Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44680
Назва: Теорія спроможностей надприродних таїнств церкви
Інші назви: Theory of capacities of the perfect circulations of the church
Теория возможностей сверхь естественного таинства церквы
Автори: Сливка, Степан
Slyvka, Stepan
Сливка, Степан
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Сливка С. Теорія спроможностей надприродних таїнств церкви / Степан Сливка // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 894, випуск 18. — С. 31–37. — (Теорія та філософія права).
Bibliographic description: Slyvka S. Theory of capacities of the perfect circulations of the church / Stepan Slyvka // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 894, випуск 18. — P. 31–37. — (Teoriia ta filosofiia prava).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 894, випуск 18, 2018
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 894, випуск 18
Дата публікації: 26-лют-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.12
Теми: чесноти
таїнства
трансцендентне право
метаантропологічний вимір
традиції
мораль
буденне
граничне
позаграничне
virtues
sacraments
transcendental law
meta-anthropological dimension
traditions
morality
ordinary
ultimate
marginal
добродетели
таинства
трансцендентное право
метаантропологичний измерение
традиции
мораль
обычное
предельное
позаграничне
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 31-37
Початкова сторінка: 31
Кінцева сторінка: 37
Короткий огляд (реферат): Досліджено теорію спроможностей надприродних таїнств Церкви. Основну увагу зосереджено на характеристиці християнських чеснот і таїнств. Християнські чесноти отримує людина, заради неї і здійснюються всі таїнства, які є догмою. Моральне обґрунтування догмата кожного таїнства формує індивідуальне розуміння природного і надприродного права та, відповідно, онтологічну поведінку
The article explores the theory of the possibilities of the supernatural ordinances of the Church. The main focus is on characterizing Christian virtues and sacraments. Christian virtues are received by man, for her sake, and all the sacraments are realized, which are dogma. Moral justification of the dogma of each sacrament forms an individual understanding of natural and supernatural law and, accordingly, ontological behavior.
В статье исследованы теорию возможностей сверхъестественных таинств Церкви. Основное внимание сосредоточено на характеристике христианских добродетелей и таинств. Христианские добродетели получает человек, ради нее и осуществляются все таинства, которые являются догмой. Нравственное обоснование догмата каждого таинства формирует индивидуальное понимание естественного и сверхъестественного права и, соответственно, онтологическую поведение.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44680
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Сливка С., 2018
Перелік літератури: 1. Ісіченко Ігор, архієп. Зустрічі на життєвій дорозі: Популярний катехизис для молоді Львів; Х. : Святогорець, 2013.144 с.
2. Макарий (Булгаков), митроп. Православно-догматическое богословие : у 2 т. К.: Общество любителей правосл. л-ры, 2006. Т. 2. 674 с.
3. Малиновский Н., прот. Очерк православного догматического богословия : у 2 т. Вологда : Типография Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1912. Т. 2. 351 с.
4. Михалицын П. Е. Православие. Энциклопедия верующего. Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2011. 240 с.
5. Філософський енциклопедичний словник / за ред. В. І. Шинкарука. К.: Абрис, 2002. 744 с.
References: 1. Isichenko Ihor, arkhiiep. Zustrichi na zhyttievii dorozi: Populiarnyi katekhyzys dlia molodi [Meetings on the road of life: A popular catechism for young people]. L'viv ; Kh. : Sviatohorets', 2013. 144 р.
2. Makarij (Bulgakov), mitrop. Pravoslavno-dogmaticheskoe bogoslovie [Orthodox-dogmatic theology] : u 2 t. Kiev : Obshhestvoljubitelejpravosl. l-ry, 2006. T. 2. 674 р.
3. Malinovskij N., prot. Ocherk pravoslavnogo dogmaticheskogo bogoslovija [Essay on Orthodox dogmatic theology] : u 2 t. Vologda : Tipografija Sv.-Tr. Sergievoj Lavry, 1912. T. 2. 351 р.
4. Mihalicyn P. E. Pravoslavie. Jenciklopedija verujushhego [Orthodoxy. Encyclopedia of the believer] Har'kov : Knizhnyj Klub «Klub Semejnogo Dosuga», 2011. 240 р.
5. Filosofs'kyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical Encyclopedic Dictionary] / za red. V. I. Shynkaruka. K. : Abrys, 2002. 744 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2018. – № 894Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.