua/pages-13182.html
file:///C:/Users/User/Downloads/stvttp_2014_1_62.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%BF
Перелік літератури: 1. Словник спеціальних термінів. [http://politics.ellib.org.ua/pages-13182.html].
2. Побулавець Н. Л. Концептуальні підходи до дефініцій поняття “міграція” / Н. Л. Побулавець, 23.05.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [file:///C:/Users/User/Downloads/stvttp_2014_1_62.pdf].
3. Тимченко Л. Д. Міжнародне право : підруч. / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. – К.: Знання, 2012. – 631 с.
4. Постанова Кабінет Міністрів України від 20.08.2014 № 360 “Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%BF].
5. Мойсей В. І. Зовнішні економічні ефекти міжнародної міграції робочої сили: дис. … канд. ек. наук: спец.: 08.00.02 / Валентина Іванівна Мойсей. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2015. – 235 с.
6. Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матеріали учасників третьої наук.-практ. конф. (Львів, 19 травня 2017 року). – Львів: ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2017. – 302 с.
7. Колос С. М. Фактори впливу на міграційні процеси в Україні / С. М. Колос // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. Володимира Даля 2013. № 16 (205). С. 194–203.
8. Міграція в Україні: факти і цифри. Міжнародна організація з міграції. Представництво в Україні. – К.: Представництво МОМ в Україні, 2016. – 32 с.
9. Ортинський В. Новітні методи дослідження адміністративно-правових явищ / В. Ортинський // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки 2014. № 782. С. 5–9.
References: 1. Slovny`k special`ny`x terminiv [Dictionary of special terms]. Available at: http://politics.ellib.org.ua/pages-13182.html.
2. Pobulavecz` N. L. Konceptual`ni pidxody` do definicij ponyattya “migraciya” (Conceptual approaches to definitions of the concept of “migration”). Available at: file:///C:/Users/User/Downloads/stvttp_2014_1_62.pdf.
3. Ty`mchenko L. D. Mizhnarodne pravo (International law). Kyiv, Knowledge Publ., 2012, 631 р.
4. Postanova Kabinet Ministriv Ukrayiny` Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavnu migracijnu sluzhbu Ukrayiny` [On Approval of the Regulation on the State Migration Service of Ukraine]. The Postanova Kabinet Ministriv Ukrayiny` of Ukraine on August 20, 2014.
5. Mojsej V. I. Zovnishni ekonomichni efekty` mizhnarodnoyi migraciyi robochoyi sy`ly` Diss, kand. econom. nauk [External economic effects of international labor migration. Cand. econom. sci. diss.]. Lviv, 2015. 235 р.
6. Teoriya i prakty`ka konsty`tucionalizmu: ukrayins`ky`j ta zarubizhny`j dosvid [Theory and practice of constitutionalism: Ukrainian and foreign experience]. Мaterials of participants of the third scientific-practical conference, Lviv, 2017, 302 р.
7. Kolos S. M. Faktory` vply`vu na migracijni procesy` v Ukrayini [Factors Influencing Migration Processes in Ukraine]. Herald of East-Ukrainian National un-th them Volodymyr Dahl, 2013, Vol. 16 (205), 194–203 рр.
8. Migraciya v Ukrayini: fakty` i cy`fry`. Mizhnarodna organizaciya z migraciyi. Predstavny`cztvo v Ukrayini (Migration in Ukraine: Facts and Figures. International Organization for Migration. Representation in Ukraine). Kyiv, IOM Representation in Ukraine, 2016, 32 р.
9. Orty`ns`ky`j V. Novitni metody` doslidzhennya administraty`vno-pravovy`x yavy`shh [Newest methods of research of administrative-legal phenomena]. Herald of the National University Lviv Polytechnic University. Series: Law Sciences, 2014, Vol. 782, 5–9 рр.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.