Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44526
Title: Журналістика на межі: особливості телевізійних новин на території донецької та луганської областей
Other Titles: Journalism on the edge: features of tv news at the territories of Donetsk and luhansk regions
Authors: Дворянин, Парасковія
Dvorianyn, Paraskovia
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Дворянин П. Журналістика на межі: особливості телевізійних новин на території донецької та луганської областей / Парасковія Дворянин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 896. — С. 26–32. — (Теорія і практика журналістики).
Bibliographic description (International): Dvorianyn P. Journalism on the edge: features of tv news at the territories of Donetsk and luhansk regions / Paraskovia Dvorianyn // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 896. — P. 26–32. — (Teoriia i praktyka zhurnalistyky).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки, 896, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки
Issue: 896
Issue Date: Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 070.431
654.197](477.61/.62)
Keywords: новини
телебачення
ідентичність
цінності
аудиторія
реципієнт
контент
кореспондент
випуск
news
TV
identity
values
audience
recipient
content
correspondent
TV news
Number of pages: 7
Page range: 26-32
Start page: 26
End page: 32
Abstract: Викладено результати наукового дослідження щодо особливостей регіональних новин Луганщини та Донеччини, емпіричного аналізу можливостей телевізійних каналів згаданих регіонів та моніторинг очікувань реципієнтів, які живуть на межі окупованих Росією та підконтрольних Україні територій. Запропоновано інструменти та моделі виробництва якісного контенту для регіональних телевізійних новин в умовах війни заради національно-громадянської гідності та української ідентичності.
The results of scientific research concerning features of regional news of Luhansk and Donetsk regions are examined in this article as well as empirical analysis of possibilities of TV channels of beforementioned regions and monitoring of expectations of recipients who live on the edge between the territories occupied by Russia and the territories under control of Ukraine. Instruments and models of production of high-quality content for regional TV news in conditions of war are offered for the sake of national and civil dignity and Ukrainian identity
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44526
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Дворянин Парасковія, 2018
URL for reference material: https://www.youtube.com/watch?v=TIR5U4QpP6s
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2427840-dovira-do-zmi-ci-gotovi-ukrainci-pidvisuvati-vlasnumediagramotnist.html
http://medialab.online/news/zavdannya-zmi-informuvannya-a-ne-propaganda-eksperty-gotelekry-ty-ka/
https://www.youtube.com/watch?v=YhKngutDKRw&t=1138s
http://detector.media/infospace/article/136753/2018-04-19-mediaspozhivannyata-otsinka-suspilno-politichnikh-protsesiv-v-ukraini-meshkantsyami-skhidnikh-oblastei/
https://day.kyiv.ua/uk/article/media/koly-buty-informaciyniy-deokupaciyi
https://www.ukrinform
http://medialab.online/news/zavdannya-zmi-informuvannya-a-ne-propaganda-eksperty-go-telekry-ty-ka/
http://detector.media/
https://day.kyiv.ua/uk/article/media/koly-butyinformaciyniy-deokupaciyi
References (Ukraine): 1. Відсутність стратегії порятунку: проблеми комунікації влади та Донбасу [Електронний ресурс] // Espreso.TV – 2017. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=TIR5U4QpP6s
2. Герасим’юк О. На першому плані інформаційна безпека / Ольга Герасим’юк // День. – 2014. – 11–12 лип.
3. Гоян В. В. Телебачення як вид журналістської творчості: візуально-вербальні компоненти екранної комунікації : автореф. дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій» / В. В. Гоян. – К., 2012. – 36 с.
4. Дворянин П. Новини регіонального телебачення: пошуки креативних рішень, дотримання журналістських стандартів та морально-духовних цінностей / Парасковія Дворянин // Медіапростір : зб. наук. ст. із соц. комунікацій / [ред. кол. : Н. Поплавська та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 49–53.
5. Дмитровський З. Телевізійна журналістика / Зеноновій Євгенович Дмитровський // Паic, 2009. – 220 с.
6. Довіра до ЗМІ. Чи готові українці підвищувати власну медіаграмотність? [Електронний ресурс] // Укрінформ. – 2018. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2427840-dovira-do-zmi-ci-gotovi-ukrainci-pidvisuvati-vlasnumediagramotnist.html.
7. Жулинський М. Духовна спрага по втраченій Батьківщині. – К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2002.
8. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» // Інформаційне законодавство України (станом на 1 вересня 2008 року) / [за ред. Т. Шевченка, Т. Олексіюк ; упоряд. Т. Бондаренко]. – К., 2008. – 356 с.
9. Завдання ЗМІ – інформування, а не пропаганда, – експерти ГО «Телекритика» [Електронний ресурс] // Media lab. – 2015. – Режим доступу: http://medialab.online/news/zavdannya-zmi-informuvannya-a-ne-propaganda-eksperty-gotelekry-ty-ka/.
10. Інформаційне споживання, потреби та погляди мешканців Донбасу – яким медіа надають перевагу та якого контенту не вистачає на Сході України? Діана Дуцик, виконавча директорка ГО «Детектор медіа». https://www.youtube.com/watch?v=YhKngutDKRw&t=1138s.
11. Козловець М. А Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : монографія. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.
12. Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека: підручник. – К. : Нора -Друк, 2006.
13. Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями східних областей [Електронний ресурс] // Детектор медіа. – 2018. – Режим доступу: http://detector.media/infospace/article/136753/2018-04-19-mediaspozhivannyata-otsinka-suspilno-politichnikh-protsesiv-v-ukraini-meshkantsyami-skhidnikh-oblastei/.
14. Комова М. В. Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій в засобах масової інформації : [монографія] / М. В. Комова. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 250 с.
15. Копиленко О. Л. Влада інформації / О. Л. Копиленко. – К. : Вид-во «Україна», 1991. – 108 с.
16. Руденко А. Коли бути інформаційній деокупації? [Електронний ресурс] / А. Руденко // День. – 2017. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/koly-buty-informaciyniy-deokupaciyi.
17. Самокиш І. Сьогодні роль журналістики – у тому, щоб надавати новинам сенсу / Ігор Самокиш // День. – 2011. – 9–10 груд.
References (International): 1. Vidsutnist stratehii poriatunku: problemy komunikatsii vlady ta Donbasu [Elektronnyi resurs] // Espreso.TV – 2017. – Rezhym dostupu: https://www.youtube.com/watch?v=TIR5U4QpP6s.
2. Gerasym’yuk O. Na pershomu plani informacijna bezpeka[Information security is on the forefront] / Ol`ga Gerasym’yuk. // Den` Publ., 2014.
3. Hoian V. V. Telebachennia yak vyd zhurnalistskoi tvorchosti: vizualno-verbalni komponenty ekrannoi komunikatsiiavtorerdys. na zdobuttia naukstupenia d-ra nauk iz sots. komunikatsii: spets. 27.00.01 «Teoriia ta istoriia sotsialnykh komunikatsii» [Television as a kind of journalistic creativity:visual and verbal components of communication Dr. soc. com. sci. diss] / V. V. Hoian. – Kyiv, 2012. – 36 p.
4. Dvorianyn P. Novyny rehionalnoho telebachennia: poshuky kreatyvnykh rishen, dotrymannia zhurnalistskykh standartiv ta moralno-dukhovnykh tsinnostei / Paraskoviia Dvorianyn [Regional television news: the search for creative solutions, adherence to journalistic standards, moral and spiritual values]. Mediaprostir Publ. zb. nauk. st. iz sots. komunikatsii. – Ternopil : TNPU im. V. Hnatiuka, 2014. – P. 49–53.
5. Dmytrovskyi Z. Televiziina zhurnalistyka / Zenonovii Yevhenovych Dmytrovskyi. Lviv : Paic, 2009. – 220 s.
6. Dovira do ZMI. Chy hotovi ukraintsi pidvyshchuvaty vlasnu mediahramotnist? [Elektronnyi resurs] // Ukrinform. 2018. Rezhym dostupu: https://www.ukrinform. ua/rubric-presshall/2427840-dovira-do-zmi-ci-gotovi-ukrainci-pidvisuvati-vlasnu mediagramotnist.html.
7. Zhulynskyi M. Dukhovna spraha po vtrachenii Batkivshchyni. – K. : Vydavnychyi dim «KM Akademiia», 2002.
8. Zakon Ukrainy «Pro telebachennia i radiomovlennia» // Informatsiine zakonodavstvo Ukrainy (stanom na 1 veresnia 2008 roku) / [za red. T. Shevchenka, T. Oleksiiuk ; uporiad. T. Bondarenko]. – K., 2008. – 356 s.
9. Zavdannia ZMI – informuvannia, a ne propahanda, – eksperty HO «Telekrytyka» [Elektronnyi resurs] // Media lab. – 2015. – Rezhym dostupu: http://medialab.online/news/zavdannya-zmi-informuvannya-a-ne-propaganda-eksperty-go-telekry-ty-ka/.
10. Informatsiine spozhyvannia, potreby ta pohliady meshkantsiv Donbasu – yakym media nadaiut perevahu ta yakoho kontentu ne vystachaie na Skhodi Ukrainy? Diana Dutsyk, vykonavcha dyrektorka HO «Detektor media». https://www.youtube.com/watch?v=YhKngutDKRw&t=1138s.
11. Kozlovets M. A Fenomen natsionalnoi identychnosti: vyklyky hlobalizatsii : monohrafiia. – Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2009. – 558 s.
12. Karpenko V. O. Informatsiina polityka ta bezpeka. Pidruchnyk. – K. : NoraDruk, 2006.
13. Mediaspozhyvannia ta otsinka suspilno-politychnykh protsesiv v Ukraini meshkantsiamy skhidnykh oblastei [Elektronnyi resurs] // Detektor media. 2018. Rezhym dostupu: http://detector.media/ infospace/article/136753/2018-04-19-mediaspozhivannya-ta-otsinka-suspilno-politichnikh-protsesiv-vukraini-meshkantsyami-skhidnikh-oblastei/.
14. Komova M. V. Pryntsypy spivvidnoshennia faktiv ta interpretatsii v zasobakh masovoi informatsii : [monohrafiia] / M. V. Komova. – Lviv: Vyd-vo Lviv. politekhniky, 2012. – 250 s.
15. Kopylenko O. L. Vlada informatsii / O. L. Kopylenko. K.: Vyd-vo «Ukraina», 1991. 108 s.
16. Rudenko A. Koly buty informatsiinii deokupatsii? [Elektronnyi resurs] / A. Rudenko // Den. – 2017. – Rezhym dostupu: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/koly-butyinformaciyniy-deokupaciyi.
17. Samokysh I. Sohodni rol zhurnalistyky – u tomu, shchob nadavaty novynam sensu / Ihor Samokysh // Den. – 2011. – 9–10 hrud
Content type: Article
Appears in Collections:Журналістські науки. – 2018. – №896Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.