Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44525
Title: Тема культури в українських змі: основні тенденції подання
Other Titles: Theme of culture in ukrainian media: main tendencies of presentation
Authors: Гарматій, Ольга
Кісіль, Соломія
Harmatiy, O.
Kisil, S.
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Гарматій О. Тема культури в українських змі: основні тенденції подання / Ольга Гарматій, Соломія Кісіль // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 896. — С. 18–25. — (Теорія і практика журналістики).
Bibliographic description (International): Harmatiy O. Theme of culture in ukrainian media: main tendencies of presentation / O. Harmatiy, S. Kisil // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 896. — P. 18–25. — (Teoriia i praktyka zhurnalistyky).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки, 896, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки
Issue: 896
Issue Date: Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 007
304 (477)
Keywords: тема культури
засоби масової інформації
topic on culture
mass media
Number of pages: 8
Page range: 18-25
Start page: 18
End page: 25
Abstract: Висвітлено тему культури в сучасних українських медіа. Культурологічна тематика трактується як важливий елемент медіапростору. Розглянуто основні тенденції, аспекти і проблеми подання інформації про культуру в ЗМІ. Cхарактеризовано особливості представлення питань культури у різних ЗМІ. Визначено способи підвищення якості та ефективності медіатекстів на зазначену тему
The article deals with the covering of topic on culture in modern Ukrainian mass media. The culture theme is regarded as an important element of the present media space. The authors consider main tendencies, aspects and problems of the cultural information in media. The features of presentation cultural issues in different media are characterized. Ways to improve the quality and effectiveness of media texts on this topic are identified
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44525
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Гарматій Ольга, Кісіль Соломія, 2018
URL for reference material: http://detector.media/rinok/article/95108/2014-06-25-v-ukraini-pochinae-robotu-internet-vidannya-cultprostir-pro-kulturu-i-stil/
http://www.telekritika.ua/-daidzhest/2011-10-27/66750
http://detector.media/community/article/126689/2017-06-06-dvi-problemi-ta-dvi-pozitivni-tendentsiiukrainskoi-zhurnalistiki-opituvannya-dm/
http://www.osvita.mediasapiens.ua/print/1411980811/kulturna_zhurnalistika_
http://www.nbuv.gov
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Soc_komun/2008_1/12.html
https://www.youtube.com/watch?v=7T4ewDM1v9I
http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/kultura-u-zmi-zmi-v-kulturi-deyaki-mirkuvannya-prodezoriyentatsiyu-u-kulturnomu-ukra
http://www.nbuv.gov.ua/
https://issuu.com/csmart.org.ua/docs/culture-3.0
http://www.telekritika.ua/expert/2015-11-16/112644
http://blogs.artinfo.com/modernartnotes/files/2009/08/ArtJournalismWhitePaper2010.pdf
http://jou.sagepub.com/content/8/6/619
http://detector.media/rinok/article/95108/2014-06-25-v-ukraini-pochinae-robotuinternet-vidannya-cultprostir-pro-kulturu-i-stil/
http://www.osvita.mediasapiens.ua/print/1411980811/
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Nzizh/2008_33/
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/
https://issuu.com/csmart
http://blogs.artinfo.com/modernartnotes/
References (Ukraine): 1. В Україні починає роботу інтернет-видання Cultprostirпро про культуру і стиль [Електронний ресурс] // Детектор медіа. – Режим доступу: http://detector.media/rinok/article/95108/2014-06-25-v-ukraini-pochinae-robotu-internet-vidannya-cultprostir-pro-kulturu-i-stil/.
2. Галацька В. Аналітично-художня інтерпретація картини світу в сучасній театральній журналістиці України (на матеріалі друкованих видань) / В. Галацька // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Вип. 39. – Львів, 2014. – С. 208–212.
3. Голованова Н. Олег Вергеліс: «Мрію про світлий час, коли наше ТБ покаже нарешті людину розумну» [Електронний ресурс] / Н. Голованова // Телекритика. – 2011. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/-daidzhest/2011-10-27/66750. Гривінський Р. Про збереження національного нерву. Лана Самохвалова: Чорне є чорним, а біле – білим… / Роман Гривінський // День. – № 225–226. – 9 груд. 2016.
4. Дві проблеми та дві позитивні тенденції української журналістики [Електронний ресурс] // Детектор медіа. – Режим доступу: http://detector.media/community/article/126689/2017-06-06-dvi-problemi-ta-dvi-pozitivni-tendentsiiukrainskoi-zhurnalistiki-opituvannya-dm/.
5. Дорош М. Культурна журналістика: як вбудуватися у формат [Електронний ресурс] / М. Дорош // MediaSapiens, 2013. – Режим доступу: http://www.osvita.mediasapiens.ua/print/1411980811/kulturna_zhurnalistika_ yak_vbuduvatisya_u_format/.
6. Іванова О. А. Преса про літературу: номінація, дефініція, методологія [Електронний ресурс] / О. А. Іванова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua/old_jrn/soc_gum/Nzizh/2008_33/Ivanova%20O.%20A..pdf.
7. Кузнєцова Т. Транслювання національної культури сучасними ЗМІ: основні тенденції та перспективи [Електронний ресурс] / Т. Кузнєцова. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Soc_komun/2008_1/12.html.
8. Культура і журналістика [Електронний ресурс] // Медіа пазл шоу. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=7T4ewDM1v9I.
9. Мар’їна Л. Журналістика і культура: динаміка взаємодії / Л. П. Мар’їна. – Львів : ПАІС, 2013. – 164 с.
10. Мокрушина Д. Культура у ЗМІ, ЗМІ в культурі (деякі міркування про дезорієнтацію у культурному українському просторі) [Електронний ресурс] / Д. Мокрушина // Медіакритика. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/kultura-u-zmi-zmi-v-kulturi-deyaki-mirkuvannya-prodezoriyentatsiyu-u-kulturnomu-ukra.
11. Пилипенко А. Контент літературного журналу: принципи моделювання [Електронний ресурс] / А. Пилипенко // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/ soc_gum /vkp/2012_2/st.
12. Пирогова К. Артжурналістика в системі комунікаційного простору на прикладі видання «Телекритика» / К. Пирогова // Вісник Львівського ун-ту. – Серія Журналістика. – 2014. – Вип. 39. – С. 92–97.
13. Семінар культурної критики та репортажу «Культура 3.0» – CSM [Електронний ресурс]. – 2014. – 206 с. – Режим доступу: https://issuu.com/csmart.org.ua/docs/culture-3.0.
14. Фіялка С. Б. Редагування навчальної літератури з культурознавства для вищої школи : автореф. дис. канд. наук із соц. ком. / Фіялка Світлана Борисівна ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політех. ін-т». – К., 2012. – 18 с.
15.Чабаненко М. В. Робота журналіста в інтернет-ЗМІ. – Запоріжжя : Просвіта, 2012. – 120 с.
16. Чи є мистецтву місце в ЗМІ // Телекритика. – Режим доступу: ru.telekritika.ua/krugli-stoli/2008-08-11/39956.
17. Янишівська Г. В. Вплив друкованих ЗМІ на формування музичних смаків молоді: до проблеми класифікації видань / Г. В. Янишівська // Наук. запис. – 2001. – 178 с.
18. 10 тез про культурну журналістику від екс-очільника ВВС [Електронний ресурс] // Телекритика. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/expert/2015-11-16/112644.
19. Green Т. Re-thinking cultural journalism [Electronic resource] / Tyler Green. – Mode of access: http://blogs.artinfo.com/modernartnotes/files/2009/08/ArtJournalismWhitePaper2010.pdf.
20. Harries G. The culture of arts journalists. Elitists, saviors or manic depressives? [Electronic resource] / Gemma Harries, Karin Wahl-Jorgensen. – Mode of access: http://jou.sagepub.com/content/8/6/619.
References (International): 1. V Ukraini pochynaie robotu internet-vydannia Cultprostirpro pro kulturu i styl. 2014. Detektor media. Available at: http://detector.media/rinok/article/95108/2014-06-25-v-ukraini-pochinae-robotuinternet-vidannya-cultprostir-pro-kulturu-i-stil/.
2. Halatska, V. 2014. Analitychno-khudozhnia interpretatsiia kartyny svitu v suchasnii teatralnii zhurnalistytsi Ukrainy na materiali drukovanykh vydan), Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Zhurnalistyka, 39, pp. 208–212.
3. Holovanova, N. 2011. Oleh Verhelis: «Mriiu pro svitlyi chas, koly nashe TB pokazhe nareshti liudynu rozumnu», Telekrytyka. Available at: http://www.telekritika.ua/-daidzhest/2011-10-27/66750.
4. Hryvinskyi, R. 2016. Pro zberezhennia natsionalnoho nervu. Lana Samokhvalova: Chorne ie chornym, a bile – bilym…Den, 225–226.
5. Dvi problemy ta dvi pozytyvni tendentsii ukrainskoi zhurnalistyky. 2017. Detektor media. Available at: http://detector.media/community/article/126689/2017-06-06-dvi-problemi-ta-dvi-pozitivni-tendentsiiukrainskoi-zhurnalistiki-opituvannya-dm/.
6. Dorosh, M. 2013. Kulturna zhurnalistyka: yak vbuduvatysia u format, MediaSapiens.Available at: http://www.osvita.mediasapiens.ua/print/1411980811/ kulturna_ zhurnalistika_yak_vbuduvatisya_u_format/.Ivanova, O. A. 2008. Presa pro literaturu: nominatsiia, definitsiia, metodolohiia. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Nzizh/2008_33/ Ivanova%20O.%20A..pdf.
7. Kuznietsova, T. 2008. Transliuvannia natsionalnoi kultury suchasnymy ZMI: osnovni tendentsii ta perspektyvy. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/ Soc_komun/2008_1/12.html. Kultura i zhurnalistyka. 2013. Media pazl shou. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=7T4ewDM1v9I.
8. Mar’ina, L. 2013. Zhurnalistyka i kultura: dynamika vzaiemodii. Lviv, PAIS, 164 p. Mokrushyna, D. 2001. Kultura u ZMI, ZMI v kulturi (deiaki mirkuvannia pro dezoriientatsiiu u kulturnomu ukrainskomu prostori), Mediakrytyka.Available at: http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/kultura-u-zmi-zmi-v-kulturi-deyaki-mirkuvannya-prodezoriyentatsiyu-u-kulturnomu-ukra. Pylypenko, A. 2012. Kontent literaturnoho zhurnalu: pryntsypy modeliuvannia, Visnyk Knyzhkovoi palaty, 2. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/ soc_gum /vkp/2012_2/st.
9. Pyrohova, K. 2014. Art-zhurnalistyka v systemi komunikatsiinoho prostoru na prykladi vydannia «Telekrytyka», Visnyk Lvivskoho un-tu.Seriia Zhurnalistyka, 39, pp. 92–97. Seminar kulturnoi krytyky ta reportazhu «Kultura 3.0», 2014. CSM, 206 p. Available at: https://issuu.com/csmart. org.ua/docs/culture-3.0.
10. Fiialka, S. B. 2012.Redahuvannia navchalnoi literatury z kulturoznavstva dlia vyshchoi shkoly, Kyiv, Nats. tekhn. un-t Ukrainy «Kyiv. politekh. in-t», 18 p.
11. Chabanenko, M. V. 2012.Robota zhurnalista v internet-ZMI,Zaporizhzhia, Prosvita, 120 p. Chy ie mystetstvu mistse v ZMI. 2008. Telekrytyka. – Available at: telekritika.ua/krugli-stoli/2008-08-11/39956.
12. Yanyshivska, H. V. 2001. Vplyv drukovanykh ZMI na formuvannia muzychnykh smakiv molodi: do problemy klasyfikatsii vydan, Naukovi zapysky,178 p.
13. 10 tez pro kulturnu zhurnalistyku vid eks-ochilnyka VVS. 2015. Telekrytyka. – Available at: http://www.telekritika.ua/expert/2015-11-16/112644.
14. Green,Т. 2010. Rethinking cultural journalism. Available at: http://blogs.artinfo.com/modernartnotes/ files/2009/08/ArtJournalismWhitePaper2010.pdf.
15. Harries, G. and Wahl-Jorgensen, K. 2007. The culture of arts journalists. Elitists, saviors or manic depressives? Available at : http://jou.sagepub.com/content/8/6/619.
Content type: Article
Appears in Collections:Журналістські науки. – 2018. – №896Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.