Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44518
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХолод, Олександр
dc.contributor.authorKholod, Oleksandr
dc.date.accessioned2019-02-27T09:31:07Z-
dc.date.available2019-02-27T09:31:07Z-
dc.date.created2018-02 26
dc.date.issued2018-02 26
dc.identifier.citationХолод О. Соціально-комунікаційні технології паблік рилейшнз як «пропоновані обставини» / Олександр Холод // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 896. — С. 132–144. — (Соціальні комунікації та журналістика).
dc.identifier.urihttp://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44518-
dc.description.abstractСпираючись на порівняльний аналіз положень концепції «пропоновані обставини» К. С. Станіславського і теорії паблік рилейшнз, автор доводить їхню спільність. Метою нашого дослідження було визначення ступеня збігу складових концепції, «пропонованих обставин» К. Станіславського і теорії паблік рилейшнз. Методами дослідження стали такі загальнонаукові методи: метод аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення; метод теоретичного пізнання: методом сходження від абстрактності до конкретного; методи емпіричного пізнання: спостереження й опис. Методика дослідження полягала у виконанні таких процедур: виклад завдяки аналізу й синтезу проблеми відсутності знань у фахівців налагодження зв’язків із громадськістю щодо концептуальної орієнтації на положення «пропонованих обставин», уведених у науковий обіг К. Станіславським. Завдяки методу абстрагування виокремлення в наявній проблемі аналогій між працею актора (описаною К. Станіславським) над собою під час підготовки до вистави і здійсненням фахівцями паблік рилейшнз дій-комплексів (технологій), що дають змогу ефективно налагоджувати зв’язки з громадськістю. За допомогою методів спостереження й опису ілюстрування теоретичних аналітико-синтезованих положень. У висновках автор констатує, що мету дослідження було повністю досягнуто. Справді, ступінь збігу складових концепції і теорії, зазначених у п. 1, виявилася високою (90,9 %). Високий ступінь згаданого збігу уможливлює ефективне використання положень концепції «пропонованих обставин» К. Станіславського в методології паблік рилейшнз.
dc.description.abstractRelying on a comparative analysis of the provisions of the concept of «proposed circumstances» of Stanislavsky and the theory of public relations, the author proves their commonality. The purpose of our study was to determine the degree of coincidence of the components of the concept of «proposed circumstances» of Stanislavsky and the theory of public relations. Methods of research have become such general scientific methods: the method of analysis and synthesis, abstraction and generalization; The method of theoretical cognition: the method of ascent from the abstract to the concrete; methods of empirical cognition: observation and description. The research methodology consisted in the following procedures: presentation due to the analysis and synthesis of the problem of lack of knowledge among public relations specialists about the conceptual orientation to the provisions of the «proposed circumstances» introduced into scientific circulation by Stanislavsky. Thanks to the method of abstraction, the identification in the existing problem of the analogies between the work of the actor (described by Stanislavsky) on himself during the preparation for the play and the implementation by public relations specialists of action-complexes (technologies) that allow effective communication with the public. Using the methods of observation and description, an illustration of theoretical analytic-synthesized positions. In the conclusions, the author states that the aim of the research was fully achieved. Indeed, the degree of coincidence of the components of the analyzed concept and theory was high (90.9 %). The high degree of this coincidence makes it efficient to use the provisions of the concept of «proposed circumstances» of Stanislavsky in the methodology of public relations.
dc.format.extent132-144
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки, 896, 2018
dc.relation.urihttp://ru.wikipedia.org/wiki/Бутафория
dc.relation.urihttp://uk.wikipedia.org/wiki/Дія
dc.relation.urihttp://pmatsuk/narod.ru/epistema.html
dc.relation.urihttp://uk.wikipedia.org/wiki/Мізансцена
dc.relation.urihttp://uk.wikipedia.org/wiki/Подія
dc.relation.urihttp://uk.wikipedia.org/wiki/Фабула
dc.relation.urihttp://ru.wikipedia.org/wiki/Butaforyya
dc.relation.urihttp://uk.wikipedia.org/wiki/Diya
dc.relation.urihttp://uk.wikipedia.org/wiki/Mizanstsena
dc.relation.urihttp://uk.wikipedia.org/wiki/Podiya
dc.relation.urihttp://uk.wikipedia.org/wiki/Fabula
dc.subjectзв’язки з громадськістю
dc.subjectтеорія паблік рилейшнз
dc.subjectконцепція «пропоновані обставини»
dc.subjectpublic relations
dc.subjectpublic relations theory
dc.subjectthe concept of «proposed circumstances»
dc.titleСоціально-комунікаційні технології паблік рилейшнз як «пропоновані обставини»
dc.title.alternativeSocial and communication technologies public rileyshnz as «proposed circumstances»
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
dc.rights.holder© Холод Олександр, 2018
dc.contributor.affiliationПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
dc.format.pages13
dc.identifier.citationenKholod O. Social and communication technologies public rileyshnz as «proposed circumstances» / Oleksandr Kholod // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 896. — P. 132–144. — (Sotsialni komunikatsii ta zhurnalistyka).
dc.relation.references1. Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг : навч. посіб. / В. М. Бебик. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.
dc.relation.references2. Бутафория [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бутафория (дата звернення – 02.05.18). – Назва з екрана.
dc.relation.references3. Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. Сучасний словник літератури і журналістики / М. Ф. Гетьманець, І. Л. Михайлин. – Х. : Прапор, 2009. – С. 48, 54, 89, 139.
dc.relation.references4. Дія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Дія (дата звернення – 08.05.18). – Назва з екрана.
dc.relation.references5. Эпистема[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pmatsuk/narod.ru/epistema.html (дата звернення – 06.05.18). – Назва з екрана.
dc.relation.references6. Журналістика в піарі та піар в журналістиці / [упоряд. В. Ф. Іванов, О. С. Дудко]. – К. : Грамота, 2010. – 288 с.
dc.relation.references7. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз : учебник / В. Г. Королько. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2003. – 528 с.
dc.relation.references8. Мізансцена [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Мізансцена (дата звернення – 06.05.18). – Назва з екрана.
dc.relation.references9. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В. А. Моисеев. – К. ВИРА–Р, 1999. – С. 285.
dc.relation.references10. Подія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Подія (дата звернення – 03.05.18). – Назва з екрана.
dc.relation.references11. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением / Г. Г. Почепцов. – М. : Центр, 1998.
dc.relation.references12. Реклама та PR у масовоінформаційному просторі : монографія / [Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кандратенко, Н. В. Кутуза та ін.] ; за заг. ред. О. В. Александрова ; відп. ред. Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза. – Одеса : Астропринт, 2009. – 400 с.
dc.relation.references13. Романов А. А. Языковая суггестия в предвыборной коммуникации / А. А. Романов, И. Ю. Черепанова. – Тверь: ТвГУ, ТГСХА, 1998. – 205 с.
dc.relation.references14. Станиславский К. С. Собр. соч. в 9-ти т. – Т. 2 : Работа актёра над собой: в 2-х ч. – Ч. 1 : Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М. : Искусство, 1989. – 511 с.
dc.relation.references15. Сучасний виборчий PR : навч. посіб. / [В. В. Лісничий, В. О. Грищенко, В. М. Іванов та ін.]. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 384 с.
dc.relation.references16. Холод О.М. Основи паблік рилейшнз : курс лекцій / Холод О. М.; Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі : курс лекцій / Примак Т.О. – Кривий Ріг : Інститут ділового адміністрування, 2009. – С. 19.
dc.relation.references17. Холод А.М. Основы имиджелогии : учеб. пособ. [перераб. и доп.] / А. М. Холод. – К. : КиМУ, 2011. – 182 с.
dc.relation.references18. Холод О. М. Інмутація суспільства в гіпермаркеті свідомості : у 3-х т. – Т. 1 : Теорія інмутації суспільства : монографія. – К. : КиМУ, 2010. – 213 с.
dc.relation.references19. Холод О.М. Інмутація суспільства в гіпермаркеті свідомості : у 3-х т. – Т. 3 : Інмутація/мутація сучасного суспільства : монографія. – К. : КиМУ, 2012. – 232 с.
dc.relation.references20. Холод О.М. Теорія інмутації суспільства : монографія / О. М. Холод. – К. : КиМУ, 2011. – 305 с.
dc.relation.references21. Теорія інмутація суспільства : proetcontra : колективна монографія / [за ред. О. М. Холода; автори : Д. О. Борисенко, Р. Я. Василишин, С. В. Дзенник та ін.]. – К. : КиМУ, 2012. – 234 с.
dc.relation.references22. Холод О.М. Комунікаційні технології : підручник / О. М. Холод. – К. : ЦУЛ, 2012. – 300 с.
dc.relation.references23. Фабула [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Фабула (дата звернення – 05.05.18). – Назва з екрана.
dc.relation.referencesen1. Bebyk V. M. Menedzhment vyborchoyi kampaniyi: resursy, tekhnolohiyi, marketynh : navch. posib. / V. M. Bebyk. – K. : MAUP, 2001. – 216 s.
dc.relation.referencesen2. Butaforyya [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://ru.wikipedia.org/wiki/Butaforyya (data zvernennya – 02.05.18). – Nazva z ekrana.
dc.relation.referencesen3. Hetmanets M. F. Suchasnyy slovnyk literatury i zhurnalistyky / M. F. Hetmanets, I. L. Mykhaylyn. – KH. : Prapor, 2009. – S. 48, 54, 89, 139.
dc.relation.referencesen4. Diya [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://uk.wikipedia.org/wiki/Diya (data zvernennya – 08.05.18). – Nazva z ekrana.
dc.relation.referencesen5. Épystema[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://pmatsuk/narod.ru/epistema.html (data zvernennya – 06.05.18). – Nazva z ekrana.
dc.relation.referencesen6. Zhurnalistyka v piari ta piar v zhurnalistytsi / [upor. V. F. Ivanov, O. S. Dudko]. – K. : Hramota, 2010. – 288 s.
dc.relation.referencesen7. Korolko V. H. Osnovy pablyk ryleyshnz : uchebnyk / V. H. Korolko. – M. : Refl-buk; K. : Vakler, 2003. – 528 s.
dc.relation.referencesen8. Mizanstsena [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://uk.wikipedia.org/wiki/Mizanstsena (data zvernennya – 06.05.18). – Nazva z ekrana.
dc.relation.referencesen9. Moyseev V. A. Pablyk ryleyshnz. Teoryya y praktyka / V. A. Moyseev. – K.: VYRA–R, 1999. – S. 285.
dc.relation.referencesen10. Podiya [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://uk.wikipedia.org/wiki/Podiya (data zvernennya – 03.05.18). – Nazva z ekrana.
dc.relation.referencesen11. Pocheptsov H. H. Pablyk ryleyshnz, yly kak uspeshno upravlyat obshchestvennym mnenyem / Pocheptsov H. H. – M. : Tsentr, 1998.
dc.relation.referencesen12. Reklama ta PR u masovoinformatsiynomu prostori : monohrafiya [T. Yu. Kovalevska, N. V. Kandratenko, N. V. Kutuza ta in.] ; za zah. red. O. V. Aleksandrova ; vidp. red. T. Yu. Kovalevska, N. V. Kutuza. – Odesa : Astroprynt, 2009. – 400 s.
dc.relation.referencesen13. Romanov A. A. Yazykovaya suhhestyya v predvybornoy kommunykatsyy / A. A. Romanov, Y. Yu. Cherepanova. – Tver : TvHU, THSKHA, 1998. – 205 s.
dc.relation.referencesen14. Stanyslavskyy K. S. Sobr. soch. v 9-ty t. – Tom 2 : Rabota aktëra nad soboy. V 2-kh ch. – CH. 1 : Rabota nad soboy v tvorcheskom protsesse perezhyvanyya. Dnevnyk uchenyka. – M. : Yskusstvo, 1989. – 511 s.
dc.relation.referencesen15. Suchasnyy vyborchyy PR : navch. posib. / [V. V. Lisnychyy, V. O. Hryshchenko, V. M. Ivanov ta in.]. – 2-e vyd., pererob. ta dop. – K. : VD «Profesional», 2004. – 384 s.
dc.relation.referencesen16. Kholod O. M. Osnovy pablik ryleyshnz : kurs lektsiy / O. M. Kholod; T. O. Prymak. Pablik ryleyshnz u biznesi : kurs lektsiy. – Kryvyy Rih : Instytut dilovoho administruvannya, 2009. – S. 19.
dc.relation.referencesen17. Kholod A. M. Osnovy ymydzhelohyy : ucheb. posob. [pererab. y dop.] / A. M. Kholod. – K. : KyMU, 2011. – 182 s.
dc.relation.referencesen18. Kholod O. M. Inmutatsiya suspilstva v hipermarketi svidomosti : u 3-kh t. – T. 1 : Teoriya inmutatsiyi suspilstva : monohrafiya. – K. : KyMU, 2010. – 213 s.
dc.relation.referencesen19. Kholod O. M. Inmutatsiya suspilstva v hipermarketi svidomosti : u 3-kh t. – T. 3 : Inmutatsiya/mutatsiya suchasnoho suspilstva : monohrafiya. – K. : KyMU, 2012. – 232 s.
dc.relation.referencesen20. Kholod O. M. Teoriya inmutatsiyi suspilstva : monohrafiya / O. M. Kholod. – K. : KyMU, 2011. – 305 s.
dc.relation.referencesen21. Teoriya inmutatsiya suspilstva : pro et contra : kolektyvna monohrafiya [za red. O. M. Kholoda ; avtory: Borysenko D. O., Vasylyshyn R. Ya., Dzennyk S. V. ta in.]. – K. : KyMU, 2012. – 234 s.
dc.relation.referencesen22. Kholod O. M. Komunikatsiyni tekhnolohiyi : pidruchnyk / O. M. Kholod. – K. : TSUL, 2012. – 300 s.
dc.relation.referencesen23. Fabula[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://uk.wikipedia.org/wiki/Fabula (data zvernennya – 05.05.18). – Nazva z ekrana.
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки
dc.citation.issue896
dc.citation.spage132
dc.citation.epage144
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.subject.udc007
dc.subject.udc304
dc.subject.udc004.9
Appears in Collections:Журналістські науки. – 2018. – №896Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.