Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44682
Назва: Становлення теорії юридичної аргументації у період античності та римського права
Інші назви: The statement of the theory of legal argument in the period of antiquity and the roman law
Становление теории юридической аргументации во времена античности и римского права
Автори: Романова, Альона
Чорнобай, Олена
Romanova, Alyona
Chornobai, Olena
Романова, Алёна
Чорнобай, Елена
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Романова А. Становлення теорії юридичної аргументації у період античності та римського права / Альона Романова, Олена Чорнобай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 894, випуск 18. — С. 45–50. — (Теорія та філософія права).
Bibliographic description: Romanova A. The statement of the theory of legal argument in the period of antiquity and the roman law / Alyona Romanova, Olena Chornobai // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 894, випуск 18. — P. 45–50. — (Teoriia ta filosofiia prava).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 894, випуск 18, 2018
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 894, випуск 18
Дата публікації: 26-лют-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.12
Теми: юридична аргументація
софістика
логіка
риторика
силогізми
діалектика
суазорії
контроверсії
судові промови
аргументування
legal argumentation
sophistry
logic
rhetoric
syllogisms
dialectics
suazoria
controversy
court speeches
argumentation
юридическая аргументация
софистика
логика
риторика
силлогизмы
диалектика
суазории
контроверсии
судебные речи
аргументирование
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 45-50
Початкова сторінка: 45
Кінцева сторінка: 50
Короткий огляд (реферат): Схарактеризовано історію зародження теорії юридичної аргументації в філософії Давньої Греції, розкриваються передумови та причини її появи та розвиту. Проаналізовано софістику та її вплив на практику юридичної аргументації в античному судочинстві, внесок Платона та Аристотеля на формування загальних теоретичних основ аргументації, зокрема, у логіці та риториці, а також їх подальший розвиток та вдосконалення у римському праві (на основі поглядів Цицерона та Сенеки Старшого). Наголошується на тісному взаємозв’язку соціально-політичних процесів та змін у теорії та практиці юридичної аргументації.
The article describes the history of the origin of the theory of legal argument in the philosophy of Ancient Greece, reveals the preconditions and reasons for its appearance and development. The analysis of sophistry and its influence on the practice of legal argumentation in ancient legal proceedings, the contribution of Plato and Aristotle to the formation of general theoretical foundations of reasoning, in particular, in logic and rhetoric, as well as their further development and perfection in Roman law (based on the views of Cicero and Seneca of the Elder). It is emphasized on the close relationship between socio-political processes and changes in the theory and practice of legal argumentation.
В статье характеризуется история зарождения теории юридической аргументации в философии Древней Греции, раскрываются предпосылки и причины ее появления и развития. Анализируется софистика и ее влияние на практику юридической аргументации в античном судопроизводстве, вклад Платона и Аристотеля на формирование общих теоретических основ аргументации, в частности, в логике и риторике, а также их дальнейшее развитие и совершенствование в римском праве (на основе взглядов Цицерона и Сенеки Старшего). Отмечается тесная взаимосвязь социально-политических процессов и изменений в теории и практике юридической аргументации.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44682
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Романова А., Чорнобай О., 2018
Перелік літератури: 1. Вандишев В. М. Риторика і софістика в історико-філософському дискурсі: монографія. Суми: Вид-во СНАУ, 2015. 152 с.
2. Щербина О. Ю. Логічне моделювання та юридична аргументація. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія, 2014. № 1. С. 50–53.
3. Комаха Л. Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні: монографія. К.: Центр учбової літератури, 2015. 360 с.
4. Чорнобай О. Л. Софістика як дискурсивна практика правової аргументації Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки, 2016. № 845. С. 443–453.
5. Пащенко В. І., Пащенко Н. І. Антична література: підруч. 3-тє вид., стереотип. К.: Либідь, 2008. 718 с.
6. Юркевич О. М., Титов В. Д., Куцепал С. В. та ін. Юридична аргументація. Логічні дослідження: монографія; за заг. ред. О. М. Юркевич. 2-ге вид., переробл. та допов. Харків: Право, 2015. 336 с.
7. Платон. Софист (Феодор, Сократ, Чужоземециз Элеи, Теэтест). Платон. Сбор. соч.: в 4 т. Т. 2 / общ. ред. А. Ф. Лосева и др.; примеч. А. Ф. Лосева и А. А. ТахоГоди. Москва: Мысль, 1993. – С. 275–345.
8. Філософський енциклопедичний словник / ред. кол.: В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. Київ: Абрис, 2002. 744 с.
9. Аристотель. О софистических опровержениях. Аристотель. Соч.: в 4 т. Т. 2 / ред. З. Н. Микеладза. Москва: Мысль, 1978. С. 533–593.
10. Щербина О. Ю. Способи міркувань юристів країн романо-германського та англо-американського права. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія, 2010. № 98. С. 39–43.
11. Кондратюк В. В. Аргументація в нормативних контекстах: проблеми риторичної концепції аналізу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія, 2012. № 108. С. 25–28.
References: 1. Vandyshev V. M. Rytoryka i sofistyka v istoryko-filosofs'komu dyskursi [Rhetoric and Sophistry in Historical and Philosophical Discourse]: monohrafiya. Sumy: SNAU Publ, 2015. 152 p.
2. Shcherbyna O. Yu. Lohichne modelyuvannya ta yurydychna arhumentatsiya [Logical modeling and legal reasoning] Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Filosofiya. Politolohiya. 2014. No. 1. pp. 50–53.
3. Komakha L. H. Lohichni zasady arhumentatsiyi u filosofs'komu znanni [Logical principles of argumentation in philosophical knowledge]: monohrafiya. Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 2015. 360 p.
4. Chornobay O. L. Sofistyka yak dyskursyvna praktyka pravovoyi arhumentatsiyi [Sophistryas a discursive practice of legal argumentation]. Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika». Yurydychni nauky, 2016. No. 845. pp. 443–453.
5. Pashchenko V. I., Pashchenko N. I. Antychna literatura [Ancient literature]: pidruch. 3-tye vydannya, stereotyp. Kyyiv: Lybid', 2008. 718 p.
6. Yurkevych O. M., Tytov V. D., Kutsepal S. V. tain. Yurydychna arhumentatsiya. Lohichni doslidzhennya. [Legala rgumentation. Logical research]: monohrafiya; zazah. red. O. M. Yurkevych. 2-he vydannya, pererobl. tadopov. Kharkiv: Pravo, 2015. 336 p.
7. Platon. Sofist (Feodor, Sokrat, ChuzhozemecizJelei, Tejetest) [Platon. Sophist (Theodore, Socrates, Alienfrom Elea, Theetest)]. Platon. Sbor. soch.: v 4 t. T. 2 / obshh. red. A. F. Loseva i dr.; primech. A. F. Loseva i A. A. Taho Godi. Moskva : Mysl', 1993. pp. 275–345.
8. Filosofs'kyy entsyklopedychnyy slovnyk [Philosophical Encyclopedic Dictionary] / red. kol.: V. I. Shynkaruk (holova redkolehiyi) tain. Kyyiv: Abrys, 2002. 744 p.
9. Aristotel'. O sofisticheskiho proverzhenijah [Aristotel. About sophisticrefutations]. Aristotel'. Soch.: v 4 t. T. 2 / red. Z. N. Mikeladza. Moskva: Mysl', 1978. pp. 533–593.
10. Shcherbyna O. Yu. Sposoby mirkuvan'y urystiv krayin romano-hermans'koho ta anhlo-amerykans'koho prava [Ways of thinking of lawyers in the countries of Romano-Germanic and Anglo-American law.]. Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Filosofiya. Politolohiya, 2010. No. 98. pp. 39–43.
11. Kondratyuk V. V. Arhumentatsiya v normatyvnykh kontekstakh: problemy rytorychnoyi kontseptsiy i analizu [Argumentation in normativ econtexts: the problem of the rhetorical concept of analysis]. Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Filosofiya. Politolohiya, 2012. No. 108. pp. 25–28.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2018. – № 894Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.