Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44673
Назва: Цивільний відповідач у кримінальному провадженні
Інші назви: Civil responsible in criminal proceedings
Гражданский ответчик в уголовном производстве
Автори: Сорока, Світлана
Римарчук, Галина
Soroka, Svitlana
Rimarchuk, Galina
Сорока, Светлана
Римарчук, Галина
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Сорока С. Цивільний відповідач у кримінальному провадженні / Світлана Сорока, Галина Римарчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 894, випуск 18. — С. 148–153. — (Кримінальне право та процес).
Bibliographic description: Soroka S. Civil responsible in criminal proceedings / Svitlana Soroka, Galina Rimarchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 894, випуск 18. — P. 148–153. — (Crimeainalne pravo ta protses).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 894, випуск 18, 2018
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 894, випуск 18
Дата публікації: 26-лют-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.1
Теми: кримінальне провадження
цивільний відповідач
правовий статус
criminal proceedings
civil defendant
legal status
уголовное производство
гражданский ответчик
правовой статус
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 148-153
Початкова сторінка: 148
Кінцева сторінка: 153
Короткий огляд (реферат): Розглянуто питання, пов’язані із з’ясуванням деяких аспектів правового статусу цивільного відповідача як учасника (суб’єкта) кримінального провадження. Участь осіб у кримінальному провадженні потребує чіткого знання прав та обов’язків кожного учасника цих відносин, зокрема і цивільного відповідача. Визначено, що цивільний відповідач є самостійним учасником кримінального процесу, який відповідно до свого статусу має мати права та обов’язки, які мають бути безпосередньо визначені кримі- нальним процесуальним законодавством. Запропоновано зміни до чинного криміналь- ного процесуального законодавства.
The article deals with issues related to elucidation of some aspects of the legal status of a civil defendant as a participant (subject) of criminal proceedings. The participation of persons in criminal proceedings requires a clear knowledge of the rights and obligations of each participant in these relations, since within the framework of this proceeding activity is carried out which may result in bringing the person to criminal liability that will result in a certain restriction of his rights and freedoms. A person who is liable for compensation for damage in a criminal proceeding is a civil defendant who has the responsibility to be responsible for the claims brought by the plaintiff within the limits and in the circumstances determined by the procedural law. Thus, a civilian defendant as a party to a criminal proceeding is a person who is defending himself and being involved in answering a claim made by the plaintiff. It is determined that the civil defendant is an independent participant in the criminal process, who, according to his status, should have rights and obligations that must be directly determined criminal procedural law. Proposed changes to the existing criminal procedural legislation.
В статье рассмотрены вопросы, связанные с выяснением некоторых аспектов правового статуса гражданского ответчика как участника (субъекта) уголовного производства. Участие лиц в уголовном производстве требует четкого знания прав и обязанностей каждого учасника этих отношений, в том числе и гражданського ответчика. Определено, что гражданський ответчик является самостоятельным учасником уголовного процесса, согласно своему статусу обязан иметь права и обязанности, которые должны бать непосредственно определены уголовным процессуальным законодательством. Предложены изменения в действующем уголовном процессуальном законодательстве.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44673
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Сорока С., Римарчук Г., 2018
Перелік літератури: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року № 4651-VI. Офіційний вісник України. 2012. № 37. Ст. 11.
2. Рішення Конституційного Суду України: від 30.01.2003 р., № 3-рп/2003. Офіційний вісник України. 2003. № 6. Ст. 245.
3. Рибалка О. В. Проблемні аспекти статусу цивільного відповідача як суб’єкта доказування у кримінальному провадженні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Серія «Юриспруденція», 2013. № 6-3. Т. 2. С. 116–118.
4. Остапенко С. І. Суб’єкти матеріальної відповідальності в кримінальному процесі. Судова апеляція, 2008. № 3. С. 29–34.
5. Кравченко Н. С. Участь цивільного відповідача в доказуванні цивільного позову. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 2015. № 2. С. 125–135.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. X.: Одіссей, 2013. 1104 с.
7. Коваленко Л. Б. Цивільний позивач та цивільний відповідач як суб’єкти доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», 2016. № 36(2). С. 138–141.
References: 1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13.04.2012 roku [The Criminal Procedural Code of Ukraine dated April 13, 2012] No. 4651-VI. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2012. No. 37. St. 11.
2. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy: vid 30.01.2003r.[Decision of the Constitutional Court of Ukraine: dated January 30, 2003] No. 3-rp/2003. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2003. No. 6. St. 245.
3. Rybalka O. V. Problemni aspekty statusu tsyvilnoho vidpovidacha yak subiekta dokazuvannia u kryminalnomu provadzhenni. [Problematic aspects of the status of a civil defendant as a subject of evidence in a criminal proceeding] Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu: Seriia «Iurysprudentsiia», 2013. No. 6-3. T. 2. S. 116–118.
4. Ostapenko S. I. Sub`iekty materialnoi vidpovidalnosti v kryminalnomu protsesi. [Subjects of material liability in criminal proceedings] Sudova apeliatsiia, 2008. No. 3. S. 29–34.
5. Kravchenko N. S. Uchast tsyvilnoho vidpovidacha v dokazuvanni tsyvilnoho pozovu.[Participation of the civil defendant in proving a civil action]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, 2015. No. 2. S. 125–135.
6. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar [Criminal Procedural Code of Ukraine: scientific and practical commentary] / Vidp. red.: S. V. Kivalov, S. M. Mishchenko, V. Yu. Zakharchenko. X.: Odissei, 2013. 1104 s.
7. Kovalenko L. B. Tsyvilnyi pozyvach ta tsyvilnyi vidpovidach yak subiekty dokazuvannia u kryminalnykh provadzhenniakh shchodo zlochyniv proty vlasnosti. [Civil plaintiff and civil defendant as subjects of evidence in criminal proceedings against property offenses] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pravo», 2016. No. 36(2). S. 138–141.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2018. – № 894Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.