Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44577
Title: Квантифікація інтеграційного менеджменту
Other Titles: Qualification of innegrational management
Authors: Гронська, Н. С.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Гронська Н. С. Квантифікація інтеграційного менеджменту / Н. С. Гронська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 892. — С. 239–245.
Bibliographic description (International): Hronska N. S. Qualification of innegrational management / N. S. Hronska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Lohistyka. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 892. — P. 239–245.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика, 892, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика
Issue: 892
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 338.658
Keywords: взаємодія
менеджмент
організаційність
тріадність
кванти- фікаційність
інтегратиційність
interaction
management
organizational
triad
quantification
Integration
Number of pages: 7
Page range: 239-245
Start page: 239
End page: 245
Abstract: Викладено основні поняття метилогічної інтеграції сфер маркетингу, логістики, менеджменту, екологічного моніторингу. Досліджено мотиви цілісного упорядкування, об’єднання, узгодження їх організаційних рівнів та структур у відповідності до інформаціологічних відношень між ними. Представлено метод формування елементів тріадної єдності та модель відображення простору взаємодії підприємницької діяльності й соціальної екології. Висунуто гіпотезу акумулювання духовної субстанції сфер діяльності та буття та спосіб взаємодії інформаційно-енергетичного насичення.
The basic concepts of the methy logic integration of the spheres of marketing, logistics, management, ecological monitoring are described. The motives of holistic ordering, association, coordination of their organizational levels and structures in accordance with the informational relations between them are explored. The method of formation of elements of the triadic unity and the model of mapping the interaction space of entrepreneurial activity and social ecology is presented. The hypothesis of accumulation of the spiritual substance of spheres of activity and being and the way of interaction of informational and energetic saturation is put forward.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44577
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
© Гронська Н. С., 2018
References (Ukraine): 1. Юзвішин І.Й. Інформаціологія. – Луганськ, Східноукраїнський державний університет, 1999. – 203 с.
2. Кіржецький Ю.І., Ріжко Д.І., інш. Функції галузевого лобіювання, як елемент організаційно-економічного механізму взаємодії бізнесу та влади / Ю.Кіржецький – Львів, Вид. Львівської політехніки, Вісник № 863 – 303 с.
3. Потапова Н.А. Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств / Н.Потапова – Львів, Вид. Львівської політехніки, Вісник № 863 – 303 с.
4. Ситник Й.С. Модель механізму інтегрування складових систем менеджменту підприємств на засадах інтелектуалізації управління / Й.Ситник – Львів, Вид. Львівської політехніки, Вісник № 863 – 303 с.
5. Гронська Н.С. Основи теорії гармонійних перетворень в економіці: монографія / Н.Гронська – Львів, Край, 2006. – 367 с.
6. Левін К. Теорія поля Левіна / Курт Левін, Герард Міллер, Берлін – 1967.– 34 с.
7. Швебс Г.П., Антонова СА., Лобановська О.І., Швебс А.Г. Інтегративна екологія / Г.Швебс, С.Антонова, О.Лобановська – Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова, 2016. – 215 с.
8. Лопатников Л.И. Краткий экономико-математический словарь /Л.Лопатников. – М.: Изд-во “Наука”, 1979.– 358 с.
References (International): 1. Yuzhushin I.Ya. Informatics. – Lugansk, East-Ukrainian State University, 1999. – 203 p.
2. Kirzhetsky Yu.I., Ryzhko D.I., others Functions of branch lobbying as an element of the organizational and economic mechanism of interaction between business and government / Y. Kierzhetsky – Lviv, Vyd. Lviv Polytechnic, Bulletin No 863 – 303 pp.
3. Potapova N.A. Formation of Subsystem for Customer Interaction Management in Sales Agro-Agricultural Agrarian Enterprises / N.Potapova – Lviv, Vyd. Lviv Polytechnic, Bulletin No 863 – 303 pp.
4. Sitnik YS Model of the mechanism of integration of the components of enterprise management systems on the basis of management intellectualization / Y.Sitnik – Lviv, Vyd. Lviv Polytechnic, Bulletin No 863 – 303 pp.
5. Gronska N.S. Fundamentals of the theory of harmonious transformations in economics: monograph / N. Gronska – Lviv, Krai, 2006. – 367 pp.
6. Levin K. Field Theory of Levin / Kurt Levin, Gerard Miller, Berlin – 1967.- 34 p.
7. Schwebs G.P., Antonova SA, Lobanovska O.I., Schwebs AG Integrative Ecology / G. Schwebs, S. Antonov, O. Lobanovska – Odessa National University. І.І.Mechnikova, 2016. – 215 с.
8. Lopatnikov L.I. Brief economics and mathematical dictionary / L. Lopatnikov. – Moscow: Publishing House “Science”, 1979.- 358 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2018. – №892Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.