Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44672
Назва: Юридичні помилки в кримінальному законодавстві: проблеми криміналізації та декриміналізації
Інші назви: Legal mistakes in criminal legislation: problems of criminalization and decriminalization
Юридические ошибки в уголовном законодательстве: проблемы криминализации и декриминализации
Автори: Мартьянова, Тамара
Martjanova, Tamara
Мартьянова, Тамара
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Мартьянова Т. Юридичні помилки в кримінальному законодавстві: проблеми криміналізації та декриміналізації / Тамара Мартьянова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 894, випуск 18. — С. 142–147. — (Кримінальне право та процес).
Bibliographic description: Martjanova T. Legal mistakes in criminal legislation: problems of criminalization and decriminalization / Tamara Martjanova // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 894, випуск 18. — P. 142–147. — (Crimeainalne pravo ta protses).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 894, випуск 18, 2018
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 894, випуск 18
Дата публікації: 26-лют-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.228
Теми: юридична помилка
правотворча помилка
криміналізація
декри- міналізація
кримінальна політика
підстава звільнення від кримінальної відпові- дальності
законодавча техніка
legal error
law-making error
criminalization
decriminalization
criminal policy
grounds for exemption from criminal liability
legislative machinery
юридическая ошибка
правотворческая ошибка
криминали- зация
декриминализация
уголовная политика
основание освобождения от уголовной ответственности
законодательная техника
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 142-147
Початкова сторінка: 142
Кінцева сторінка: 147
Короткий огляд (реферат): Досліджено кримінально-правове закріплення норм про юридичну помилку у кри- мінальному законодавстві України. Проаналізовано ці норми за певними критеріями та зроблено узагальнені висновки. Наголошено, що техніко-юридичні правотворчі помилки слугують вагомим аргументом на користь необхідності проведення істотного реформування або модернізації кримінального законодавства, виправлення допущених помилок. В основі цих реформ має бути справді нова, науково обґрунтована, яка відповідає сучасним кримінальним викликам, концепція кримінальної та кримінально- правової політики.
The article is devoted to the investigation of the criminal law enforcement of the norms on the legal error in the criminal legislation of Ukraine. The analysis of these norms was carried out according to certain criteria and generalized conclusions were drawn. It is noted that technical and legal law-making mistakes serve as a weighty argument in favor of the need for substantial reform or modernization of criminal legislation, correction of mistakes made. At the heart of these reforms must be a truly new, scientifically sound, which corresponds to contemporary criminal challenges, the concept of criminal and criminal-legal policy.
Статья посвящена исследованию уголовно-правового закрепления норм о юридической ошибке в уголовном законодательстве Украины. Проведен анализ этих норм по определенным критериям и сделано обобщенные выводы. Отмечено, что технико-юридические правотворческие ошибки служат весомым аргументом в пользу необходимости проведения существенного реформирования или модернизации уголов- ного законодательства, исправления допущенных ошибок. В основе этих реформ должна лежать действительно новая, научно обоснованная, которая соответствует современным уголовным вызовам, концепция уголовной и уголовно-правовой политики.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44672
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Мартьянова Т., 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://pjv.at.ua/vypusk1/Visnyk_2011_1/Kuchera.pdf
Перелік літератури: 1. Баранов В. М. Истинность норм советского права. Саратов, 1989. 400 с.
2. Шутак І. Д. Юридична техніка: курс лекцій. Івано-Франківськ: Лабораторія акад. дослідж. правового регулювання та юрид. техніки; Дрогобич: Коло, 2015. 228 с.
3. Сырых В. М. Теория государства и права. М., 2005.
4. Лукашева А. В. Законотворческие ошибки. Гражданин и право. 2000. № 3. С. 36–52.
5. Подорожна Т. С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції : монографія. Львів: ПАІС, 2009. 196 с.
6. Фаткуллина М. Б. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве: проблемы квалификации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001.
7. Фріс П. Л. Криміналізація і декриміналізація у кримінально-правовій політиці. Вісник Асоціації кримінального права України.2014. № 1 (2). С. 19–28.
8. Демидова Л. М. Криміналізація заподіяння майнової шкоди: поняття, підстави та їх види.Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Х., 2009. Вип. 18. С. 53–65.
9. Кауфман М. А. Опринципе беспробельности закона и неизбыточности запрета в уголовном праве. Уголовное право. 2003. № 4. С. 36–38.
10. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. К.; Х.: Юрінком Інтер–Право, 2001. 416 с.
11. Кучера А. В. Помилкиу праві: помилки, які допускають особи при вчиненні посягань. URL: http://pjv.at.ua/vypusk1/Visnyk_2011_1/Kuchera.pdf.
12. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : учеб. пособие / под ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. М. : Омега-Л ; Ин-т междунар. права и экономики им. А. С. Грибоедова, 2003. 576 с.
13. Марітчак Т. М. Помилки у кваліфікації злочинів як предмет судового реагування: поняття, види та процесуальні способи усунення. Право України. 2002. №10. С. 40–42.
References: 1. Baranov V. M. Ystynnost norm sovetskoho prava. [The truth of the norms of Soviet law] Saratov, 1989. 400 s.
2. Shutak I. D. Yurydychna tekhnika: kurs lektsii. [Law machinery: course of lectures.] Ivano- Frankivsk : Laboratoriia akad. doslidzh. pravovoho rehuliuvannia ta yuryd. tekhniky; Drohobych: Kolo, 2015. 228 s.
3. Syrykh V. M. Teoryia hosudarstva y prava. [The theory of state and law]. M., 2005.
4. Lukasheva A. V. Zakonotvorcheskye oshybky.[Legitimate mistakes] Hrazhdanyn y pravo. 2000. No. 3. S. 36–52.
5. Podorozhna T. S. Zakonodavchi definitsii: poniattia, struktura, funktsii: monohrafiia.[Legislative definitions: concept, structure, functions: monograph]. Lviv: PAIS, 2009. 196 s.
6. Fatkullyna M. B. Yurydycheskye y faktycheskye oshybky v uholovnom prave: problemы kvalyfykatsyy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk.[Legal and factual mistakes in criminal law: problems of qualification: author's abstract. dis ... Candidate lawyer sciences]. Ekaterynburh, 2001.
7. Fris P. L. Kryminalizatsiia i dekryminalizatsiia u kryminalno-pravovii politytsi. [Criminalization and decriminalization in criminal law.] Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy. 2014. No. 1 (2). S. 19–28.
8. Demydova L. M. Kryminalizatsiia zapodiiannia mainovoi shkody: poniattia, pidstavy ta yikh vydy.[Criminalization of causing property damage: concept, grounds and their types.] Pytannia borotby zi zlochynnistiu : zb. nauk. pr.Kh., 2009. Vyp. 18. S. 53–65.
9. Kaufman M. A. O pryntsype besprobelnosty zakona y neyzbыtochnosty zapreta v uholovnom prave. Uholovnoe pravo. [On the principle of the unprofitability of the law and the non-exhaustion of the prohibition in criminal law] 2003. No. 4. S. 36–38.
10. Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna: pidruchnyk [Criminal Law of Ukraine. General part: tutorial] / za red. M. I. Bazhanova, V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsiia. K.; Kh.: Yurinkom Inter – Pravo, 2001. 416 s.
11. Kuchera A. V. Pomylky u pravi: pomylky, yaki dopuskaiut osoby pry vchynenni posiahan. [Errors in law: mistakes made by a person in committing an attack]. URL: http://pjv.at.ua/vypusk1/Visnyk_2011_1/Kuchera.pdf.
12. Uholovnoe pravo zarubezhnыkh hosudarstv. Obshchaia chast : ucheb. Posobye [Criminal law of foreign states. The general part: study. allowance] / pod red. y s predysl. Y. D. Kozochkyna. M.: Omeha-L; Yn-t mezhdunar. prava y эkonomyky ym. A. S. Hryboedova, 2003. 576 s.
13. Maritchak T. M. Pomylky u kvalifikatsii zlochyniv yak predmet sudovoho reahuvannia: poniattia, vydy ta protsesualni sposoby usunennia. [Mistakes in the classification of crimes as a subject of judicial response: the concept, types and procedural methods of elimination.]. PravoUkrainy. 2002. No. 10. S. 40–42.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2018. – № 894Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.