Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44529
Title: Оновлені мас-медії в модерних соціумах: особливості політичної взаємозалежності
Other Titles: Updated mass media in modern socients: peculiarities of political connectivity
Authors: Зінчук, Віктор
Zinchuk, Viktor
Affiliation: Львівський національний університет імені Івана Франка
Bibliographic description (Ukraine): Зінчук В. Оновлені мас-медії в модерних соціумах: особливості політичної взаємозалежності / Віктор Зінчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 896. — С. 48–53. — (Теорія і практика журналістики).
Bibliographic description (International): Zinchuk V. Updated mass media in modern socients: peculiarities of political connectivity / Viktor Zinchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 896. — P. 48–53. — (Teoriia i praktyka zhurnalistyky).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки, 896, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки
Issue: 896
Issue Date: Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 070
316.77
Keywords: новітні мас-медії
сучасне суспільство
політична взаємодія
медійний ресурс
несвідоме населення
new media
modern society
political interaction
medial resource
an unconscious population
Number of pages: 6
Page range: 48-53
Start page: 48
End page: 53
Abstract: Закцентовано на особливостях існування новітніх мас-медій у модерних умовах розвитку суспільства. Суть та механізми взаємодії ЗМІ та соціуму розкриті крізь призму як об’єкт-суб’єктних, так й суб’єкт-суб’єктних відносин. Новітні медії не лише впливають на громадську думку, але й змушені орієнтуватися на запити, які спрямовані знизу – враховувати і підтримувати погляди та зацікавлення сучасної аудиторії. Їм все важче формувати політичні міфи, маніпулювати свідомістю громадян/виборців. Натомість, доводиться бути максимально оперативними: функція інформування тут виходить на передній план. Інтернет, онлайн-реальність – головна платформа для отримання інформації та самоствердження домінантної частини сучасного суспільства (від підлітків і до середнього покоління). Сьогодні саме у віртуальному світі формується нова особистість, зокрема політична. Бути представленим у цьому віртуальному світі – основне завдання будь-яких ЗМІ, які хочуть бути популярними, чи взагалі утриматись на плаву. Згаданий стан речей – взаємовплив медій та аудиторії – здавалося б, мав спонукати розвиток модерного соціуму у напрямі досягнення максимальної справедливості, дотримання соціальної рівності. Проте, як доводить практика, та констатують багато останніх наукових досліджень у гуманітарній сфері – у світі все більше соціальної нерівності, вона великою мірою проглядається й у суспільствах розвинутої демократії. Відтак можна спостерігати парадоксальну, на перший погляд, ситуацію: за легкого доступу до оперативної та максимально об’єктивної інформації у модерних соціумах формується здебільшого несвідоме населення, яке демонструє передовсім свої вузькі економічно-споживацькі інтереси.
The article focuses on the peculiarities of new media in modern conditions of society development. The essence and mechanisms of interaction between the mass media and society are revealed through the prism as subject-subject and subject-subject relations.New media not only affect public opinion, but also have to focus on demand, which comes from the bottom – to take into account and support the views and interests of the modern audience.They are finding it increasingly difficult to create political myths, manipulate the consciousness of citizens / voters.At the same time, it is necessary to be as prompt as possible: the information function here comes to the fore.The Internet, online reality is the main platform for obtaining information and self-affirmation for the overwhelming majority of modern society (from adolescents to the middle generation).Today, it is in the virtual space that a new personality is being formed, including a political one.Being represented in this virtual world is the main task of any media that wants to be popular, or even stay afloat.This state of affairs – the mutual influence of the media and the audience – would seem to lead to the development of a modern society in the direction of achieving maximum justice, adherence to social equality.But, as practice shows, many of the latest scientific researches in the humanitarian sphere are also stated – there is more and more social inequality in the world, which in many respects can be observed in the countries of developed democracy.As a result, we can observe a paradoxical, at first glance, situation: easily obtained operational and maximally objective information in a modern society, ultimately, creates an unconscious population that mainly demonstrates narrow economic and consumer interests
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44529
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Зінчук Віктор, 2018
URL for reference material: http://nauki.sciezki.pl/index.php?p=psy/14.php
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=678&page=1
https://studfiles.net/preview/2299243/
http://nauki.sciezki.pl/
References (Ukraine): 1. Bauer Z., Chudziński E. (2007), Granice wolności mediów, Oficyna Cracovia, Kraków.
2. Baudriard J. (2001), Przed koncem, Warszawa.
3. Buksinski T. (2006), Współczesna filozofia polityki, Poznan.
4. Burszta W. Logos i mythos w antropologii kultury, available at: http://nauki.sciezki.pl/index.php?p=psy/14.php, (accessed 20.05.2015).
5. Cassirer E. (1998), Esej o czlowieku. Wstep do filozofii kultury, Warszawa.
6. Hyman H. (1993), Mass Communication and Political Socialization, Princeton University Press, Princeton.
7. Keane J. (1997), Media i demokracja, Londyn.
8. Kunczik M., Zipfel A. (2000), Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
9. Media, człowiek, społeczeństwo. Doświadczenie Europejsko-Amerykańskie. (2002), Wydawnictwo: Edycja Świętego Pawła.
10. Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. (2002), pod red. M. Hopfinger, Warszawa.
11. The Media in Western Europe. (2001), London.
12. Zassoursky Y. (2001), Media for The Open Society, Moscow.
13. Довіра соціальним інституціям, availableat: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=678&page=1, (accessed 29.09.2017).
14. Крос К., Гакет Р. Політичні комунікації та новинні засоби масової інформації у демократичних країнах: конкуруючі підходи, availableat: https://studfiles.net/preview/2299243/, (accessed 22.09.2017).
15. Паніна Н. (2005), Українське суспільство 1994–2005 рр.: соціологічний моніторинг, Видавництво Софія, Київ.
References (International): 1. Bauer Z., Chudziński E. (2007), Granice wolności mediów, Oficyna Cracovia, Kraków.
2. Baudriard J. (2001), Przed koncem, Warszawa.
3. Buksinski T. (2006), Współczesna filozofia polityki, Poznan.
4. Burszta W. Logos i mythos w antropologii kultury, available at: http://nauki.sciezki.pl/ index.php?p=psy/14.php, (accessed 20.05.2015).
5. Cassirer E. (1998), Esej o czlowieku. Wstep do filozofii kultury, Warszawa.
6. Hyman H. (1993),Mass Communication and Political Socialization, Princeton University Press, Princeton.
7. Keane J. (1997), Media i demokracja, Londyn.
8. Kunczik M., Zipfel A. (2000), Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
9. Media, człowiek, społeczeństwo. Doświadczenie Europejsko-Amerykańskie. (2002), Wydawnictwo: Edycja Świэtego Pawła.
10. Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. (2002), pod red. M. Hopfinger, Warszawa.
11. The Media in Western Europe. (2001), London.
12. Zassoursky Y. (2001), Media for The Open Society, Moscow.
13. Dovira socialjnym instytucijam, availableat: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=678&page=1, (accessed 29.09.2017).
14. Kros K., Ghaket R. Politychni komunikaciji ta novynni zasoby masovoji informaciji u demokratychnykh krajinakh: konkurujuchi pidkhody, availableat: https://studfiles.net/preview/2299243/, (accessed 22.09.2017).
15. Panina N. (2005), Ukrajinsjke suspiljstvo 1994–2005 rr.: sociologhichnyj monitoryngh, Vydavnyctvo Sofija, Kyjiv.
Content type: Article
Appears in Collections:Журналістські науки. – 2018. – №896Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.