Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44649
Title: Академічнамобільність як стратегічна варіація українського студентства
Other Titles: Academic mobility as strategic variation of ukrainian students
Академическая мобильность как стратегическая вариация украинского студенчества
Authors: Гарасимів, Богдан
Harasymiv, Bohdan
Гарасымив, Богдан
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Гарасимів Б. Академічнамобільність як стратегічна варіація українського студентства / Богдан Гарасимів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 15–20. — (Теорія та філософія права).
Bibliographic description (International): Harasymiv B. Academic mobility as strategic variation of ukrainian students / Bohdan Harasymiv // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 889, випуск 17. — P. 15–20. — (Teoriia ta filosofiia prava).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 889, випуск 17, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 889, випуск 17
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 340
12
Keywords: студентство
академічна мобільність
вища освіта
європейський освітній простір
глобалізація
університет
student
academic mobility
Higher Education
European educational space
globalization
university
студенчество
академическая мобильность
высшее образо- вание
европейское образовательное пространство
глобализация
университет
Number of pages: 6
Page range: 15-20
Start page: 15
End page: 20
Abstract: Входження України у європейські та загальносвітові процеси зумовлює транс- формацію соціокультурної парадигми й створюють нові моделі соціального буття сучасного студентства. Впровадження нових методів студентських обмінів та підтримання індивідуальної мобільності з боку держави створює новітній підхід у сприянні економічного зросту країни, політичній стабільності та соціальній збалансо- ваності громадян. Проаналізовано сучасний стан української освіти в умовах впливу глобалізаційних процесів, розвиток академічної мобільності в Україні та охаракте- ризовані зовнішні та внутрішні проблеми, що впливають на вітчизняну освіту.
The entry of Ukraine into European and global processes leads to the transformation of the socio-cultural paradigm and creates new models of social life of modern students. The introduction of new methods of student exchanges and the maintenance of individual mobility by the state creates a new approach in promoting economic growth of the country, political stability and social balance of the citizens. The article analyzes the current state of Ukrainian education under the influence of globalization processes, the development of academic mobility in Ukraine, and describes the external and internal problems that affect the national education.
Вхождение Украины в европейские и общемировые процессы приводит трансформацию социокультурной парадигмы и создают новые модели социального бытия современного студенчества. Внедрение новых методов студенческих обменов и поддержания индивидуальной мобильности со стороны государства создает новейший подход в содействии экономического роста страны, политической стабильности и социальной сбалансированности граждан. В статье осуществлен анализ современного состояния украинского образования в условиях воздействия глобализационных процессов, развитие академической мобильности в Украине и охарактеризованы внешние и внутренние проблемы, влияющие на отечественное образование.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44649
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Гарасимів Б., 2018
URL for reference material: http://eprints.usq.edu.au/8075/4/Binder1.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2009_2/09sivpua.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2015_2_10
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/
References (Ukraine): 1. Mike Byram, Fred Dervin. Students, Staff and Academic Mobility in Higher Education / Mike Byram, Fred Dervin – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://eprints.usq.edu.au/8075/4/Binder1.pdf.
2. Шпекторенко І. В. Структура академічної мобільності персоналу: управлінський аспект [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2009_2/09sivpua.pdf.
3. Гуляєва Н. М. Мобільність викладачів і студентів: проблеми та орієнтири // Матеріали VI Щорічної міжнародної конференції “Розбудова менеджмент-освіти в Україні” (17–19 лютого 2005 р., м. Дніпропетровськ). К.: Навч.-метод. центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. С. 76–81.
4. Болонський процес у фактах і документах / Упоряд. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабин. К.: Вид-во ТДПУ, 2006. 52 с.
5. Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 p. № 1556-VII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua/go/1556-18.
6. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid.
7. Національна стратегія розвитку освіти на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// www.meduniv.lviv.ua/files/.../nats_strategia.pdf.
8. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова. – К.: Таксон, 2014. – 144 с.
9. Антонов А. В. Державне регулювання процесу активізації академічної мобільності // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. 2015. Вип. 2. С. 50–60. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2015_2_10
10. Федорова І. І., Трофименко Я. В. Академічна мобільність українських студентів сучасного освітнього простору // Вісник НТУУ“КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць. 2012. № 2(35). С. 139–144.
References (International): 1. Mike Byram, Fred Dervin. Students, Staff and Academic Mobility in Higher Education. Mike Byram, Fred Dervin. Available at: http://eprints.usq.edu.au/8075/4/Binder1.pdf.
2. Shpektorenko I. V. Struktura akademichnoyi mobil'nosti personalu: upravlins'kyy aspekt [Structure of Academic Mobility of Personnel: Managerial Aspect]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ Patp/2009_2/09sivpua.pdf.
3. Hulyayeva N. M. Mobil'nist' vykladachiv i studentiv: problemy ta oriyentyry [Mobility of teachers and students: problems and benchmarks]. Materialy VI shchorichnoyi mizhnarodnoyi konferentsiyi “Rozbudova menedzhment-osvity v Ukrayini” (17–19 lyutoho 2005 r., m. Dnipropetrovs'k). Kyiv : Navch.-metod. tsentr “Konsortsium iz udoskonalennya menedzhment-osvity v Ukrayini” Publ, 2005. pp. 76–81.
4. Bolons'kyy protses u faktakh i dokumentakh [Bologna process in facts and documents]. Upor. : Stepko M. F., Bolyubash Ya. Ya., Shynkaruk V. D., Hrubinko V. V., Babyn I. I. Kyiv: Vyd-vo TDPU Publ, 2006. 52 p.
5. Pro vyshchu osvitu. Zakon Ukrayiny vid 01.07.2014 p. No. 1556-VII [About Higher Education. Law of Ukraine dated 01.07.2014 p. No. 1556-VII]. Available at: http:// www.zakon.rada.gov.ua/go/1556-18.
6. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro poryadok realizatsiyi prava na akademichnu mobil'nist'. Postanova KMU vid 12 serpnya 2015 r. No. 579 [On Approval of the Regulations on the Procedure for the Implementation of the Right to Academic Mobility. CMU Resolution dated August 12, 2015 No. 579]. Available at: http:// www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid.
7. Natsional'na stratehiya rozvytku osvity na 2012–2021 roky [National Strategy for the Development of Education for 2012-2021]. Available at: http:// www.meduniv.lviv.ua/files/.../nats_strategia.pdf.
8. Monitorynh intehratsiyi ukrayins'koyi systemy vyshchoyi osvity v Yevropeys'kyy prostir vyshchoyi osvity ta naukovoho doslidzhennya : analit. zvit [Monitoring the integration of the Ukrainian higher education system into the European Higher Education Area and scientific research: analyst. report]. Mizhnarod. blahod. Fond “Mizhnarod. Fond doslidzh. osvit. polityky” ; za zah. red. T. V. Finikova, O. I. Sharova. Kyiv : Takson Publ, 2014. 144 p.
9. Antonov A. V. Derzhavne rehulyuvannya protsesu aktyvizatsiyi akademichnoyi mobil'nosti [State regulation of the process of activating academic mobility]. Visnyk Natsional'noho universytetu tsyvil'noho zakhystu Ukrayiny. Seriya : Derzhavne upravlinnya. 2015. Vol. 2. рр. 50–60. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2015_2_10
10. Fedorova I. I. Akademichna mobil'nist' ukrayins'kykh studentiv suchasnoho osvitn'oho prostoru [Academic mobility of Ukrainian students of modern educational space]. I. I. Fedorova, Ya. V. Trofymenko. Visnyk NTUU“KPI”. Filosofiya. Psykholohiya. Pedahohika : zbirnyk naukovykh prats' Publ. 2012. No. 2(35). pp. 139–144.
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2018. – № 889Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.