Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44695
Title: Методи та засоби побудови контекстно-залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування
Other Titles: Методы и средства построения контекстно-зависимых интеллектуальных систем в сфере трудоустройства
Methods and means of constructing context-dependent intellectual systems in the field of employment
Authors: Завущак, Ірина Іванівна
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Завущак І. І. Методи та засоби побудови контекстно-залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Ірина Іванівна Завущак ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2019. – 150 с. – Бібліографія: с. 127–137 (106 назв).
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Science degree: кандидат технічних наук
Defense council: Д 35.052.05
Supervisor: Буров, Євген Вікторович
Committee members: Литвиненко, Володимир Іванович
Мельничин, Андрій Володимирович
UDC: 004.827+004.89
Keywords: контекст
знання
контекстні дані
контекстно-залежна система
працевлаштування
модель
контекст
знание
контекстные данные
контекстно-зависимая система
трудоустройство
модель
сontext
knowledge
context data
context-dependent system
employment
model
Number of pages: 150
Abstract: У дисертаційній роботі розв’язано актуальне наукове завдання розроблення методів та засобів для опрацювання, збереження, аналізу та представлення контекстних знань. Проведено аналіз та побудовано моделі бізнес-процесів сфери працевлаштування, зокрема розробки рекомендацій з працевлаштування, формування бази вакансій та роботи з працедавцями, надання послуг з професійного інформування та консультування, а також професійного відбору кандидатур на основі вимог працедавців. Моделі бізнес-процесів подано з використанням мови BPMN. Визначено зв’язок між знанням і контекстом, а також розглянуто види та властивості моделі представлення контексту та основні задачі контекстного прийняття рішень. Вдосконалено JDL-модель галузі працевлаштування з визначенням операцій опрацювання контекстних даних та знань, розвинуто модель контекстних графів та розроблено метод уточнення контексту на базі цієї моделі, модифіковано метод аналітичної ієрархії для вибору практик у поточному контексті. Для вирішення задачі вибору способу опрацювання ситуації використано модель контекстних графів. Розроблено систему для моделювання контекстно-залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування. У дисертаційній роботі розв’язано актуальне наукове завдання розроблення методів та засобів для опрацювання, збереження, аналізу та представлення контекстних знань. Проведено аналіз та побудовано моделі бізнес-процесів сфери працевлаштування, зокрема розробки рекомендацій з працевлаштування, формування бази вакансій та роботи з працедавцями, надання послуг з професійного інформування та консультування, а також професійного відбору кандидатур на основі вимог працедавців. Моделі бізнес-процесів подано з використанням мови BPMN. Визначено зв’язок між знанням і контекстом, а також розглянуто види та властивості моделі представлення контексту та основні задачі контекстного прийняття рішень. Вдосконалено JDL-модель галузі працевлаштування з визначенням операцій опрацювання контекстних даних та знань, розвинуто модель контекстних графів та розроблено метод уточнення контексту на базі цієї моделі, модифіковано метод аналітичної ієрархії для вибору практик у поточному контексті. Для вирішення задачі вибору способу опрацювання ситуації використано модель контекстних графів. Розроблено систему для моделювання контекстно-залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування. В диссертационной работе решено актуальное научное задание разработки методов и средств для обработки, хранения, анализа и представления контекстных знаний. Проведен анализ и построены модели бизнес-процессов сферы трудоустройства, в частности разработки рекомендаций по трудоустройству, формирования базы вакансий и работы с работодателями, предоставления услуг по профессиональному информированию и консультированию, а также профессиональному отбору кандидатур на основе требований работодателей. Модели бизнес-процессов представлены с использованием языка BPMN. Определена связь между знанием и контекстом, а также рассмотрены виды и свойства модели представления контекста и основные задачи контекстного принятия решений. Усовершенствована JDL-модель области трудоустройства с определе-нием операций обработки контекстных данных и знаний, развито модель контекстных графов и разработан метод уточнения контекста на базе этой модели, модифицирован метод аналитической иерархии для выбора практик в бегущем контексте. Для решения задачи выбора способа обработки ситуации использована модель контекстных графов. Разработана система для моделирования контекстно-зависимых интеллектуальных систем в сфере трудоустройства. In the dissertation the actual scientific task of development of technologies for processing, preservation, analysis and presentation of contextual knowledge is solved. The analysis and modeling of the business processes of the sphere of em-ployment, including the development of job placement recommendations, the creation of a vacancy database and work with employers, the provision of professional information and counseling services, and the professional selection of candidates based on the requirements of employers, have been carried out. Business process models are provided using the BPMN language. The relationship between knowledge and context is determined, as well as the types and properties of the context representation model and the main tasks of context-based decision-making. From the point of view of the way the context is presented, it should be described in standardized ways that ensure the independence of the presentation from the platform. The knowledge representation model should support operations for creating and managing a context. The most convenient way of presenting a context that meets modern requirements is the ontological model of information and knowledge representation. The JDL model of the employment industry has been improved with the definition of operations for the processing of context data and knowledge, the model of context graphs has been developed and a method for refining the context on the basis of this model has been developed, the method of analytical hierarchy has been modified to select practices in the running context. To solve the problem of choosing the method used model of development situation and context graphs showing how the existing model based on the context of the situation, depending on the specific values of the parameters provide the sequence of actions. For certain configurations of the values of information parameters for decision making is not enough. In this case, the context model is refined, moving to an expanded model of the context, complemented by entities and relationships. After that the task of choosing a practice is solved again. At each stage of the decision-making process, the system must weigh the possible additional costs of time and money for obtaining additional information to clarify the context, as well as the risks in the event of a possible error, if the context refinement is not carried out. Also analyzed are individual processes and their operations to build ontology based on the contexts of individual operations. The cycle of diagrams for detailed analysis of the domain is constructed. A database for modeling context-sensitive intellectual systems in employment area was developed. On the basis of problem analysis, effective methods of working out of knowledge in the field of employment were developed and created on their basis a convenient and effective system for people who are looking for work, as well as for employers who will be able to quickly find suitable qualified candidates.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44695
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Zavushchak.pdfАвтореферат дисертації994,53 kBAdobe PDFView/Open
dys_zavushchak_i.i.pdfДисертаційна робота5,84 MBAdobe PDFView/Open
vidguk1_zavushchak_i.i (1).pdfВідгук офіційного опонента1,73 MBAdobe PDFView/Open
vidguk2_zavushchak_i.i.pdfВідгук офіційного опонента430,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.