Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44586
Title: Розвиток молодіжного лідерства в структурі інноваційних стратегій розвитку закладів вищої освіти
Other Titles: Development of youth leadership in the structure of innovational strategies for development of higher education institutions
Authors: Бублик, М. І.
Копач, Т. М.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Львівська дирекція ТДВ “Страхова компанія “Гардіан”
Bibliographic description (Ukraine): Бублик М. І. Розвиток молодіжного лідерства в структурі інноваційних стратегій розвитку закладів вищої освіти / М. І. Бублик, Т. М. Копач // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 892. — С. 32–37.
Bibliographic description (International): Bublyk M. I. Development of youth leadership in the structure of innovational strategies for development of higher education institutions / M. I. Bublyk, T. M. Kopach // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Lohistyka. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 892. — P. 32–37.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика, 892, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика
Issue: 892
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 33.02
378
338.2
Keywords: ринок освітніх послуг
заклади вищої освіти
молодіжне лідерство
стратегії розвитку
інновації
освітня діяльність
market of educational services
institutions of higher education
youth leadership
development strategies
innovations
educational activity
Number of pages: 6
Page range: 32-37
Start page: 32
End page: 37
Abstract: Досліджено розвиток молодіжного лідерства з точки зору викликів громадянського суспільства. Проаналізовано стан та перспективи розвитку молодіжного лідерства, готовність громадянського суспільства сприяти його розвитку на яскравих прикладах із життя обдарованої молоді Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, що є структурним підрозділом Національного університету “Львівська політехніка”. Запропоновано включити розвиток молодіжного лідерства до складу інноваційних стратегій розвитку закладів вищої освіти.
The article explores the development of youth leadership in terms of the challenges of civil society. The state and perspectives of the development of youth leadership, the readiness of civil society to promote its development on bright examples from the life of gifted youth of the Educational and Scientific Institute of Economics and Management, which is the structural unit of the Lviv Polytechnic National University, is analyzed. It is proposed to include development of youth leadership in the structure of innovative strategies for the development of institutions of higher education.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44586
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
© Бублик М. І., Копач Т. М., 2018
URL for reference material: http://www.inem.lviv.ua/rozvytok/istoriya-diyalnosti-rmvinem/
http://www.inem.lviv.ua/nashi-dosyahnennya/nahorodymolodyh-vchenyh/
http://www.ngo.lviv.ua/index.php?option=com_sectionex&view=category&id=4&Itemid=7
http://cityadm
http://www.lp.edu.ua/news/2016/zaviduvach-kafedry-zmdlvivskoyi-
http://www.inem.lviv.ua/rozvytok/istoriya-diyalnosti-rmv-inem/
http://www.inem.lviv.ua/nashi-dosyahnennya/nahorody-molodyhvchenyh/
http://www.ngo.lviv.ua/index.php
References (Ukraine): 1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. // Офіційний вісник України. – 2014. – №75.
2. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” // Офіційний вісник Президента України офіційне видання від 20.01.2015 – 2015 р., № 2, С. 14, Ст 154.
3. Закон України “Про вищу освіту” // Відомості Верховної Ради України офіційне видання від 19.09.2014 – 2014 р., / № 37-38 /, С. 2716, Ст. 2004.
4. Закон України “Про наукову і науково- технічну діяльність” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25.
5. Закон України “Про освіту” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380.
6. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 448 с. – Бібліогр.: с. 21. – (До 25-річчя незалежності України).
7. Римар М.В. Концепція екогомології у формуванні нових цінностей і пріоритетів розвитку економіки та управління підприємствами / Римар М.В., Бублик М.І. // Збірник наукових праць VIII міжнародного симпозіуму Україна – Туреччина “Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державному процесі”, (м. Тернопіль, 12 -14 червня 2013 р.). – Тернопіль: Видавництво Тернопільського національного технічного університету імені І. Полюя, 2013. – С. 524 – 530.
8. Кузьмін О.Є. Викладання проблем техногенних збитків в економічних дисциплінах / Кузьмін О.Є., Бублик М.І. // Тези доповідей III Всеукраїнської науково-методичної конференції “Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика”, (м. Хмельницький, 26 жовтня 2012 р.). – Кам’янець-Подільський: ПП “Мошак М.І.”, 2012. – С. 103-105.
9. Выдай А.Ю. Современная трактовка феномена ролевой дифференциации лидерства // Збірник наукових праць / Під ред. Єрмакова С.С. – Харків: ХХПІ, 2009. – № 6. – С. 47-51.
10. Кальницька К. Рольова диференціація лідерства: сутність, підходи до вивчення та крос-культурні відмінності / Кальницька К. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – 2017. – № 122. – С.104 – 119.
11. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – Харків: В-во Смолоскип, 2013. – 615 с. 12. Bass B.M. Transformational Leadership: Industry, Military and Educational Impact. – Lawrence Erlbaum Associates, 2008. – 208 p.
12. Brodbeck, F. C., Frese, M., Akerblom, S., Audia, G., Bakacsi, G., Bendova, H., et al. (2015). Cultural variation of leadership prototypes across 22 European countries. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(1). – P.1-29.
13. House, R.J., Wright, N.S. and Aditya, R. N. (2007) Cross-cultural research on organizational leadership: A critical analysis and a proposed theory. In P.C.Early and M.Erez (eds) New Perspective on International Industrial / Organizational Psychology. – San Francisco: The New Lixington Press. – P. 535-625.
14. Історія розвитку НТСА ІНЕМ (колишньої РМВ ІНЕМ) за період 2005-2017 рр. [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.inem.lviv.ua/rozvytok/istoriya-diyalnosti-rmvinem/.
15. Офіційний сайт НТСА ІНЕМ (колишньої РМВ ІНЕМ) за період 2012-2014 рр. [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.inem.lviv.ua/nashi-dosyahnennya/nahorodymolodyh-vchenyh/.
16. Портал громадських організацій Львова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ngo.lviv.ua/index.php?option=com_sectionex&view=category&id=4&Itemid=7.
17. Сайт Львівської міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cityadm. lviv.ua/portal/catalog/hromadski-ustanovy/gromadski-organizaciji/page2.
18. Сайт НУЛП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lp.edu.ua/news/2016/zaviduvach-kafedry-zmdlvivskoyi- politehniky-olga-melnyk-zdobula-grant-prezydenta-ukrayiny.
References (International): 1. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official bulletin of Ukraine], 2014, 75.
2. Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina – 2020” [Strategy for sustainable development “Ukraine-2020”]. Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy [Official bulletin of the President of Ukraine]. 2015, 2, 14, 154.
3. Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [The Law of Ukraine "On Higher Education". Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 2014, 37-38, 2716, 2004.
4. Zakon Ukrainy “Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist” [Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technical Activity"]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR) [Bulletin of the Verkhovna Rada (BVR)], 2016, 3, 25.
5. Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [The Law of Ukraine "On Education" ]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR) [Bulletin of the Verkhovna Rada (BVR)], 2017, 38-39, 380.
6. Kremen V. H (Ed.) (2016) Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini [National report on the state and prospects of education in Ukraine]. Kyiv : Pedahohichna dumka.
7. Rymar M.V. & Bublyk M.I. (2013) Kontseptsiia ekohomolohii u formuvanni novykh tsinnostei i priorytetiv rozvytku ekonomiky ta upravlinnia pidpryiemstvamy [Concept of eco-homology in formation of new values and priorities of economic development and enterprise management]. Zbirnyk naukovykh prats VIII mizhnarodnoho sympoziumu Ukraina–Turechchyna “Problemy intehratsii naukovo-osvitnoho, intelektualnoho potentsialu v derzhavnomu protsesi”, (m. Ternopil, 12 -14 chervnia 2013 r.) [Proceedings of VIII International Symposium Ukraine–Turkey "Problems of integration of academic and intellectual capacity in the public process" (m. Ternopil, 12 -14 June 2013)]. Ternopil: Vydavnytstvo Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni I. Poliuia, 524–530.
8. Kuzmin O.Ye. & Bublyk M.I. (2012) Vykladannia problem tekhnohennykh zbytkiv v ekonomichnykh dystsyplinakh [Teaching Problems of Technogenic Damage in Economical Disciplines]. Tezy dopovidei III Vseukrainskoi naukovo-metodychnoi konferentsii “Zabezpechennia nastupnosti zmistu v systemi stupenevoi vyshchoi ta pisliadyplomnoi osvity: ukrainski tradytsii ta yevropeiska praktyka”, (m. Khmelnytskyi, 26 zhovtnia 2012 r.) [Abstracts of the 3rd All-Ukrainian Scientific and Methodological Conference "Ensuring Continuity of Content in the System of Graduate Higher and Postgraduate Education: Ukrainian Traditions and European Practice" (Khmelnitsky, October 26, 2012). Kamianets-Podilskyi: PP “Moshak M.I.”, 103-105.
9. Vydai A.Iu. (2009) Sovremennaia traktovka fenomena rolevoi differentciatcii liderstva [Modern interpretation of the phenomenon of role leadership differentiation]. Zbіrnik naukovikh pratc KhKhPІ [Collection of scientific works of KhKhPI], 6, 47-51.
10. Кальницька К. Рольова диференціація лідерства: сутність, підходи до вивчення та крос-культурні відмінності / Кальницька К. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – 2017.–№ 122. – С.104 – 119.
11. Kalnytska K.(2017) Rolova dyferentsiatsiia liderstva: sutnist, pidkhody do vyvchennia ta kros-kulturni vidminnosti [Role's Differentiation of Leadership: Essence, Approaches to Study and Cross-cultural Differences]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka [Bulletin of the Chernigiv National Pedagogical University named after T.G. Shevchenko], 122, 104 – 119.
12. Paryhin B.D. (2013) Sotsyalnaia psykholohyia. [Social psychology]. Kharkiv: V-vo Smoloskyp.
13. Bass B.M. (2008) Transformational Leadership: Industry, Military and Educational Impact. Lawrence Erlbaum Associates.
14. House, R.J., Wright, N.S. & Aditya, R. N. (2007) Cross-cultural research on organizational leadership: A critical analysis and a proposed theory. In P.C.Early and M.Erez (eds) New Perspective on International Industrial Organizational Psychology. San Francisco: The New Lixington Press. P. 535-625.
15. Istoriia rozvytku NTSA INEM (kolyshnoi RMV INEM) za period 2005-2017 rr. [History of the development of the NTSA INEM (former PMU INEM) for the period of 2005-2017] Retrieved from http://www.inem.lviv.ua/rozvytok/istoriya-diyalnosti-rmv-inem/.
16. Ofitsiinyi sait NTSA INEM (kolyshnoi RMV INEM) za period 2012-2014 rr. [The official site of the NTSA INEM (former PMU INEM) for the period of 2012-2014] Retrieved from http://www.inem.lviv.ua/nashi-dosyahnennya/nahorody-molodyhvchenyh/.
17. Portal hromadskykh orhanizatsii Lvova [Portal of public organizations of Lviv] Retrieved from http://www.ngo.lviv.ua/index.php.
18. Sait Lvivskoi miskoi rady [Website of the Lviv City Council] Retrieved from http:// city-adm.lviv.ua/portal/catalog/hromadski-ustanovy/gromadski-organizaciji/page2.
19. Sait NULP [Website LPNU] Retrieved from http://www.lp.edu.ua/news/2016/zaviduvach-kafedry-zmdlvivskoyi- politehniky-olga-melnyk-zdobula-grant-prezydenta-ukrayiny.
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2018. – №892Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.