Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44675
Назва: Інститут адміністративної відповідальності: проблеми та перспективи розвитку
Інші назви: Institute of administrative responsibility: problems and prospects of development
Институт административной ответственности: проблемы и перспективы развития
Автори: Комарницька, Ірина
Komarnytska, Iryna
Комарницькая, Ирина
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Комарницька І. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми та перспективи розвитку / Ірина Комарницька // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 894, випуск 18. — С. 165–170. — (Конституційне та міжнародне право).
Bibliographic description: Komarnytska I. Institute of administrative responsibility: problems and prospects of development / Iryna Komarnytska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 894, випуск 18. — P. 165–170. — (Konstytutsiine ta mizhnarodne pravo).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 894, випуск 18, 2018
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 894, випуск 18
Дата публікації: 26-лют-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.92
342.7
Теми: адміністративна відповідальність
адміністративні проступки
державно-правове реагування
інститут адміністративної відповідальності
Криміналь- ний кодекс України
покарання
administrative responsibility
administrative violations
state and legal response
institute of administrative responsibility
Criminal Code of Ukraine
punishment
административная ответственность
административные проступки
государственно-правовое реагирование
институт административной ответственности
Уголовный кодекс Украины
наказание
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 165-170
Початкова сторінка: 165
Кінцева сторінка: 170
Короткий огляд (реферат): Розглянуто сучасну сутність сприйняття інституту адміністративної відповідаль- ності, проаналізовано окремі погляди учених щодо поняття та ознак адміністративної відповідальності. Досліджено окремі проблеми трансформації адміністративної відпові- дальності та висловлено пропозиції удосконалення чинного адміністративного законо- давства щодо адміністративної відповідальності та можливостей його застосування.
The article considers the modern essence of the perception of the institution of administrative responsibility, analyzes individual views of scientists on the concept and signs of administrative responsibility. Some problems of the transformation of administrative responsibility are analyzed and proposals are made to improve the current administrative legislation on administrative responsibility and the possibilities for its application.
В статье рассматривается современная сущность восприятия института админист- ративной ответственности, анализируются отдельные взгляды ученых относительно понятия и признаков административной ответственности. Проанализированы отдель- ные проблемы трансформации административной ответственности и высказываются предложения совершенствования действующего административного законодательства об административной ответственности и возможностей его применения.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44675
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Комарницька І., 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
Перелік літератури: 1. Ящук О. Законодавство України про адміністративну відповідальність: сучасний стан і перспективні положення його розвитку. Юридична наука. 2011. № 2. С. 150–154.
2. Гуржій Т. О. Перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства України. Адміністративне право і процес. № 3(9). 2014. С. 156–168.
3. Лук’янець Д. М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, 2007. 43 с.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: Закон України від 14 липня 2015 року № 596-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 39. Ст. 372.
6. Гоэн О. Основные начала административного права: французское право. Основные начала российского и французского права. М., 2012. С. 104–121.
7. Грищук Н. Історико-правовий генезис інституту адміністративної відповідальності: порів- няльно-правові аспекти. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 12. С. 111–115.
8. Огороднікова І. Міжнародний досвід регулювання відносин, що виникають у процесі реалізації заходів адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2011. №1 (52). С. 236–242.
References: 1. Yashchuk O. Zakonodavstvo Ukrainy pro administratyvnu vidpovidalnist: suchasnyi stan i perspektyvni polozhennia yoho rozvytku. [The legislation of Ukraine on administrative responsibility: the current state and perspective provisions of its development]. Yurydychna nauka. 2011. No. 2. S. 150–154.
2. Hurzhii T. O. Perspektyvy rozvytku administratyvno-deliktnoho zakonodavstva Ukrainy.[Prospects for the development of administrative and tortious legislation of Ukraine]. Administratyvne pravo i protses. No. 3 (9). 2014. S. 156–168.
3. Lukianets D. M. Rozvytok instytutu administratyvnoi vidpovidalnosti: kontseptualni zasady ta problemy pravorealizatsii: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora yuryd. nauk: spets. 12.00.07. Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo.[Development of the Institute of Administrative Responsibility: Conceptual Principles and Problems of Realization: Author’s Resume. dis for obtaining sciences. doctor’s degree law. Sciences: special 12.00.07. Administrative law and process; finance law; information law]. K: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 2007. 43 s.
4. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 07.12.1984. [Code of Ukraine on Administrative Offenses of December 7, 1984]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy»/VR Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
5. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia rehuliuvannia vidnosyn u sferi zabezpechennia bezpeky dorozhnoho rukhu : Zakon Ukrainy. [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving Regulating Relations in the Field of Road Traffic Safety: The Law of Ukraine] vid 14 lypnia 2015 roku No. 596-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2015. No. 39. St. 372.
6. Hoеn O. Osnovnыe nachala admynystratyvnoho prava: frantsuzskoe pravo. [Basic principles of administrative law: French law.] Osnovnыe nachala rossyiskoho y frantsuzskoho prava. M., 2012. S. 104–121.
7. Hryshchuk N. Istoryko-pravovyi henezys instytutu administratyvnoi vidpovidalnosti: porivnialno-pravovi aspekty. [Historical and legal genesis of the institute of administrative responsibility: comparative legal aspects]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2012. No. 12. S. 111–115.
8. Ohorodnikova I. Mizhnarodnyi dosvid rehuliuvannia vidnosyn, shcho vynykaiut u protsesi realizatsii zakhodiv administratyvnoi vidpovidalnosti za pravoporushennia v sferi opodatkuvannia. [International experience in the regulation of relations arising in the process of implementing administrative liability measures for tax offenses]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo). 2011. No. 1 (52). S. 236–242.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2018. – № 894Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.