Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44683
Назва: Про заборони та обмеження в адміністративному праві
Інші назви: On the prohibitions and restrictions in the administrative law
О запретах и ограничениях в административном праве
Автори: Остапенко, Олексій
Ostapenko, Oleksiy
Остапенко, Алексей
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Остапенко О. Про заборони та обмеження в адміністративному праві / Олексій Остапенко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 894, випуск 18. — С. 51–59. — (Адміністративне та інформаційне право).
Bibliographic description: Ostapenko O. On the prohibitions and restrictions in the administrative law / Oleksiy Ostapenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 894, випуск 18. — P. 51–59. — (Administratyvne ta informatsiine pravo).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 894, випуск 18, 2018
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 894, випуск 18
Дата публікації: 26-лют-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 351.81.085(477)
Теми: адміністративне право
заборона
законодавство
норма права
обмеження
administrative law
prohibition
legislation
rule of law
restriction
административное право
запрет
законодательство
норма права
ограничения
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 51-59
Початкова сторінка: 51
Кінцева сторінка: 59
Короткий огляд (реферат): Розглянуто питання, що є актуальними і цікавими як для вчених, так і для практичних працівників у частині знання та дотримання вимог заборон і обмежень, передбачених нормами адміністративного права. Досить часто адміністративно-правові заборони і обмеження ототожнюють із заходами адміністративного примусу, що не співвідноситься з метою і завданнями заборон та обмежень. Звернено увагу на ролі та значенні законності під час реалізації адміністративно-правових заборон та обмежень.
The article deals with the issues regarding the knowledge and observance of the requirements of prohibitions and restrictions, fixed by the rules of administrative law, that is relevant and interesting for both scientists and practitioners.Administrative prohibitions and restrictions are often identified with the administrative coercive measures,which does not correlate with the purpose and objectives of prohibitions and restrictions.Attention is drawn to the role and significance of legality when implementing administrative prohibitions and restrictions.
В статье рассматриваются вопросы, которые актуальны и интересны для ученых и практических работников в части знания и выполнения требований относительно запретов и ограничений, предусмотренных нормами административного права. Очень часто административно-правовые запреты и ограничения сравнивают с мерами административного пресечения, что не соотносится с целью и задачами запретов и ограничений. Обращается внимание на роль и значение законности во время реализации запретов и ограничений.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44683
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Остапенко О., 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://www.usa-info.com.ua/constitution/symbol/constitution
https://www.usainfo.com.ua/constitution/symbol/constitution
Перелік літератури: 1. Бандурка О. М. Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 1994. С. 98–113.
2. Адміністративне право України: навч. посіб. / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. К.: Істина, 2007. С. 71.
3. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2-х т.: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). К.: Юридична думка, 2004. 584 с.
4. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін..; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Х.: Право, 2010. 624 с.
5. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. / В. К. Колпаков. К.: Юрінком Інтер, 2008. 256 с.
6. Колпаков В. К., Гордеєв В. В., Сопілко І. М. та ін. Процесуальний примус в адміністративній відповідальності: монографія. Харків юридичний, 2011. 416 с.
7. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. 2-ге вид. переробл. і доповн. К.: Вид-во «Юридична думка», 2011. 1020 с.
8. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т. О. Коломоєць. К.: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.
9. Ильин Ю. Д. Новый англо-русский и русско-английский словарь. Свыше 100 000 терминов, сочетаний, эквивалентов и значений. С транскрипцией / Под ред. В. И. Голуб и канд. юрид. наук проф. Ю. Д. Ильина. М.: Живой язык, 2009. 528 с.
10. Білль про права людини Сполучених Штатів Америки (1789 р.). URL: https://www.usa-info.com.ua/constitution/symbol/constitution (дата звернення: 28.03.2018).
11. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Збірник законодавчих актів: станом на 21 березня 2014 року (Відповідає офіц. текстові). К.: Алерта, 2014. 96 с.
12. Кодекс адміністративного судочинства України. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 332 с.
13. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 13 червн. 2013 року (офіц. текст). К.: ПАЛИВОДА А.В., 2013. 212 с.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України (текст). К.: Центр учбової літератури, 2012. 254 с.
15. Закон України «Про прокуратуру»: у редакції закону № 1697- VII від 14 жовт. 2014 року (офіц. текст). К.: ПАЛИВОДА А.В., 2014. 112 с.
16. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. О. Єрошенко. Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2012. 864 с.
17. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 лют. 2013 р.: (офіц. текст). К.: ПАЛИВОДА А.В., 2013. 60 с.
18. Закон України «Про очищення влади» : чинне законодавство станом на 16 жовт. 2014 р.: (офіц. текст). К.: ПАЛИВОДА А.В., 2014. 32 с.
19. Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». К.: ПАЛИВОДА А.В., 2015. 20 с.
20. Правила дорожнього руху України зі змінами та допов. станом на 14 квітня 2016 року: (офіц. текст). К.: ПАЛИВОДА А. В. 2016. 80 с.
21. Закон України «Про національну поліцію». С.: ТОВ «ВВП НОТІС», 2015. 84 с.
22. Закон України «Про державну службу»: чинне законодавство з 01.05.2016 р.:(офіц. текст). К.: ПАЛИВОДА А. В., 2016. 88 с.
23. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради. 2018. № 13. Ст. 69.
24. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України: навч.-метод. посіб. 3-е вид. переробл. і доповн. Одеса: Юридична література, 2006. 488 с.
25. Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство із змінами та допов. на 24 березня 2017 року: (офіц. текст). К.: Алерта, 2017. 266 с.
26. Круглов В. А. Административное право Республики Беларусь: Общая часть: пособие / В. А. Круглов, И. И. Мах. Минск: Амалфея, 2017. 218 с.
References: 1. Bandurka, O. M. (1994) Zahody administratyvnogo prypynennja v dijal'nosti milicii': dys. kand. juryd. Nauk [Measures of the administrative stopping are in activity of militia]. Kharkiv (in Ukrainian).
2. Kolomojec', T. O., Gulevs'ka, G. Ju. (ed.) (2007) Administratyvne pravo Ukrai'ny: Navchal'nyj posibnyk Administrative law of Ukraine]. Kyiv: Istyna (in Ukrainian).
3. Aver’janov, V. B. (ed.)(2004) Administratyvne pravo Ukrai'ny. Akademichnyj kurs: pidruchnyk: U dvoh tomah: Tom 1. Zagal'na chastyna [Administrative law of Ukraine]. Kyiv: Vyd-vo «Jurydychna dumka» (in Ukrainian).
4. Bytjak, Ju. P., Garashhuk, V. M., Zuj, V. V. (ed.) (2010) Administratyvne pravo Ukrai'ny. Akademichnyj kurs: pidruchnyk [Administrative law of Ukraine]. Kyiv: Pravo (in Ukrainian).
5. Kolpakov, V. K. (2008) Administratyvna vidpovidal'nist' (administratyvno-deliktne pravo): navch. posib. [Administrative responsibility (administratively deliktne right)]. Kyiv: Jurinkom Inter (in Ukrainian).
6. Kolpakov, V. K., Gordejev, V. V., Sopilko, I. M. tain. (2011) Procesual'nyj prymus v administratyvnij vidpovidal'nosti: Monografija [The judicial compulsion is in administrative responsibility]. Kharkiv jurydychnyj (in Ukrainian).
7. Shemshuchenko, Ju. S. (ed.) (2011) Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk [The Great encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: Vyd-vo «Jurydychna dumka» (in Ukrainian).
8. Kolomojec', T.O. (2011) Administratyvne pravo Ukrai'ny. Akademichnyj kurs: pidruchnyk [Administrative law of Ukraine]. Kyiv: JurinkomInter (inUkrainian).
9. Il'in, Ju. D. (2009) Novyjanglo-russkijirussko-anglijskijslovar'. Svyshe 100 000 terminov, sochetanij, jekvivalentov i znachenij. S transkripciej [The New English-Russian and Russian-English dictionary]. Moscow: Living language (in Russian).
10. Bill' pro prava ljudyny Spoluchenyh Shtativ Ameryky (1789 r.) [A bill is about human of the United States of America rights]. Available from: https://www.usainfo.com.ua/constitution/symbol/constitution [Accessed 28th March 2018].
11. Konvencija pro zahyst prav ljudyny i osnovopolozhnyh svobod: Zbirnyk zakonodavchyh aktiv: stanom na 21 bereznja 2014 roku (Vidpovidaje ofic. tekstovi) [The Convention is about defence of human rights and fundamental freedoms]. Kyiv: Alerta (in Ukrainian).
12. Kodeks administratyvnogo sudochynstva Ukrai'ny [The Code of the administrative legal proceeding of Ukraine]. Kyiv: Jurinkom Inter (in Ukrainian).
13. Kryminal'nyj kodeks Ukrai'ny: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopovnennjamy stanom na 13 chervn. 2013 roku (ofic. tekst) [The Criminal code of Ukraine]. Kyiv: PALYVODA A.V. (in Ukrainian).
14. Kryminal'nyj procesual'nyj kodeks Ukrai'ny (tekst) [The Criminal code of practice of Ukraine]. Kyiv: Centr uchbovoi'literatury (in Ukrainian).
15. ZakonUkrai'ny «Proprokuraturu»: uredakcii' zakonu No. 1697-VIIvid 14 zhovt. 2014 roku (ofic. tekst) [The law of Ukraine is «On the office of public prosecutor»]. Kyiv: PALYVODA A.V. (in Ukrainian).
16. Jeroshenko, O. (ed.) (2012) Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi' ukrai'ns'koi' movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Donetsk: TOV «Glorija Trejd» (in Ukrainian).
17. Zakon Ukrai'ny «Proprofesijni spilky i' hprava ta garantii' dijal'nosti»: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. Stanom na 15 ljut. 2013r.: (ofic. tekst) [The law of Ukraine is «On trade unions, their rights and guarantees of activity»]. Kyiv: PALYVODA A. V. (in Ukrainian).
18. Zakon Ukrai'ny «Pro ochyshhennja vlady» : chynne zakonodavstvo stanom na 16 zhovt. 2014r.: (ofic tekst) [The law of Ukraine is «On cleaning of power»]. Kyiv: PALYVODA A.V. (in Ukrainian).
19. Zakon Ukrai'ny «Pro zasudzhennja komunistychnogo ta nacional-socialistychnogo (nacysts'kogo) rezhymiv v Ukrai'ni ta zaboronu propagandy i'hn'oi' symvoliky» [The Law of Ukraine «On conviction communist and nacional-socialistical (nazi) modes in Ukraine and prohibition of propaganda of their symbolism»]. Kyiv: PALYVODA A.V. (in Ukrainian).
20. Pravyla dorozhn'ogo ruhu Ukrai'ny zi zminamy ta dopov. stanom na 14 kvitnja 2016 roku: (ofic. tekst)[The Rule travelling motion of Ukraine]. Kyiv: PALYVODA A.V. (in Ukrainian).
21. Zakon Ukrai'ny «Pro nacional'nu policiju» [The law of Ukraine is «On a national police»]. Sumy: TOV «VVP NOTIS» (in Ukrainian).
22. Zakon Ukrai'ny «Pro derzhavnu sluzhbu»: chynne zakonodavstvo z 01.05.2016 r.: (ofic. Tekst [The law of Ukraine is «On government service»]. Kyiv: PALYVODA A. V. (in Ukrainian).
23. Pro tovarystva z obmezhenoju ta dodatkovoju vidpovidal'nistju: Zakon Ukrai'ny (2018) [On societies with the limited and additional liability: Law of Ukraine]. Information from the Verkhovna Rada of Ukraine,13, 69 (in Ukrainian).
24. Kivalov, S. V., Bila, L. R. (2006) Administratyvne pravo Ukrai'ny: Navch.-metodych. posibnyk. 3-e vyd. pererobl. i dopovn [Administrative law of Ukraine]. Odesa: Jurydychna literatura (in Ukrainian).
25. Kodeks Ukrai'nypro administratyvni pravoporushennja: chynne zakonodavstvo iz zminamy ta dopov. na 24 bereznja 2017 roku: (ofic. tekst) [The Code of Ukraine is about administrative offences]. Kyiv: Alerta (inUkrainian).
26. Kruglov, V. A. (2017) Administrativnoe pravo Respubliki Belarus': Obshhaja chast': posobie [Administrative law of Republic Byelorussia]. Minsk: Amalfeja (in Russian).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2018. – № 894Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.