Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44681
Назва: Особливості захисту європейським судом права людини не зазнавати катування та інших форм жорстокого поводження та покарання
Інші назви: Peculiarities of protection by the european court of human rights not to be subjected to torture and other forms of violent cruel, inhuman, or degrading treatment and punishment
Особенности защиты европейским судом права человека не испытывать пытки и других форм жестокого обращения и наказания
Автори: Цебенко, Соломія
Tsebenko, Solomiya
Цебенко, Соломия
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Цебенко С. Особливості захисту європейським судом права людини не зазнавати катування та інших форм жорстокого поводження та покарання / Соломія Цебенко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 894, випуск 18. — С. 38–44. — (Теорія та філософія права).
Bibliographic description: Tsebenko S. Peculiarities of protection by the european court of human rights not to be subjected to torture and other forms of violent cruel, inhuman, or degrading treatment and punishment / Solomiya Tsebenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 894, випуск 18. — P. 38–44. — (Teoriia ta filosofiia prava).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 894, випуск 18, 2018
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 894, випуск 18
Дата публікації: 26-лют-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: [341.231.14]
Теми: права людини
гідність людини
міжнародні акти
Європейський суд з прав людини
катування
нелюдське поводження
human rights
human dignity
international acts
European Court of Human Rights
torture
inhuman treatment
права человека
достоинство человека
международные акты
Европейский суд по правам человека
пытки
бесчеловечное обращение
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 38-44
Початкова сторінка: 38
Кінцева сторінка: 44
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано сферу дії статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. На підставі рішень Європейського суду з прав людини досліджено розмежування понять катування і нелюдське поводження. Звернено увагу на абсолютність статті 3 Конвенції, незалежно від обставин та ситуацій. Показано, що Суд під час вирішення питання чи певне поводження з особою є таким, що принижує гідність, бере до уваги те, з якою метою здійснювались такі дії. Однак порушення статті 3 Конвенції можливе і без такої мети. Показано приклади застосування практики Європейського суду з прав людини національними судами України.
The article analyzes the sphere of application for Article 3 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Based on the decisions of the European Court of Human Rights, the distinction between the concepts of torture and inhuman treatment has been researched. Attention is drawn to the absolute character of Article 3 of the Convention, regardless of circumstances or situations. It has been shown that the Court, when deciding whether a particular treatment of a person is degrading, takes into account the purpose for which such actions were carried out. However, a violation of Article 3 of the Convention is possible without such a purpose. Examples of the application of the European Court of Human Rights practice by the national courts of Ukraine are shown.
В статье проанализирована сфера действия статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. На основании решений Европейского суда по правам человека исследовано разграничения понятий пытки и бесчеловечное обращение. Обращено внимание на абсолютный характер статьи 3 Конвенции, независимо от обстоятельств и ситуаций. Показано, что Суд, при решении вопроса, относительно того или определенное поведение с лицом является унижающим достоинство, принимает во внимание то, с какой целью осуществлялись такие действия. Однако, нарушение статьи 3 Конвенции возможно и без такой цели. Показаны примеры применения практики Европейского суда по правам человека национальными судами Украины.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44681
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Цебенко С., 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68278877
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57531165
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55713195
Перелік літератури: 1. Загальна декларація прав людини: резолюція 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р., ООН. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
3. Крапивін Є. Заборона катувань та жорстокого поводження у діяльності української поліції. Права людини в діяльності української поліції, 2016. Науково-практичне видання / Упоряд. та ред. Крапивін Є. О. К.: Софія-А, 2017. 304 с.
4. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. К., 2015. 208 с.
5. Зайцев Ю. Стаття 3 Європейської конвенції з прав людини: специфіка тлумачення та застосування. Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. К.: Український Центр Правничих Студій, 2001. С. 11–18.
6. Лутковська В. Європейські стандарти заборони катування. Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. К.: Український Центр Правничих Студій, 2001. С. 5–9.
7. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Селмуні проти Франції» (AffaireSelmouni v. France) від 28.07.1999 р. Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. К.: Український Центр Правничих Студій, 2001. С. 67–106.
8. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Берктай проти Туреччини» (Affaire Berktay v. Turquie) від 01.03.2001 р. Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. К.: Український Центр Правничих Студій, 2001. C. 139–192.
9. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. 1071 с.
10. Назаров В. В. Право людини на повагу до її гідності : національні та міжнародні аспекти. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. Чернівці : Рута, 2008. С. 18–20. (Вип. 435: Правознавство).
11. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Прайс проти Сполученого Королівства» (Case of Price v. the United Kingdom) від 10.07.2001 р. Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. К.: Український Центр Правничих Студій, 2001. С. 107–122.
12. Хавронюк М. І., Гацелюк В. О. Законодавство України проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження і покарань. Науково-практичний коментар Київ: ВАІТЕ, 2014. 320 с.
13. Моніторінг незаконного насильства в міліції (2004–2015 рр.) / Кол. авт. Харків : Харківський інститут соціальних досліджень, 2015. 328 с.
14. Рішення у справі «Махмут Кайя проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. Від 28 березня 2000 р. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. 2000. № 2.
15. Вирок Дзержинського міського суду Донецької області від 15 серпня 2017 р., справа № 225/5572/16-к, судді: Челюбєєва Є. В, Ткач Г. В., Качаленко Є. В. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68278877.
16. Вирок Франківського районного суду м. Львова від 18 квітня 2016 року, справа № 465/6994/15к, суддя Лозинський Б. М. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57531165.
17. Вирок Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 23 лютого 2017 р., справа № 453/1194/16-к, головуючий суддя Грицай М. М. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55713195
References: 1. Zahalna deklaratsiia prav liudyny: rezoliutsiia 217 A (III) Heneralnoi Asamblei OON vid 10 hrudnia 1948 r. [The Universal Declaration of Human Rightson December 10, 1948.] URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
2. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava vid 16 hrudnia 1966 r. [The International Covenant on Civil and Political Rights on December 16, 1966.] URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
3. Krapyvin Ye. Zaborona katuvan ta zhorstokoho povodzhennia u diialnosti ukrainskoi politsii [Prohibition of torture and ill-treatment in the activities of the Ukrainian police]. Prava liudyny v diialnosti ukrainskoi politsii, 2016. Naukovo-praktychne vydannia. Human Rights in the Activities of the Ukrainian Police, 2016. Scientific and Practical Edition, Kyiv, Sofiia-APubl, 2017, 304 p.
4. Fulei T. I. Zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny pry zdiisnenni pravosuddia: Naukovo-metodychnyi posibnyk dlia suddiv [Application of the practice of the European Court of Human Rights in the administration of justice: Scientific and methodical manual for judges]. 2-he vyd. vypr., dopov. Kyiv, 2015, 208 p.
5. Zaitsev Yu. Stattia 3 Yevropeiskoi konventsii z prav liudyny: spetsyfika tlumachennia ta zastosuvannia [Article 3 of the European Convention on Human Rights: Specificity of Interpretation and Use]. Zaborona katuvannia. Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Ukrainskyi Tsentr Pravnychykh Studii, 2001. pp. 11–18.
6. Lutkovska V. Yevropeiski standarty zaborony katuvannia [European standards for the prohibition of torture]. Zaborona katuvannia. Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Ukrainskyi Tsentr Pravnychykh Studii, 2001. pp. 5–9.
7. Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi «Selmuni proty Frantsii» on July 28, 1999. [The Judgment of the European Court of Human Rights in the case Affaire Selmouni v. France]. Zaborona katuvannia. Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Ukrainskyi Tsentr Pravnychykh Studii, 2001, pp. 67–106.
8. Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi «Berktai proty Turechchyny» on March 01, 2001. [The Judgment of the European Court of Human Rights in the case Affaire Berktay v. Turquie]. Zaborona katuvannia. Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Ukrainskyi Tsentr Pravnychykh Studii, 2001. pp.139–192.
9. De Sal'via M. Precedenty Evropejskogo suda po pravam cheloveka. Rukovodjashhie principy sudebnoj praktiki, otnosjashhiesja k Evropejskoj konvencii o zashhite prav cheloveka i osnovnyh svobod: sudebnaja praktika s 1960 po 2002 r., [Precedents of the European Court of Human Rights. Judicial Practice Guidelines Related to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Judicial Practice from 1960 to 2002], SPb.: Yuryd. tsentr Press, 2004. 1071 p.
10. Nazarov V. V. Pravo lyudyny na povahu do yiyi hidnosti : natsional'ni ta mizhnarodni aspekty [The right to respect for his dignity, national and international aspects]. Naukovyy visnyk Chernivets'koho universytetu – Scientific Bulletin of Chernivtsi University, 2008, Vol. 435, pp. 18–20.
11. Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi «Prais proty Spoluchenoho Korolivstva» on July 10, 2001. [The Judgment of the European Court of Human Rights in the case of Price v. the United Kingdom]. Zaborona katuvannia. Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Ukrainskyi Tsentr Pravnychykh Studii, 2001. pp. 107–122.
12. Zakonodavstvo Ukrainy proty katuvan ta inshykh zhorstokykh, neliudskykh abo takykh, shcho prynyzhuiut hidnist vydiv povodzhennia i pokaran. Naukovo-praktychnyi komentar. Redkol.: Khavroniuk M. I., Hatseliuk V. O. [The legislation of Ukraine against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Scientific and Practical Commentary], Kyiv: VAITE Publ, 2014. 320 p.
13. Monitorinh nezakonnoho nasylstva v militsii (2004–2015 rr.): Kol. avt. [Monitoring of Unlawful Violence in the Militia (2004–2015years)]. Kharkiv, Kharkivskyi instytut sotsialnykh doslidzhenPubl [Kharkiv Institute of Social Research], 2015. 328 p.
14. Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi «Makhmut Kaiia proty Turechchyny» on March 28, 2000. [The Judgment of the European Court of Human Rights in the case of Mahmut Kaya v. Turkey]. Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Rishennia. Komentari, 2000. No. 2.
15. Vyrok Dzerzhynskoho miskoho sudu Donetskoi oblastim on August 15, 2017. sprava [case number] No. 225/5572/16-k, suddi: Cheliubieieva Ye. V, Tkach H. V., Kachalenko Ye. V. [The verdict of the Dzerzhinsky City Court of Donetsk region]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68278877.
16. Vyrok Frankivskoho raionnoho sudu m. Lvovaon April 18, 2016. sprava [case number] No. 465/6994/15k, suddia Lozynskyi B. M. [The verdict of the Frankivsk District Court of Lviv]. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57531165.
17. Vyrok Stryiskoho miskraionnoho sudu Lvivskoi oblastion 23 February, 2017.sprava [case number] No. 453/1194/16-k, holovuiuchyi suddia [presiding judge] Hrytsai M. M. [The verdict of the Stryi city court of Lviv region]. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55713195.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2018. – № 894Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.