Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44671
Назва: Питання попередження злочинності щодо мігрантів у рішеннях XII Конгресу Організації Об’єднаних Націй з питань боротьби зі злочинністю та кримінального правосуддя 2010 р.
Інші назви: The issue of crime prevention in relation to migrants in the decisions of the 12th united nations congress on combating crime and criminal justice 2010
Вопросы предупреждения преступности в отношении мигрантов в решениях XII Конгресса Организации Объединенных Наций по вопросам борьбы с преступностью и уголовного правосудия 2010 г.
Автори: Марисюк, Костянтин
Слотвінська, Наталія
Marysyuk, Kostyantyn
Slotvinska, Nataliya
Марисюк, Костянтин
Слотвинская, Наталия
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Марисюк К. Питання попередження злочинності щодо мігрантів у рішеннях XII Конгресу Організації Об’єднаних Націй з питань боротьби зі злочинністю та кримінального правосуддя 2010 р. / Костянтин Марисюк, Наталія Слотвінська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 894, випуск 18. — С. 137–141. — (Кримінальне право та процес).
Bibliographic description: Marysyuk K. The issue of crime prevention in relation to migrants in the decisions of the 12th united nations congress on combating crime and criminal justice 2010 / Kostyantyn Marysyuk, Nataliya Slotvinska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 894, випуск 18. — P. 137–141. — (Crimeainalne pravo ta protses).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 894, випуск 18, 2018
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 894, випуск 18
Дата публікації: 26-лют-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.82
Теми: мігрант
злочин
винний
конгрес
покарання
жертва
переслідування
migrant
crime
guilty
congress
punishment
victim
persecution
мигрант
преступление
виновный
конгресс
наказание
жертва
преследования
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 137-141
Початкова сторінка: 137
Кінцева сторінка: 141
Короткий огляд (реферат): 2010 року в м Салвадор (Бразилія) відбувся XII Конгрес Організації Об’єднаних Націй з питань боротьби зі злочинністю та кримінального правосуддя. У порядку денному для обговорення було вісім питань, серед яких і питання, що стосувались заходів кримінального правосуддя щодо боротьби з незаконним ввезенням мігрантів і торгівлею людьми і зв’язку з транснаціональною організованою злочинністю, а також заходів із попередження злочинності та кримінальному правосуддю в боротьбі з насильством щодо мігрантів, робітників-мігрантів та членів їхніх сімей. Підсумковим документом Конгресу стала Салвадорська декларація про комплексні стратегії для відповіді на глобальні виклики: системи попередження злочинності та кримінального правосуддя і їхній розвиток у світі, що змінюється. Салвадорська декларація також вказувала на необхідність державам-учасницям розглянути питання про прийняття і здійснення ефективних заходів щодо попередження незаконного ввезення мігрантів, переслідування й покарання за нього, а також забезпечити права незаконно ввезених мігрантів відповідно до Протоколу проти незаконного ввезення мігрантів сушею, морем і повітрям, що доповнює Конвенцію організації Об’єднаних Націй проти транснаціо- нальної організованої злочинності, а також пропонувала державам-учасницям негайно вжити заходів, щоб включити до міжнародних стратегій і норм у галузі попередження злочинності заходи щодо попередження злочинів, пов’язаних з насильством щодо мігрантів, а також насильством на ґрунті расизму, ксенофобії та аналогічних форм нетерпимості, а також переслідуванню і покаранню за їх вчинення.
In 2010, the 12th United Nations Congress on Combating Crime and Criminal Justice was held in Salvador, Brazil. The agenda for the discussion included eight issues, among them issues related to criminal justice measures to combat the smuggling of migrants and trafficking in human beings and links to transnational organized crime, as well as crime prevention and criminal justice measures to combat violence against migrants, migrant workers and members of their families. The final document of the Congress was the Salvador Declaration on Integrated Strategies for responding to global challenges: crime prevention and criminal justice systems and their development in a changing world. Among other things, the Salvadoran Declaration pointed to the need for States parties to consider adopting and implementing effective measures to prevent, prosecute and punish illegal immigrants, as well as to ensure the rights of smuggled migrants in accordance with the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and also invited States Parties to take immediate measures to include in international strategies and norms in the field of crime prevention, measures to prevent crimes related to violence against migrants, as well as violence on the grounds of racism, xenophobia and similar forms of intolerance, as well as prosecution and punishment for their commission.
В 2010 г. в г. Салвадор (Бразилия) состоялся XII Конгресс Организации Объе- диненных Наций по вопросам борьбы с преступностью и уголовного правосудия. В повестку дня для обсуждения было включено 8 вопросов, среди которых были и вопросы, касающиеся мер уголовного правосудия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми и связи с транснациональной организованной преступностью, а также мер предупреждения преступности и уголовного правосудия в борьбе с насилием в отношении мигрантов, рабочих-мигрантов и членов их семей. Итоговым документом Конгресса стала Салвадорская декларация о комплексных стратегии для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире. Среди прочего, Салвадорская декларация указывала на необходимость государствам-участникам рассмотреть вопрос о принятии и осуществлении эффективных мер по предупреждению незаконного ввоза мигрантов, преследования и наказания за него, а также обеспечить права незаконно ввезенных мигрантов в соответствии с Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,а также предлагала государствам-участницам немедленно принять меры, с тем чтобы включить в международных стратегий и норм в области предупреждения преступности меры по предупреждению преступлений, связанные с насилием в отношении мигрантов, а также насилием на почве расизма, ксенофобии и аналогичных форм нетерпимости, а также преследования и наказания за их совершение.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44671
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Марисюк К., Слотвінська Н., 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.un.org/en/conf/crimecongress2010/pdf/pr100419-1.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2010/April/crime-congress-wraps-up-with-salvador-declaration.ht
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2010/April/crime-congress-wraps-up-with-salvadordeclaration.ht
Перелік літератури: 1. Salvador Declaration Calls for Criminal Justice Reform to Safeguard Human Rights, Security and Development. URL: http://www.un.org/en/conf/crimecongress2010/pdf/pr100419-1.pdf (дата звернення: 07.04.2018).
2. Crime Congress wraps up with 'Salvador Declaration'. URL: http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2010/April/crime-congress-wraps-up-with-salvador-declaration.ht ml(дата звернення: 11.03.2018).
3. Волеводз А., Тарасенко С. Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. М.: Юрлитинформ. 2011. 59 с.
4. Доклад о работе Двенадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Салвадор, Бразилия, 12–19 апреля 2010 г. Салвадор : Издание Организации Объединенных Наций. 2010. 105 с.
5. Сальвадорская декларация о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире. Салвадор: Издание Организации Объединенных Наций. 2010. 14 с.
References: 1. Salvador Declaration Calls for Criminal Justice Reform to Safeguard Human Rights, Security and Development. Availableat: http://www.un.org/en/conf/crimecongress2010/pdf/pr100419-1.pdf (accessed 07.04.2018).
2. Crime Congress wraps up with 'Salvador Declaration'. Availableat: http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2010/April/crime-congress-wraps-up-with-salvadordeclaration.ht ml (accessed 11.03.2018).
3. Volevodz A., Tarasenko S. Dvenadtsatyy Kongress Organizatsiyi Obyedinyonnykh Natsiy po preduprezhdeniyu prestupnosti I ugolovnomu pravosudiyu [Twelfth United Nations Congresson Crime Prevention and Criminal Justice], Moscow, Yurlitinfirm Publ., 2011. 59 p.
4. Doklad o rabote Dvenadtsatogo Kongressa Organizatsiyi Obyedinyonnykh Natsiy po preduprezhdeniyu prestupnosti і ugolovnomu pravosudiyu [Report of the Twelfth United Nations Congresson Crime Prevention and Criminal Justice], Salvador, UN Publ., 2010. 105 p.
5. Salvadorskaya deklaratsiya o kompleksnykh stratyegiyahk dlya otveta na globalniye vyzovy: sistemy pryedupryezhdyeniya prestupnosti I ugolovnogo pravosudiya I ihrazvitiye v izmyenyayushchemsya mirye [Salvador Declaration on Integrated Strategies to Address Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and their Development in a Changing World], Salvador, UN Publ., 2010. 14 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2018. – № 894Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.